Maaomanik soovib Nasva jõe süvendamist (8)

Nasva aleviku Luha kinnistu omanik Olev Mihkelson palub Saaremaa vallavalitsusel üleujutusohu vähendamise nimel astuda samme Nasva jõe süvendamise korraldamiseks.

Mihkelson märgib vallale saadetud pöördumises, et Nasva on Eesti üleujutusalade nimekirjas. Üleujutuse kujunemisel ja selle lakkamisel on oluline tähtsus Nasva jõel, mille kaudu vesi saab liikuda merest vastuvoolu lahtedesse ja pärast tagasi merre. Kohati on jõe voolusäng aga tugevasti taimestunud, mistõttu on vee voolamine seal takistatud ning kõrgvee ajal valgub vett väljapoole jõe voolusängi Nasva aleviku maa-alale, sh hoonestatud kinnistutele.

Mihkelson viitab mitmele eksperthinnangule ja Luha kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilisele hindamisele, mille kohaselt on üleujutusohu vähendamiseks vajalik Nasva jõe voolusängi puhastamine. Ta lisab, et Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) on võimalik meetme “Üleujutuse ohu riskide maandamise uuringute tegevuse jaoks” kaudu saada ka töödeks raha, milleks Saaremaa vallavalitsus peaks KIK-ile esitama vastava taotluse.

Jõelõik on hoiualal

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm nentis, et nimetatud meetme taotlusvoor on tõepoolest avatud. Toetust antakse kohalikele omavalitsustele uurimuslikeks tegevusteks, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks, eelprojekti koostamiseks või ehituslikuks projekteerimiseks üleujutusega seotud riskide maandamiskavades kirjeldatud tegevustele.

“Nasva puhul oleks selle meetme mõistes aktuaalsed tegevused, mille uuringuteks saaks sellest voorust raha taotleda, ilmselt äravoolu soodustavate, veetaset alandavate ning kõrgvee teket vähendavate ehituslike tegevuste uuringud. Teise variandina tuleksid kõne alla uuringud, mille tulemusena selguksid üleujutuste ajal elanikkonna turvalisuse tagamiseks vajalikud tegevused,” lausus Holm.

Paraku on kõnealune Nasva jõe lõik, mille puhastamise projekteerimistöödest antud kontekstis võiks rääkida, suuresti Mullutu-Loode hoiuala koosseisus. Hoiualast välja jääb suhteliselt lühike, alla 200 m pikkune lõik Luha kinnistu põhjaservast Mullutu lahe poole, mis on tänaseni veel suhteliselt avatuna säilinud. Jõe see osa, kus kaldad on tugevasti roostunud ja vanade jõesängide suudmed kinni kasvanud, paikneb aga hoiualal. Hoiualal viiakse looduskaitselisi tegevusi ellu lähtuvalt keskkonnaameti kinnitatud kaitsekorralduskavast.

Kaevetööd välistatud

Nimetatud ala kaitsekorralduskava Holmi selgitusel Nasva jõe sängi puhastamist sinna aja jooksul kasvanud ja kogunenud pilliroost ning setetest paraku ette ei näe.

“Küll on kaitsekorralduskavaga soovitatud puhastada ühenduskanalid Vägara lahe, Mullutu lahe, Suurlahe ja Linnulahe vahel. Seal on varem osa töid juba ka tehtud ning nende tööde jätkamiseks oleks sobilikum rahastaja MTÜ Saarte Kalandus, kus avaneb uus taotlusvoor 2019. aasta alguses,” rääkis ta.

Seega tuleksid üleujutusriskide maandamise uuringute kontekstis Nasva jõe puhul kõne alla pigem uuringud, mis ei hõlma endas kaevetöid Nasva jõel.

Print Friendly, PDF & Email