Ehituskeeluvööndit võiks vähendada kõrgema rannikuga aladel (16)

Bert Holm

Saaremaa valla üldplaneeringu koostamise protsess näeb ette mitmeid tegevusi ja teemasid, mis haakuvad otseselt keskkonnakasutusega.

Planeerimisseadus näeb üld­planeeringu ühe ülesandena ette korduva üleujutusega ala piiri määramise mererannal. See puudutab eelkõige neid inimesi, kes soovivad oma kodu või suvilat mere lähedale rajada. Kui üldplaneeringuga ei ole korduva üleujutusega ala piiri määratud, lähtub kaalutlusotsust tegev riigiamet reeglina seaduses toodud rangemast võimalusest ning hakkab ranna ja kalda ehituskeeluvööndi laiust arvestama 1 m samakõrgusjoonest. See tähendab igapäevaelus, et suurel osal laugema reljeefiga rannikualal tohib ehitada heal juhul 300–400 m kaugusele merest ja seda isegi siis, kui 200 m kaugusel tavapärasest veepiirist juhtub olema mitme meetri kõrgune seljandik, mida tõusuvesi kunagi üle ei ujuta.

Kui korduva üleujutusega ala piiriks määratakse üldplaneeringuga tavapärane veepiir, siis tuleb ehituskeeluvööndi laiust hakata arvestama sellest joonest, mis muudab rannikualadele ehitamise ladusamaks ja vastava regulatsiooni selgemaks. Selle teemaga haakub omakorda ranna ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine. Üldplaneeringuga saab teha ettepaneku teatud piirkondades ehituskeeluvööndi suurendamiseks või vähendamiseks.

Vähendada on ehituskeeluvööndit mõistlik sellistel aladel, mis looduses asuvadki merepinnast kõrgemal, nagu osa Põhja-Saaremaa pankrannikualasid väljaspool olemasolevaid kaitsealasid.

Kaitsealadel ehituskeeluvööndit reeglina ei vähendata, sest kaitsealade kaitse-eesmärk on seal sageli ranniku ja vastavate loodusväärtuste kaitse.

Üldplaneering annab võimaluse ehituskeeluvööndi vähendamine suuremal alal ühe korraga ära teha, kui see leiab riigipoolse heakskiidu. Vastasel juhul peavad inimesed ise taotlema ehituskeeluvööndi vähendamist läbi detailplaneeringute, mis on ajamahukas ja keeruline ning ei pruugi sageli soovitud tulemust anda.

Bert Holm

Print Friendly, PDF & Email