Asjatundmatus, suutmatus või mõlemat? (11)

Heino Vipp

“Otsustasin avalike pakendikonteinerite ärakaotamise teemal sõna võtta pärast seda, kui sain aru, et see ei olegi nali,” kirjutab Heino Vipp, endine Kuressaare linna heakorra järelevalve­spetsialist. “Tahan selgitada kohaliku omavalitsuse kohustusi pakendi tagasikogumisel ja minu kui Saaremaa valla elaniku õigusi selles valdkonnas.”

Kuressaare linnas oli veel 2012. aastal 16 avalikku pakendi tagasiandmise kohta, kus linnakodanikud ja kõik saarlased ning turistid said oma pakendijäätmed tasuta ära anda. Valdav osa pakendatud tooteid ostetaksegi Kuressaare linna kaubandusettevõtetest.

Kuna Kuressaare elanike arv vastab pakendiseaduse mõistes teatud kindlale kriteeriumile, siis seadusest tulenevalt ei tohi kogumispunktide vahemaa ületada 500 meetrit ning igas kogumispunktis peab olema esindatud kõikide pakendijäätmete vastuvõtt. Konteinerile on ilusti peale kirjutatud, mida kuhu panna. Praegu võib see suhe küll veidi muutunud olla.

Prügisokutajal oli leping

Kuidas käib pakendi tagasikorjamine? Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Seda esmakordselt Eestis turule tuues. Pakendiseaduse alusel on Taaskasutusorganisatsioon (TKO) keskkonnaministri poolt akrediteeritud juriidiline isik, mille asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on pakendiettevõtjad. Ehk iga pakendiettevõtja ei korja oma pakendit tagasi eraldi, vaid seda teevad TKO-d.

Pakendiettevõtja maksab TKO-le (kohe alguses), et see tema pakendi tagasi kogub ja teatud protsendi sellest taaskasutusse toob. Pakendiseaduse mõte ongi selles, et lõpptarbija saab pakendijäätmed ära anda tasuta ja võimalikult lihtsalt. Raha, mille TKO on kätte saanud, peab ta tagasi maksma operaatorile, kes siis pakendijäätmed füüsiliselt kokku korjab ja selle eest tuleb loomulikult maksta. Aga kes tahab ära anda raha, mis juba käes on? Võimalus pakendijäätmeid kokku korjata on ka TKO-l endal.

Pakendikonteinerisse võib viia pakendijäätmeid nii tavakodanik kui ka juriidiline isik. Viimase puhul kehtib nõue “mõistlikus koguses”. Kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne on jälgida pakendikonteineri täitumust ja ületäitumuse korral kohe teavitada TKO-d. Selleks aga peab KOV omama ülevaadet tegelikust olukorrast kogumispunktides.

Et saada Kuressaarde kuusteist pakendi tagasiandmise kohta, nõudis läbirääkimisi kõigi kolme TKO-ga. Lühidalt öeldes tuli rääkida nendega keeles, millest ka nemad aru said. Nemadki on kõigest inimesed. Pead veenma neid oma sellekohastes teadmistes.

Jõudu saad näidata siis, kui seadus on paigas ning sul on piisavalt menetleja kogemust keskkonnakaitse vallas. Seda viimast ei maksa aga näidata linnakodaniku peal.

Kuressaare linnavalitsuse järelevalvetöötaja tööpäev algas sellega, et hommikul tuli sõita jalgrattaga läbi kõik avalike konteineritega kogumispunktid. Nende konteinerite osas, kus oli märgata ületäitumuse ohtu, võeti kohe ühendust TKO-dega.

Kord kuus tekkis siiski olukordi, kus konteinerid olid ületäitunud, põhjuseks oli prügisokutajate toodud olmeprügi. Enamikul juhtudel saadi prügistaja kätte ja sunniti korrastama kogu ümbrust. Aga oli ka kordi, kus paharetti ei leitudki.

Ma ei ole nõus väitega, et pakendikonteinerite juurde veavad olmeprügi need, kellel puudub leping või kes tellivad veo harva. Olen otsinud kümneid kordi läbi prügikotte ja valvanud ka kogu öö pakendikonteinerite juures. Tulemus näitas, et prügisokutaja oli enamasti isik, kel leping olemas.

Toimiva lõhkumine

Tuleme tänasesse päeva. Otsus kaotada enamik avalikke pakendikogumispunkte on kas asjatundmatus või suutmatus TKO-dele vastu seista või need mõlemad. Kahju vaadata, mismoodi lastakse endale pähe istuda ja toimiv süsteem lõhkuda.

Kes hakkab viima pakendeid Kudjapele, kui mul on õigus neid ära anda kogu linna piires? On kindlasti kohusetundlikke linnakodanikke, kes seda teevad. Aga ülejäänud inimesed, kes käivad Kuressaares tööl ja ostavad söögi linnast ning kelle kodutee viib linnast välja? Katastroof saabub kevadel, jätkub suvel, jätkub niikaua, kuni meil käivad turistid. Aga turiste me ju ootame! Tekib uputus segaolmekonteinerites. Kuhugi tuleb pakendijääde ju panna! Kuressaares oleks selline süsteem võimalik, kui oleksime suletud linn ja toimiks relvastatud järelevalve. Ma ei taha kedagi solvata, aga see on terve mõistuse puudujääk. Kas siis üksiku ametniku või hullem veel, kui selle ideeni jõuti vallaametnike ühise mõttetöö ajel. Eks kaadrid otsustavad, täpsemalt nende töölevõtjad. Samas tuleb oma otsuste eest ka vastutada!

Print Friendly, PDF & Email