Kallasraja tõkestamine ei ole põhjendatud (20)

Saaremaa vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjon arutas Energialevi OÜ taotlust sulgeda kallasrada Tirbi külas Lautri katastriüksusel loomade karjatamiseks. Komisjoni liikme, kinnisvaramaakler Natalija Leiteni hinnangul ei ole kallasraja tõkestamine põhjendatud.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse järgi võib kallasraja tõkestada loomade karjatamiseks põhjendatud vajaduse korral. Energialevi OÜ on põhjendanud oma taotluses kallasraja tõkestamise vajadust “tagasikasvava võsa tõrjumiseks ja mereäärse pilliroo kontrolli all hoidmiseks ning ala hooldamiseks”, mille tarbeks on kavas võtta lambad.

Kinnistu hooldamise vajadus ei ole sama, mis loomade karjatamine keskkonnaseadustiku üldosa seaduse järgi. Loomade karjatamine, mis tingib kallasraja tõkestamise vajaduse, on kas poollooduslike alade hooldamine loomade karjatamise teel või põllumajanduslik tegevus.

Poollooduslikku ala Energialevi OÜ-le kuuluval kinnistul ei asu ega ole ka tegemist põllumajandusliku tegevusega.

Lammaste karjatamine pole eesmärk

PRIA andmetel on Energialevi OÜ-le kuuluval Lautri kinnistul lambad registreerinud Siia Sadama MTÜ. Siia Sadama MTÜ ainus tegevusvaldkond on äriregistri andmetel mere- ja vesiviljelus. Seega ei saa lammaste pidamine olla Siia Sadama MTÜ eesmärgipärane tegevus, sest see ei ole selle mittetulundusühingu tegevusvaldkond.

Põhjendatud vajadust kallasraja tõkestamiseks ei ole, lammaste karjatamine on näiline ja kallasrada soovitakse tõkestada muul eesmärgil, mis ei ole kooskõlas keskkonnaseadustiku üldosa seaduses toodud tingimustega.

Lisaks on antud juhul tegemist ka ajaloolise lautrikohaga, millele juurdepääsu piirata soovitakse.

Rääkides kallasraja tõkestamise osas otsustamise pädevuse delegeerimisest vallavolikogult vallavalitsusele, siis on vastavas eelnõus viidatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) ja keskkonnaseadustiku üldosa seadusele (KEÜS). KOKS annab tõepoolest volikogule õiguse delegeerida otsustamine vallavalitsusele, kuid samas on KOKS-is sisalduv volitus üldnormina käsitletav ja KEÜS-is sisalduv erinormina käsitletav. Seega, kui KEÜS-is on kirjas, et näiteks kallasraja tõkestamise otsustab kohaliku omavalitsuse üksus (milleks on Saaremaa vallavolikogu), peab selle otsustamise delegeerimine olema piisavalt kaalutletud ja põhjendatud.

Praeguse eelnõu järgi on pädevuse delegeerimise põhjenduseks kaks asjaolu: esiteks, et tegemist ei ole haldusterritooriumi tervikuna mõjutavate otsustega; teiseks aga, et vallavalitsus saab lahendada antud küsimusi operatiivsemalt.

Siinkohal ei saa ma nende põhjendustega nõustuda. Nimelt loetleb KOKS juhud, mille otsustamine on volikogu ainupädevuses ehk neid ei saa edasi delegeerida. Volikogu ainupädevusse kuuluvad need otsused, mis mõjutavad haldusterritooriumi tervikuna ehk puudutavad kõiki selle piirkonna elanikke. Näiteks detailplaneeringute kehtestamine, tühistamine, aga ka koerte ja kasside pidamine. Need otsused, mis on volikogu ainupädevuses, puudutavad isikute põhiõigusi (näiteks kasside ja koerte pidamine puudutab isiku põhiõiguse riivet – igaühe omand on puutumatu).

Õigus vabalt liikuda

KOKS-i § 22 lõike 1 ainupädevused lõpevad punktiga 37: “muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused”. See on olnud seaduseandja mõte, et volikogu peab kaaluma, kas eriseadustes erinormina antud volitus kohaliku omavalitsuse üksusele delegeerida edasi vallavalitsusele või jätta volikogu ainupädevusse.

Seega – et otsustada, kas kallas­raja tõkestamise kohta otsuse tegemise võiks delegeerida vallavalitsusele, peaks vastama küsimusele, kas see puudutab kogu haldusterritooriumi tervikuna ehk kõiki kohalikke elanikke (Saaremaa vald). Minu arusaamisel puudutab küll, sest vastavalt põhiseadusele on kõigil õigus vabalt liikuda ja vastavalt KEÜS-ile peab kallasrada olema liikumiseks vaba (laevatavatel veekogudel on kallasrada 10 m).

Seega puudutab kallasraja tõkestamine külas A kogu Saaremaa valla elanikke, sest nendelt võetakse ära võimalus selles kohas vabalt liikuda.

Siin on muidugi ka teine argument: kui kallasraja tõkestamise otsustamine on delegeeritud vallavalitsusele, siis vallavalitsuse istungid on kinnised ja otsused, mis puudutavad füüsilise isiku taotlusi, on mitteavalikud. Seega ei pruugi valla elanikud üldse teada saada, kus Saaremaa vallas on plaanis kallasrada tõkestada. Volikogu istungid on avalikud ja on võimalik oma arvamus esitada.

Mis puutub operatiivsusse kui ühte eelnõus toodud põhjendusse, miks peaks kallasraja tõkestamise otsustamise delegeerima vallavalitsusele, siis see ei päde. Vallavalitsus menetleb samuti pea kõiki taotlusi minimaalselt 30 päevaga. Peale selle annab haldusmenetluse seadus ka volikogule õiguse taotluse menetlemise tähtaega pikendada.

Print Friendly, PDF & Email