Valla üldplaneering mõjutab ka maaharijaid (5)

Saaremaa valla üldplaneeringu koostamise protsess näeb ette mitmeid tegevusi ja teemasid, mis haakuvad otseselt keskkonnakasutusega.

Põllumajandustootjaid puudutav teema on väärtusliku põllumajandusmaa defineerimine ja selle kasutamisele tingimuste seadmine. Põllumajandusmaa on Saaremaa kontekstis piiratud ressurss, millele pretendeerivad nii toidutootjad, loomakasvatajad, aga ka näiteks taastuvenergia tootjad. Üldplaneeringuga on otstarbekas täpsustada, kus asuvad ja millised on need maad, mida ka edaspidi tuleks esmajärjekorras kasutada põllumajandusmaana. Teisest küljest on mõistlik näha ette, millistele aladele ja millistel tingimustel saab edaspidi rajada näiteks päikeseenergiaparke, mis üha enam konkureerivad põllumaadel traditsioonilise tootmisega.

Ühtlasi tuleb üldplaneeringu protsessis üle vaadata rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused ja rohevõrgustike ulatus. Senisest enam tähtsustatakse lisaks metsadele ja vooluveekogude kallastele rohevõrgustiku toimimist tagavate maastikuelementidena traditsioonilisi liigirikkaid niidualasid. Rohevõrgustiku paiknemist tuleb analüüsida uute teadmiste valguses, et teha järeldusi, kas on piirkondi, kus varem kaardile kantud rohevõrgustik ei funktsioneeri elurikkuse toetajana. Sellised alad on mõistlik võrgustikust pigem välja jätta, liites juurde näiteks kaitsealadest väljajäävaid niidukooslusi. Selles valdkonnas tehakse koostööd Eesti maaülikooliga, kes töötab rohevõrgustiku planeerimise tarbeks välja alternatiivsed stsenaariumid.

Ka on planeeringu käigus mõistlik läbi mõelda kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine. Tulevikku vaadates on kasvõi valla enda maadel kindlasti selliseid alasid, mis ei ole riiklikult kaitstavad, kuid omavad suurt looduskaitsealast väärtust ja vähe alternatiive nende igapäevaseks kasutamiseks. See puudutab samuti peamiselt kõrge liigirikkusega niidukooslusi, nagu rannaniidud ja loopealsed. Tulevikus on nende alade majandamise hoogustamiseks juhuks, kui kohaliku omavalitsuse kaitsealadele laienevad põllumajanduslikud keskkonnatoetused, mõistlik ette näha, milline on KOV-i kaitseala moodustamise protsess ja tingimused. Kuna põllumaa on vallas piiratud ressurss, siis karjamaade osas praegu hooldusest väljas olevatele aladele laienemise toetamine võiks luua täiendavaid võimalusi karjakasvatajatele oma tegevust laiendada, toetades samal ajal Saaremaale omase liigirikka looduskeskkonna püsimist.

Bert Holm, Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email