Valla ükskõikne suhtumine segab meie optimismi (23)

Astrid Vaba MTÜ-st Tagavere Optimistid selgitab, miks MTÜ ei ole nõus võtma Tagavere koolimaja haldamise korraldamist enda kanda. Õigeks ei saa tema sõnul pidada ka seda, kui vallavara korrashoiuks personali palkamise kohustus tahetakse panna vabatahtlikkuse korras tegutseva seltsi liikmete õlule.

MTÜ Tagavere Optimistid põhikirjaline tegevus on külade elanike sotsiaalsete ja kultuuriliste huvide esindamine, info vahetamine suhtluses riigi- ja omavalitsusorganitega ning piirkonna jätkusuutliku arengu taotlemine arengukava koostamise ja selle ellu rakendamise kaudu.

Nende eesmärkide saavutamiseks on seltsil õigus võtta vastu sihtotstarbelisi rahaeraldusi, korraldada näitusi, näitusmüüke, õppepäevi, kursusi, huvialaringe, kokkutulekuid, tuluõhtuid, talguid; kirjastada ja avaldada Tagavere piirkonnaga seotud materjale. Omada kinnisvara, seadmeid, vahendeid, pangaarvet, müügipunkte.

Õhinapõhisus kohustuseks

Meie mittetulundusühenduse loomise põhjus oli soov aidata kaasa piirkonna arengule ning olla oma võimete piires parema ja mitmekesisema elukeskkonna kujundajaks kodukohas. Oleme püüdnud oma tegevuse juures alati arvestada võimalikult paljude huvigruppide soovide ja vajadustega ning üritanud olla tõsiselt võetav partner kohalikule omavalitsusele. Mittetulundusliku tegevuse eesmärk on toimetada heatujuliselt vabatahtlikkuse korras koostöös kogukonnaga.

Kahjuks hakkab vabatahtlik õhinapõhisus viimasel ajal toimuvate arengute valguses muutuma paljuski kohustuseks, millest on raske vabaneda, sest avalik surve on suur. Pean silmas seda, et isiku tasandil seltsi liikmetele pandud kohustustest loobumisel kipub kannatama kogu piirkonna elanikkond. Näitena selline väljaütlemine: “Kui seltsi liikmed ei ole nõus vallavara haldama, siis ei ole piirkonnale seda maja vaja.”

Sarnaste väidete juures ei mõelda, et seltsimajad, kultuurimajad, spordihooned ja huvikeskused on loodud hoopis teiste eesmärkide täitmiseks. Et elanikkond oleks rahulolev, lapsed kasvaksid terved ja tugevad ning inimesed oskaksid oma kodukohta väärtustada.

Koostöö on oluline

Kohaliku omavalitsuse ja külaseltside vaheline koostöö on väga oluline ning meie eesmärgid peaksid olema ühised, läbimõeldud, kaardistatud ja mingi tulemuseni viivad. Juhul kui soovitakse teha kardinaalseid muudatusi, tuleks otsused tõsiselt läbi kaaluda ja inimeste soovidega kohandada nii palju, kui võimalik ja mõistlik. Õigete töökohtade loomine/säilitamine, personali valik ja läbimõeldud ametijuhendite rakendamine saaks olla oluline vahend maaelu elavdamisel juhul, kui asju tehakse targalt.

Siinkohal võiks vallavalitsus meile teada anda, mis on teie tegelik eesmärk? Kas tehtud otsused viivad kuskile? Tagaverel elab palju tipptasemel oskusteabega inimesi, enamik noori lõpetab edukalt kõrgkooli, tootmine ja ettevõtlus toimivad. Kõik on üsna meeldivalt paigas. Ainus valdkond, mis segab meie optimismi, ongi harjumatult ükskõikne suhtumine kohaliku omavalitsuse poolt, kus peaeesmärgiks on seatud kõige ühtlustamine ja võrdsustamine ning unustatakse olulisim: tulem!

