MUHU UUDISSED: Talve süda lõhki

Irena Tarvis

Juba muistsel aal tiadsid muhulased, et küinlabe või selle paiku oo ikka Muhus sula oln. Ja voata sii põle küll muutun midad. Läks seevoasta sedasammati. Jõulud oo nüid läbi ja talve süda lõhki aetud.

Äkist soab nüid korraks inge tõmmata. Nädali lõppus põlegid kuskil suuremad labrakast kuulda. Taris ennassid uute jäuks oida.Kuu lõppus ju jälle vabariigi voastapääva pidud ja värgid.

Muuseumis sie kange tubakinäitus avati koa suure kisaga ää. Ja nõukest reklaami, kut sellele tegi tervisekaitse või instituut või mis asi ta olligid, kis es luban sial neid rõnguid puhuda mitte, nõukest põleks sie muuseum kohe mite ossan oodata. Pidi sõuke vaikne näitus olema, et enne kut suine rall lahti lähäb, suab maha jälle, et paergu rahvast ep liigu niigid ja et kui mõni ää eksib, siis ep pia just tühja ruumi vahtima. Aga nõuke kisa, kut mineva riede sellest suitsupuhumisest lahti läks, aab juba Kuresarest ja Talinastkid rahva voatama. Mis sa siis viel muhulastest riagid. Nõnna et igasuguste aside ää kielmisega suab ühna tiheli asja tükkis põnevaks aada.

Süda võib talvel ju lõhki olla, aga ega tali sellest otsas põle. Liival oo nüid kogunisti nii vali tali, et suusarada oo sisse aetud. Juba oo täpsemad inimesed üle mõetn, et olla 1,6 kilumietrid pitk. Just paras nendele, kis tahtvad ennassid liiguta.

Aga neid, kis Piiril, Kiku metsas mägede pial köivad suusatamas ja kõlgutamas, neid ma tahaksi natusse oiata. Iseäranis kuolilapsi. Sial ühe kõrge mäe otsas oo punane kaigas püsti ja punane narts otsas. Sie oo sellepärast, et selle kohja pialt oo äkist välja ilmun üks ännatum auk. Võib olla oo täna ominguks juba midad toekad sõnna piale koa ilmun, aga kiegid ep tia, ons sie auk ainumas või oo neid sial vielgid. Nie ju eluilmal oln vene soldatite sured objektid sial. Ja sihest änamaste tühad. Ja ega sialt igastpuolt kõlguga alla kupata põlegid kõege tarblisem tegu. Võib omad kondid kergest ää mu rda.

Aga kis talisporti ep arrasta, nie suavad näituseks tantsima minna. Tuleva laupa, kuieteistmendal, kellu neljast kuieni oodetse emaseid inimesi lasteaa saali südameruumi tantsisid tantsima. Ja nie oo nõuksed, et ega enne põle tariskid tantsi ossata. Tähtis oo et oo tahtmine. Ja et omal oleks lõbus ja teestel sooga seltsis koa. Raha piaks seltsis olema kümme eurut ja muudkut kuku tantsi vihtuma.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email