Korraldatud jäätmevedu = puhtam elukeskkond

MEIE KÕIGI HUVIDES: Korraldatud jäätmevedu on mugav ja taskukohane viis oma olmejäätmete üleandmiseks.
Foto: MAANUS MASING/SAARTE HÄÄL

Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonnale
jäätmevedaja leidmiseks.

Meie kõigi õigust puhtale keskkonnale kaitstakse muu hulgas korraldatud jäätmeveoga. See tähendab, et vallavalitsus leiab hanke korras jäätmevedaja, kes viib prügi ära kõigist majapidamistest, suvilatest, ettevõtetest, asutustest ja teistelt hoonestatud kinnistutelt. Korraldatud jäätmeveo kehtestamine peaks andma meile kindluse, et ka teised kogukonnaliikmed annavad oma prügi jäätmekäitlejale üle ning seda arvesse võttes on kehtestatud jäätmeveoteenuse hinnad.

Paraku peavad inimesed ikka veel kannatama kellegi prügipõletushaisu, mis lisaks ebameeldivusele võib põhjustada haigusi. Tekib ju prügi põletamisel palju mürgiseid aineid, sh vähkkasvajat soodustav värvitu ja lõhnatu aine dioksiin. Mürgised ained levivad tuulega mitme kilomeetri kaugusele, mõjutades ka teiste külade elanike heaolu.

Kohaliku omavalitsuse kohustus

Puhas keskkond on niivõrd oluline, et kohalikule omavalitsusele on seadusega pandud korraldatud jäätmeveo rakendamise kohustus. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik hoonestatud kinnistud ja see peaks andma meile garantii, et jäätmeid käideldakse keskkonnale ohutult. Kui korraldatud jäätmevedu on rakendamata või selles esineb puudujääke, peab kohalik omavalitsus need puudused kõrvaldama.

Korraldatud jäätmevedu on seni kehtestamata endiste Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla valla territooriumil. Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke piirkonnale jäätmevedaja leidmiseks, et alustada segaolmejäätmete veoteenuse osutamisega 2019. a kevadtalvel. Jäätmeveoteenusega liidetakse kõik hoonestatud kinnistud. Erandkorras on vallavalitsusel võimalik jäätmeveost vabastada hoonestatud kinnistu, mida üldse ei kasutata. Samuti on võimalik vabastada talveperioodiks suvila, kui seal käiakse ainult suvel. Vabastuse saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole vastava taotlusega.

Teistes endistes valdades Saaremaal toimub korraldatud jäätmevedu juba aastaid. Siiski ei ole seda seni päris ettenähtud mahus rakendatud. Jäätmevedu peaks toimuma igalt kinnistult regulaarselt – linnas, alevikes ja tiheasustusega külades vähemalt kord nelja nädala jooksul, ülejäänud külades vähemalt kord kaheteistkümne nädala jooksul. Mõnel kinnistul ei toimu vedu praegu veel ettenähtud sagedusega, vaid harvemini, tellimise peale.

Mõnes asulas näeb kehtiv kord ette, et kortermajadel peavad lisaks tavaprügikonteinerile olema ka vanapaberi- ja biojäätmete konteiner, mida tühjendatakse ettenähtud sagedusega. Need konteinerid on vajalikud selleks, et taaskasutatavaid biojäätmeid ja vanapaberit ei pandaks kokku muu prügiga. Kõigil kortermajadel ei ole veel kõiki ettenähtud mahuteid ning jäätmed, mida tuleb ümbertöötluse võimaldamiseks koguda eraldi, pannakse sageli kokku segaolmejäätmetega, välistades sellega nende taaskasutamise.

Aluseks jäätmevaldajate register

Korraldatud jäätmeveo toimimise aluseks on jäätmevaldajate register, kuhu on kantud kõik maaüksused Saaremaa vallas, nende omanikud või valdajad, andmed igal kinnistul kasutatavate konteinerite, veosageduse jmt kohta. Just selle registri kaudu saavad jäätmevedajad andmed selle kohta, kellele tuleb veoteenust osutada ja millise jäätmeliigi konteinereid tühjendada.

Kahjuks ei ole veel jõutud registri andmeid vajalikus mahus korrastada. Seda tehakse pidevalt ja nii jõuavad parandatud andmed järk-järgult vedajateni.

Jäätmevedajad võtavad seejärel ühendust kõigi kinnistute omanikega, kellel seni teenus ei toimi ettenähtud mahus, ja alustavad segaolmejäätmete või liigiti kogutud jäätmete veoteenuse osutamist.

Palume suhtuda mõistvalt jäätmevedajatesse, kes pöörduvad teie poole uue teenuse osutamiseks, sest nemad täidavad vallavalitsuselt saadud ülesandeid ega saa ise otsustada, kellele veoteenust teha ja arveid saata. Ka tühisõiduarve esitamine on korraldatud jäätmeveos ette nähtud. Selle eesmärk on panna oma jäätmeid üle andma ka need inimesed, kes mingil põhjusel oma prügi üle ei anna või pole seda nõuetekohaselt sorteerinud.

Mõistagi ei ole korraldatud jäätmevedu võluvits, mis prügi põletamise, metsa viimise ja võõrasse konteinerisse sokutamise kohe ära kaotaks. Küll aga on see esimene ja kõige olulisem samm selle saavutamiseks. Korraldatud jäätmevedu puudulikult rakendades veame alt neid kodanikke, kes peavad puhast keskkonda oluliseks.

Täpsem info erinevate piirkondade korraldatud jäätmeveo tingimuste, hinnakirjade jmt kohta on vallavalitsuse veebilehel https://www.saaremaavald.ee/korraldatud-jaatmevedu.

Katrin Koppel, jäätmete peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email