Kasutustingimused

1. Meie kodulehe kasutamiseks peate nõustuma järgnevate tingimustega:

Kodulehele pääsemiseks peate nõustuma järgnevate kasutustingimustega ning võtma arvesse kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. Kodulehele pääsemise ja selle kasutamise kaudu nõustute Te ilma kitsenduste ja piiranguteta käesolevate kasututingimustega ning kinnitate, et need on ülimuslikud kõigi varasemate lepingute suhtes, mis on sõlmitud Teie ja ajalehe Saarte Hääl vahel. Kui Te ei nõustu käesolevate kasutustingimustega ilma kitsenduste ja piiranguteta, palun lahkuge kodulehelt.

2. Autoriõigused

Koduleht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud, kuid mitte ainult kõik tekstid ja pildid (edaspidi “sisu”) ning nende autoriõigused kuuluvad ajalehele Saarte Hääle või teistele isikutele, kusjuures kõik vastavad õigused on kaitstud, kui ei ole näidatud teisiti. Ka see osa sisust, mis kujutab kaubamärki, logo või teenindusmärki, on ajalehe Saarte Hääl või mõne muu isiku registreeritud või registreerimata kaubamärk. Selle lehekülje sisu kasutamine on ilma omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud, välja arvatud käesolevates kasutustingimustes lubatud viisidel. Samuti teatame Teile, et ajaleht Saarte Hääl kaitseb kindlalt oma intellektuaalse omandi õigusi kogu seadusandluse ulatuses, kaasa arvatud kriminaalsüüdistuse esitamine.
Ajalehel Saarte Hääl õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule järgneva hinnakirja alusel:
Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine – 100 EUR.
Korduv kooskõlastamata materjalide kasutamine – 250 EUR iga korra eest.

3. Teie õigused kodulehe kasutamisel

Ajaleht Saarte Hääl annab Teile loa kasutada kodulehte:

Teil ei ole lubatud sisu levitada, muuta, kopeerida, edastada, välja panna, taaskasutada, taasesitada, avaldada, litsentseerida, luua sellest tuletatud teoseid, üle kanda, müüa või muudel viisidel kasutada ilma ajalehe Saarte Hääl kirjaliku loata; keelatud on kodulehte kasutada selleks, et panna sinna üles või edastada seadusi rikkuvaid, ähvardavaid, võltsitud, eksitavaid, solvavaid, ahistavaid, teotavaid, laimavaid, vulgaarseid, roppe, skandaalseid, ärritavaid, pornograafilisi, rüvetavaid materjale või muid materjale, mis kujutavad endast tegusid või mis julgustavad tegudele, mida peetakse kriminaalseteks, mille eest saab võtta tsiviilvastutusele või mis muul viisil rikuvad seadusi. Ajaleht Saarte Hääl teeb täiel määral koostööd õiguskaitseasutustega ja täidab kohtute nõudeid, milles ajalehel Saarte Hääl palutakse või kästakse esitada andmeid isikute kohta, kes on sellist teavet või materjale üles pannud või edastanud; ja keelatud on kasutada kodulehte oma äritegevuse reklaamimiseks või korraldamiseks.

4. Konfidentsiaalsus

Teie poolt e-posti teel või muul viisil kodulehele edastatud isikuandmeid (näit nime, aadressi, telefoninumbrit ja meiliaadressi) kasutab ajaleht Saarte Hääl vastavalt kodulehe konfidentsiaalsuse põhimõtetele. Kõiki muid Teie poolt kodulehele edastatud teateid või materjale, näit küsimusi, kommentaare, ettepanekuid või muid sellelaadseid teateid, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja neid ei arvata omandiõigusega kaitstuks.