Peamised põhjused, miks valla pakutud lahendus ei tundunud meile vastuvõetav:

• Seltsitegevus on vabatahtlikkuse korras toimiv, see ei saa olla kohustus.

• Tagavere koolimaja on avalikus kasutuses ja samal ajal kasutuses äripinnana.

• Hoonet kasutatakse praktiliselt 100% avalikes ja äri­huvides, mitte seltsi tegevuseks.

• Tagavere koolimaja on küllaltki vana hoone, mille hooldus- ja remondikulud on suured. Sel aastal saab hoone 85-aastaseks.

• Hoone vajaks kiiremas korras välisosa kapitaalremonti ja vihmaveerennide paigaldust ning võimalusel tuleks ahjuküttele lisaks võtta kasutusele alternatiivküte.

• Tagavere koolimaja hoone ja kinnistu hooldamisega kaasnevad üldkulud on märkimisväärselt suuremad võimalikest rendituludest.

• Peamine pakkumisest keeldumise põhjus on aga ebamõistlik personaliarvestuse kohustuse andmine külaseltsile. Tööõigusega kaasnevad vaidlused, õigused ja kohustused ning maksuarvestus on seotud suurte riskidega juhul, kui ettevõttes puudub vastava väljaõppega personalitöö spetsialist ning puudub palgaarvestust tundev raamatupidaja.

Meie seltsi liikmed on piisavalt teadlikud riskidest, mis võivad uue olukorraga kaasas käia, ja seetõttu ei ole me külaelanikena nõus sellist vastutust kandma.

Kuna mul on üle kümne aasta külaseltsi juhtimise kogemust, julgen arvata, et tean, mida Tagavere piirkond vajab. Seega pakun välja nägemuse, kuidas Tagavere koolimajas võiksid asjad toimida selliselt, et kogu piirkond võidaks ning suures vallas säiliks ja areneks edasi üks asjalik maapiirkond.

• Majas peaks olema kaks töötajat või äärmisel juhul üks väga asjalik ja motiveeritud töötaja, nagu arvas meie üldkoosolek.

• Varasem raamatukoguhoidja ametikoht tuleks asendada raamatukogu juhataja-maja perenaise ametikohaga.

• Majahoidja töökoht tuleks taastada.

• Maja perenaise töökohustusi tuleks oluliselt laiendada ja määrata töö tulemuse hindamiseks kriteeriumid. Vajadusel võib maja perenaise tööle võtta tähtajaliselt, mis oleks automaatselt pikenev juhul, kui saavutatakse teatud kultuurilised, rahalised ja arvulised tegevused ning üldine rahva rahulolu on hea. Palgalised töötajad tegeleksid kõige igapäevasega.

Külaseltsi panus:

• Aitaksime koostada ametijuhendid, vajadusel oleme nõus tegema tööjärelevalvet ja sooviksime osaleda personali valiku otsustamisel.

• Oleme nõus ruumide renditulu arvestuse ja võlglastega tegelemise enda peale võtma. Renditulu peaks aga laekuma kord aastas valla arvelduskontole. Renditulust näiteks 20% võiks jääda külaseltsile kulutuste katmiseks. Osalise renditulu jätmine külaseltsi eelarvesse on põhjendatud sellega, et selts on rendipinnal oleva põhivara omanik ja on omalt poolt muutnud ruumid kasutuskõlblikuks.

• Hoone majandamiskulud kannab KOV.

• MTÜ loobub tegevustoetuse taotlemisest. Projektide omaosaluse toetamise taotlemise õigus peaks säilima.

• MTÜ tegeleks edasi kohalike probleemide lahendamisega, kokkuleppel maja perenaisega ürituste korraldamisega, projektide kirjutamisega, talgute korraldamisega jpm.

Loodan siiralt, et mingis osas meie soovid ja võimalused kattuvad ning liigume koostöös edasi!

Print Friendly, PDF & Email