Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

6. novembri istungil otsustati:
 • Muuta vallavalitsuse 28.08.2018 korraldust nr 2-3/1021 (hajaasustuse programmi taotluse tingimuslik rahuldamine).
 • Kinnitada KOP-i projektitoetuse aruanne (MTÜ Saarepiiga Koolitus).
 • Kinnitada Mustjala osavallakogu ettepanek maksta MTÜ-le Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustjala Anna Kogudus tegevustoetust 450 eurot.
 • Toetada MTÜ Kaarma Külad LEA-DER II meetme projekti omaosalust 1275 euroga.
 • Kinnitada hoolekogu koosseis (Valjala lasteaed, Salme lasteaed, Leisi keskkool).
 • Hüvitada õpilastranspordi kulud (eraisik).
 • Muuta väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingut (eraisik).
 • Seada hooldus (eraisikud).
 • Tagada eluruum (eraisik).
 • Sõlmida riigihanke “Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala I piirkonnas aastatel 2018–2021” leping FIE-ga Kurissoo talu.
 • Kinnitada riigihanke “Nelja sõiduauto täisteenusrent” tulemused ja sõlmida leping Rentest AS-iga.
 • Muuta maakonnaliinide sõiduplaane nr 3302 ja 4109 (peatuse lisamine).
 • Kinnitada kahe garaažiboksi rendile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused (Kihelkonna alevikus Pargi tn 2).
 • Koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks vallale kuuluvad kinnistud (12).
 • Pikendada arhitektikonkursi tähtaega (kuni 30.11).
 • Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
 • Korraldada riigihanked “Elektrienergia ostmine 2019” ja “Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine”.
 • Väljastada taksoveo sõidukikaart ja teenindajakaart (OÜ Osilia takso).
 • Suunata vallavolikogu istungile otsuste eelnõud: “Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine”, “Vaigu külas Haagi detailplaneeringu kehtestamine”, “Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”, “Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine” ja “Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
13. novembri istungil otsustati:
 • Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvad kinnistud.
 • Korraldada riigihange “Elektrienergia ühine ostmine 2019”.
 • Kinnitada riigihanke “Saare maakonna ühistranspordi piletimüügisüsteemi ostmine” tulemused ja tunnistada edukaks Ridango AS-i pakkumus.
 • Kinnitada lihthanke “Saaremaa vallavalitsuse hoonetes koristusteenuse osutamine 2019. aastal” tulemused ja tunnistada edukaks Saare Vesta OÜ pakkumus.
 • Väljastada taksoveo sõidukikaart (FIE Tiit Tiitsaar).
 • Kinnitada hallatava asutuse Saaremaa Haldus struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
 • Mitte algatada sundvalduse seadmist Saaremaa vallas Muraja külas asuva Taga-Muraja tee avalikuks kasutamiseks määramiseks ning mitte määrata teed avalikku kasutusse.
 • Suunata vallavolikogu istungile määruste eelnõud: “Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesande delegeerimine”, “Saaremaa valla kaasava eelarve menetlemise kord”, “Saaremaa valla finantsjuhtimise korra muutmise määrus” ja “Tunnustuse kord” ning otsuste eelnõud: “Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine” ja “Saaremaa vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a otsuse nr 1-3/101 “Osaühing Salme SVK tegevuse lõpetamine” muutmine”.
 • Tunnistada kehtetuks Lääne-Saare vallavalitsuse 26.09.2017 määrus nr 2-2/17/9 (teenuse hinna kehtestamine hallatavates asutustes).
 • Kinnitada hoolekogu koosseis (Kuressaare Vanalinna kool, Mustjala lasteaed-põhikool).
 • Eraldada hallatavale asutusele Lääne-Saare Avatud Noortekeskused 500 eurot maakonna noorsootöö tunnustamis- ja noorte isetegevusürituse korralduskulude katteks.
 • Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse 19.01.2016 korraldus nr 26, 19.01.2016 korraldus nr 27 ja 23.02.2016 korraldus nr 94 (volituste andmine).
 • Eraldada sotsiaalvaldkonna projektitoetusteks kokku 2387 eurot.
 • Toetada 1500 euroga Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala kursusetöö elluviimist (Sõrve poolsaare ruumilise arengu visioneerimine).
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded (2) ja pikendada toetuslepingu tähtaega (5).
 • Kinnitada KOP-projektitoetuse aruanne (MTÜ LTK Saare).
 • Kinnitada Lääne-Saare kogukonnakogu ettepanek maksta Lääne-Saare piirkonna tegevustoetust kokku 14 080,55 eurot (18 taotlust).
 • Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
 • Kutsuda tagasi valla äriühingu Osaühing Salme SVK nõukogu liige Kalmer Poopuu ja nimetada liikmeteks Andrus Raun, Jaanus Reede, Maire Sillavee, Mikk Tuisk.
 • Nimetada AS-i Kuressaare Veevärk üldkoosolekule aktsionäri esindajaks Mart Mäeker.
 • Suurendada AS-i Kuressaare Veevärk aktsiakapitali.
Print Friendly, PDF & Email