5. Tagatistest loobumine

KOGU SISU VÕIDAKSE MUUTA JA SELLE EESMÄRK ON AINULT TUTVUSTAMINE, ILMA ET SELLELE ANTAKS MINGEID KONKREETSELT VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVAID TAGATISI, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT EELDATAVAD KAUBANDUSLIKUD TAGATISED, SOBIVUSTAGATISED KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS JA TAGATISED MUUDATUSTE MITTETEGEMISE KOHTA. Meenutame, et mõnedes jurisdiktsioonides ei ole eeldatavate tagatiste välistamine lubatud, seega ei tarvitse mõned ülaltoodud välistavad tingimused Teie puhul kehtida. Piiramata eeltoodud tingimusi, ei taga ega ka kinnita ajaleht
Saarte Hääl seda, et sisu kasutamine Teie poolt ei riku kolmandate poolte õigusi ja et sisu on täpne, täielik või ajakohastatud. Sellele lisaks ei võta ajaleht Saarte Hääl endale mingit vastutust ega kohustusi kodulehe aruteludes, jututubades, ülesriputatud teadetes, edastatud sõnumites, teadetetahvlitel ja muudes sellistes kohtades leiduvate seadusi rikkuvate,
ähvardavate, võltsitud, eksitavate, solvavate, ahistavate, teotavate, laimavate,
vulgaarsete, roppude, skandaalsete, ärritavate, pornograafiliste või rüvetavate materjalide ega muude materjalide eest, mis kujutavad endast tegusid või mis julgustavad tegudele, mida peetakse kriminaalseteks, mille eest saab võtta tsiviilvastutusele või mis rikuvad muul viisil seadusi.

6. Kohustuste tekke välistamine

TE KASUTATE KODULEHTE OMAL VASTUTUSEL. AJALEHT SAARTE HÄÄL EGA SELLE TÜTARETTEVÕTTED, FILIAALID, AMETNIKUD, DIREKTORID EGA ESINDAJAD JA MUUD POOLED, KES ON OSALENUD KODULEHE
LOOMISEL, PRODUTSEERIMISEL VÕI EDASTAMISEL, EI OLE VASTUTAVAD SEOSES SELLE VÕI SISUGA TEKKIVATE EGA SEOSES KODULEHE VÕI SISU KASUTAMISEGA TEKKIVATE OTSESTE, KAUDSETE, KARISTAVATE, JUHUSLIKE, NIMELT TEKITATUD, JÄRELMINA TEKKINUD EGA MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KAS LEPINGUTEST, ÕIGUSERIKKUMISTEST, OTSESTEST KOHUSTUSTEST VÕI MUUDEST
ASJAOLUDEST, NING SEDA ISEGI JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISEST ON ETTE TEATATUD.
Meenutame, et mõnedes jurisdiktsioonides ei ole lubatud teatud kahjude eiramine, seega ei tarvitse mõned ülaltoodud välistavad tingimused Teie puhul kehtida.

7. Lingid muudele kodulehtedele

Koduleht võib sisaldada linke kodulehtedele, mille omanik ega haldaja ei ole ajaleht Saarte Hääl. Sellised lingid on seal üksnes teabe kasutajale käepärasemaks tegemiseks. Ajaleht Saarte Hääl ei kontrolli ega vastuta selliste kodulehtede, nende sisu, konfidentsiaalsuse põhimõtete ega turvalisuse eest. Piiramata eeltoodud tingimusi, loobub ajaleht Saarte Hääl
vastutusest eriti kodulehtede puhul, mis:

rikuvad kolmandate poolte intellektuaalse omandi õigusi; on ebatäpsed, ebatäielikud või eksitavad; ei vasta kaubanduslikele tingimustele või ei ole sobivad konkreetsel eesmärgil kasutamiseks; ei taga piisavat turvalisust;
sisaldavad viirusi või muid hävitavaid elemente või on teotavad või laimavad.

Ka ei anna ajaleht Saarte Hääl nende kodulehtede sisule ega nende kaudu saadaolevatele toodetele ja teenustele oma kinnitust. Kui teete lingi sellistele kodulehtedele või käesolevale kodulehele, siis teete seda omal riisikol ja ilma ajalehe Saarte Hääl loata.

8. Tingimuste muudatused

Ajaleht Saarte Hääl võib ette teatamata igal ajal muuta käesolevaid kasutustingimusi, ajakohastades neid. Need muudatused on Teile siduvad, seetõttu on soovitatav külastada käesolevat lehte teatud aja tagant, et kasutustingimused üle vaadata.

9. Seadused ja pädevusala

Käesolevaid kasutustingimusi ja kodulehe kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused, hoolimata selle õiguskorrast. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate kasutustingimuste ja/või kodulehega või mille oluliseks osaks on käesolevad kasutustingimused ja/või koduleht, kuuluvad Eesti Vabariigis asuvate üldise pädevusega kohtute ainupädevusse.

10. Toimetus ei vastuta kommentaaride sisu eest

Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, vajuta linki “Teata ebasobivast kommentaarist”.

Copyright © Saarte Hääl, 2010. Kõik õigused on kaitstud.

Print Friendly, PDF & Email