Avamere kalakasvanduse rajamine pidurdus (6)

Saaremere Kala AS esitas läinud kuul keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Tagalahes avamere kalakasvanduses vikerforelli kasvatamiseks aastase juurdekasvuga 2050 tonni.

Keskkonnaamet otsustas aga taotluse läbi vaatamata jätta, tagastades selle ettevõttele. Põhjuseid oli seejuures mitmeid, amet tõi näiteks välja, et pole veel kindel, et kalakasvanduse hoonestusloa menetlus üldse algatatakse. Keskkonnaameti hinnangul sõltub hoonestusloa saamine paljuski keskkonnamõju hindamise tulemusest. Mereala hõivamiseks ja Soela veekogumis olevate teiste või kavandavate kalakasvanduste mõjude hindamiseks tuleb seejuures hoonestusloa menetlemisel algatada täiemahuline keskkonnamõjude hindamine.

Ameti Lääne regiooni juhataja Sulev Vare nendib ettevõttele läkitatud kirjas, et avamerekalakasvanduse rajamist ei kavandata küll ühelgi kaitstaval alal, kuid asukoha piirkonnas on mitmed kaitstavad alad.

Kaitstavatest mereelupaikadest on piirkonnas levinud ka karid, mis on seatud Tagamõisa loodusala kaitse-eesmärgiks. Mereelupaikadest on alal levinud ka liivmadalad. “Praegu puudub info, kuidas võib kavandatud tegevus mõjutada kaitstavaid alasid ja mereelupaikade seisundit, sh ka pesitsevate ja rändel peatuvate lindude toitumistingimusi,” toonitab Vare. Ta lisab, et oluline mõju võib avalduda ka alles sumpade rajamisel. “Seega ei ole praeguses etapis selge, kas taotletud asukohas on võimalik kavandatud kalakasvandust rajada.”

Samas rõhutab keskkonnaamet, et taotluse läbivaatamata jätmine ei võta Saaremere Kalalt õigust esitada uus vee erikasutusloa taotlus vikerforelli kasvatamiseks avameresumpades pärast hoonestusloa saamist.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et PRFoodsi tütarettevõte Saaremere Kala AS esitas uue hoonestusloa taotluse Eesti rannikuvetes Hiiumaa lähistel avamere kalakasvatuse kompleksi rajamiseks. Hoonestusloaga taotletakse luba avamere sumpades vikerforelli kasvatuse kompleksi rajamiseks aastase toodanguga 2050 tonni. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Print Friendly, PDF & Email