Saaremaa ja Muhu vald otsivad noorsootöös nutikaid lahendusi

INNOVAATILISUS: Noorsootöö peab ajaga kaasas käima ja pakkuma noortele atraktiivseid tegutsemisvõimalusi.
Foto: NOORTEJAAM

Rohkem kui poolteist aastat tagasi tegi Eesti noorsootöö keskus Saaremaa ja Muhu omavalitsustele ettepaneku liituda kohalike omavalitsuste koostöögruppide arenguprogrammi kolmanda etapiga. Kui esimesse ja teise etappi kuulusid piirkonnad, kus noortel on vähem võimalusi osaleda noorsootöös ja nende tõrjutusrisk on suurem, siis kolmandasse etappi kuuluvad omavalitsused, kus on potentsiaali luua noorsootöös innovaatilisi lahendusi, mida saaks kasutada kogu Eestis.

Tegevussuuna läbiv põhimõte on omavalitsuste koostöö tulemusena arendada piirkonnaüleselt noorsootöö võimalusi. Seetõttu oli loogiline, et Saaremaale tehti ettepanek võtta kampa ka Muhu. Oleme veendunud, et noored on meil ühised ja arenguvajadused samuti sarnased. Seega alustatigi poolteist aastat tagasi üheskoos piirkonna noorsootöö kitsaskohtade ja arendusvajaduste kaardistamisega, mida tehti paralleelselt huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks rahastuseks vajaliku eeltööga. Tegevustesse olid kaasatud pea kõigi Saaremaa ja Muhu piirkondade noorsootöötajad või sidususvaldkondade esindajad. Üheskoos sai kaardistatud kitsaskohad ja lõpptulemusena valmis innovatsioonikava (lisaks ka huvihariduse ja -tegevuse kava).

Saaremaa koostöögrupi uuenduslike noorsootöö mudelite kava kohaselt viiakse järgneva kahe aasta jooksul ellu järgmised tegevused: luuakse noorsootöötajate arenguredeli mudel ehk noorsootöötajate atesteerimissüsteem, mis arvestab kohalikke olusid ja eripärasid. Lisaks luuakse noortega töötavate inimeste oskuste ja noortekeskuste võimaluste, vara, tehnika jms kaardistamiseks interaktiivne ressursipank, mille olemasolu loob võimalused koostööks ning kogemuste ja ressursside jagamiseks ning otstarbekamaks kasutamiseks.

Ressursipanga kasutamist arvestatakse ka arenguredelil ning see on laiendatav kõigile, kes tegelevad noortega.

Kolmandaks käivitatakse noorte infoportaal, mis on seotud teiste noortevaldkonna veebilehtede ja registritega. Infoportaal annab noortele võimaluse oma piirkonna aktuaalse infoga kursis olla, seejuures olla ise info haldaja, lisaks hõlmab keskkond foorumi osa.

Kui nimetatud kolm tegevust on IT-lahendused, siis neljas on mobiilse noorsootöö (mono) bussi soetamine. Monobussi kaudu jõuavad noorsootöö tegevused ka sinna, kus varem ei ole neid tegevusi  toimunud ning kus nüüd tekivad samuti võimalused nutikaks noorsootööks.

Tänaseks on ühiselt ära tehtud suur töö ning peagi hakatakse tegevusi ellu viima. Nutikate lahenduste eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt, st jõuda rohkemate noorteni, suurendada võimalusi noorte loovuse arendamiseks ning omaalgatuseks ja ühistegevuseks. Eesmärk on vähendada kaasamise, tööhõive ning aktiivse osalemise kaudu kogukonnas ja otsustes noorte tõrjutusriski.

Nimetatud tegevusteks saab Saaremaa koostöögrupp 152 100 eurot. Arenguprogrammi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti noorsootöö keskuse poolt elluviidava ESF-i kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Marii Kõrgesaar, noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email