MUHU UUDISSED: Kiisikategu aega põle

Ikka terit neh. Kahetuhande üheteistmenda voasta küinlakuus andis Muhu vallavolikogu välja nõukse tähtsa kirjasõna, misega Muhuse tehti Muhu nuordevolikogu. Mõnda aega sie tegutses ühna oolega, aga viimsed voastad oo kadun oln. Põle teesest midad kuulda ega nähe. Aga mineva laupa võtsid nuored nuordekeskuses selle asja uiesti ette ja tegid Muhuse uie nuordevolikogu.

Nuordekeskuses oo üldse nii tihed päävad, et voata seda nüid küll põle taris karta, et lapsed kukkuvad pärast kuolitundisid kuskil Liivavahel pättust või kiisikast tegema. Nendel põle sõukest aegagid. Ma alles ühepääva sattusi sõnna majase. Sina kallis aeg! Kis tantsivad, kis mängvad malet, kis miskid muid lavamängusid. Mõni kõõnustas lihtsalt niisamma koa.

Eeskojas olli niipalju jalanõusid, et ma juba arvasi, et neid piab akkama kahtes rivis üheteese otsa lappima. Muedu ep mahu änam ää. Sial pidi suama viel sauest lavanõusid ja kõiksugu muid uhkeid asjasid meisterda ja neh, sie pillimäng ja bänditegu oo sial juba mõnda aega köin ja vilmisid vihutse tiha ja. Neh, ma ete kõiki asju ep tiagid. Nuored vahest kandvad ette küll, aga mool ep jäe niipalju asju kõrude vahele kindi. Aga igatahes oo puru kena, et lapsed sial köia tahtvad ja olla viisivad.

Aga nädalilõpp tuleb vanamatele inimestele koa niisamma tihe, kut nuorematelgid oo. Juba täna kuuleb nuorde lauljate vestivali kontserti Liiva kuo­limajas. Kellu seitsmest õhta. Lauljaid oo Talinast ja Ida-Virumoalt ja kõik surde kenade koolitat ealtega. Ja neh, piletiraha ep küsitagid rahva kääst, kis kuulma lähtvad.

Ja riede kellu poole seitsmest soab jälle Hellamoal juonista. Nõnna kut nüid juba kaks kuud oo ühe riede õhta sial kokku soadud. Kolm eurut raha piaks koa seltsi võtma. Nie värvid ja paprid tuleb ikka kindi maksa, mis taris lähäb. Ja Sisa Kristjani kääst soab asja täpsemini uurida koa.

Ja laupa õhta kellu seitsmest oo Koostas jälle mälumäng. Jaan Allik, tuntud-tiatud mälumängija oo korraldajaks ja ennassid soab kirja panna nõnna kut ikka. Kas veispukkis või siis Söö­divälja Liinule elista või kirjuta.

Kõik muud rieglid oo ikka nõuksed sammad, kut oo kogu aeg oln. Et ep aita kangus, tuleb jälle natusse omasid ajusid ragista. Neh, muidu lähtvadkid äkist ruoste või jäevad tükkis selle va guugli sisse kindi ja sialt neid änam kätte ep soa.

Vat sõuksed jutud ollid sedakorda. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email