Asekantsler: otsused olgu põhjendatud

“Rahandusministeerium ei saa hinnata kohaliku omavalitsuse tegevust kaalutlusotsuste sisustamisel, küll saame anda selgitusi planeerimisseaduse § 125 ja § 142 eesmärgipäraseks rakendamiseks,” kirjutab regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet vastuseks OÜ Adepte esindaja AB Derling PrimusE selgitustaotlusele.

Küsimus 1: Kas maaüksusele ühe tuulegeneraatori püstitamine sadama tarbeks nõuab eelnevalt detailplaneeringu koostamist?

Planeerimisseadus näeb üldise nõudena ette, et detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, samuti olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks. Detailplaneering on nõutav ka olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

Kuna tuulegeneraator ei ole ehitusseadustiku mõttes hoone, siis planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel detailplaneeringu koostamine nõutav ei ole.

Olulise avaliku huviga rajatise mõiste on seaduses üheselt defineerimata. /—/ Rajatise lõplik määratlemine olulise avaliku huviga rajatisena on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Seega peab kohalik omavalitsus hindama, kas ühe tuulegeneraatori puhul on tegemist olulise avaliku huviga rajatisega. Sealhulgas tuleb kindlasti hinnata, kas tuulegeneraatori ehitamisest tulenev mõju võib ulatuda ka naaberkinnisasjadele.

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri on kehtestatud vabariigi valitsuse määrusega. Ühte tuulegeneraatorit seal nimetatud ei ole, samuti ei ole tuulegeneraatori asukohta valitud üldplaneeringuga, mistõttu nimetatud säte antud juhul kohaldatav ei ole.

Detailplaneeringu koostamine on nõutav ka üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Seega on oluline hinnata, kas tuulegeneraatori rajamiseks detailplaneeringu kohustus on määratud Mustjala üld­planeeringus. Juhul kui seda eraldi tehtud ei ole, ei ole detailplaneeringu koostamine sellel alusel võimalik.

Planeerimisseadus näeb erandina ette ka võimaluse, et kohaliku omavalitsuse volikogu võib olulise avaliku huvi olemasolul algatada detailplaneeringu koostamise alal või juhul, mida käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 2 ei ole ette nähtud. Nimetatud juhul on tegemist väga harva erandiga ning selle rakendamiseks peab olema tuvastatav suure avaliku huvi olemasolu.

Küsimus 2: Kas Varese sadama maaüksusele ühe tuulegeneraatori püstitamine on Mustjala valla üldplaneeringut muutev tegevus?

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisele kohalduv regulatsioon sisaldub peamiselt PlanS paragrahvis 142, kus on toodud eri­nõuded juhtudeks, kus detailplaneeringuga muudetakse üld­planeeringu põhilahendust./—/

Kuna Mustjala valla üldplaneering näeb ette juhtotstarbe kõrvalkasutuse määraks 45% piiritletud kasutusala mahust, siis arvestades Varese sadama maaüksuse suurust, ei ole ilmselt tegemist maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega.

Samuti ei ole tuulegeneraatori puhul tegemist hoone, vaid rajatisega, mistõttu § 142 lõike 1 punktid 1 ja 2 kohaldatavad ei ole. Küll annab lõike 1 punkt 3 kohalikule omavalitsusele täiendava õiguse otsustada, milliseid juhtumeid tuleb lisaks punktides 1 ja 2 loetletule käsitleda üld­planeeringu põhilahenduse muutmisena.

Rõhutame veel kord, et nii nimetatud otsus kui ka muud planeerimismenetluses langetatavad otsused peavad olema igakülgselt kaalutletud ja põhjendatud.

Print Friendly, PDF & Email