Vallavalitsuse väited on valed! (4)

Harry Raudvere

“Saaremaa vallavalitsuse väited üldplaneeringu muutmise vajaduse kohta on valed ja isegi detailplaneeringu nõudmine on vale,” kirjutas vallavalitsusele Varese sadama arendaja, sadamasse tuulegeneraatorit püstitada sooviva OÜ Adepte juhatuse liige Harry Raudvere.

Edastan teile käimasoleva Varese sadama detailplaneeringu menetluse kohta rahandusministeeriumi seisukoha käimasoleva detailplaneeringu menetluse õiguspärasuse, pigem õigusvastasuse kohta.

Ministeeriumi seisukoht sisaldab kõike seda, mida oleme teile ka varem selgitanud, kuid millega te pole arvestanud: teie väited üldplaneeringu muutmise vajaduse kohta on valed ja isegi detailplaneeringu nõudmine on vale. Seega olete otseselt rikkunud haldusmenetluse seaduses toodud haldusmenetluse põhimõtteid ja tekitanud sellega arendajale märkimisväärset kahju.

Rahandusministeerium rõhutab kirja lõpus selgelt, et isegi, kui te nõuate kodanikelt seda, mida te nõuate (minemata samas vastuollu seadustega, mida te olete teinud), peate te seda tegema igakülgselt kaalutletult ja põhjendatult. Täna pole kuulnud ühtegi muud põhjust, kui et te ei taha või teile ei meeldi.

Tuletan meelde, et sotsiaaldemokraatide (kelle nimekirjas kandideeris vallavanem Madis Kallas riigikokku) valimisprogrammis on lubadus toetada taastuvenergeetikas väiketootjaid ning kõrvaldada nende tegevuse eest piirangud, kuid tegelikkuses töötab Saaremaa vallavalitsus taastuvenergeetikale vastu.

Midagi ei unustata, midagi ei andestata.


KOMMENTAAR
Spetsialist: süüdistused ei päde

“Huvitatud isiku süüdistused, et tema on kannatanud valla tegevuse tõttu märkimisväärset kahju, ei päde,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse üldplaneeringuspetsialist Marita Kallas.

AB Derling Primus on küsinud rahandusministeeriumi seisukohta üksnes planeerimisseaduse paragrahvide 125 ja 142 tõlgenduste osas seoses Varese sadama detailplaneeringuga ning Saaremaa vallavalitsus nõustub selles osas ministeeriumiga.

Rahandusministeerium on selgelt välja toonud, et tema ei saa hinnata kohaliku omavalitsuse tegevust kaalutlus­otsuste sisustamisel ning et planeerimismenetluses langetatavad otsused peavad olema igakülgselt kaalutletud ja põhjendatud.

Varese sadama detailplaneeringut ei ole siiani kehtestatud, st ei ole võetud vastu ühtegi õiguslikult siduvat haldusakti, küll aga on detailplaneeringu menetluse käigus planeeringust huvitatud isikule korduvalt selgitatud valla seisukohti ja vald on täitnud igakülgselt nii planeerimisseaduse kui ka haldusmenetluse põhimõtteid.

Jätmata analüüsimata tuule­generaatori tegeliku mõju ja muud aspektid, mida detailplaneeringuga tuleb veel lisaks tuuliku püstitamisele lahendada, juhime tähelepanu, et detailplaneeringu koostamist on pidanud vajalikuks juba Mustjala vallavolikogu (kes on algatanud detailplaneeringu koostamise aastal 2017) just oma kaalutlusõigusele tuginedes. Lisaks tuleneb vastav kohustus muu hulgas otsuse preambula kohaselt ka looduskaitseseadusest.

Seega on Saaremaa vallavalitsus seisukohal, et ka praegu ei oleks saanud toimida kuidagi teisiti, st lubada elektrituuliku püstitamist detailplaneeringut koostamata.

Tänaseni ei ole huvitatud isik detailplaneeringut Saaremaa vallavalitsusele edasiseks menetluseks esitanud, vaatamata sellele, et tähtaeg selleks oli 2018. aasta september. Ka laekunud rahandusministeeriumi seisukoht ei aita kuidagi edasi detailplaneeringu menetluse käiku ega anna omavalitsusele võimalust tõlgendada asjaolusid kuidagi kardinaalselt erinevalt võrreldes seni tehtuga.

Huvitatud isiku süüdistused, et tema on kannatanud valla tegevuse tõttu märkimisväärset kahju, ei päde, kuna detailplaneeringu menetluses kulude kandmine ja ka menetlus iseenesest ei pruugigi tagada huvitatud isiku jaoks soovitud tulemit. See oleks vastuolus planeerimispõhimõtetega (sealhulgas kaalutlusõiguse teostamise võimalusega) – seda on kinnitanud mitmetes lahendites ka riigikohus.

Print Friendly, PDF & Email