Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 23. oktoobri istungil otsustati:
 • Kinnitada erahuvikoolidele ja spordiklubidele toetuse määramise komisjoni koosseis.
 • Kinnitada hoolekogu koosseis (Tornimäe põhikool, KG, SÜG, Lümanda Karu-Kati lasteaed).
 • Eraldada kultuuri- ja vabaajaprojektide toetuseks kokku 6820 eurot ning MTÜ-le Orissaare Sport 4500 eurot tegevustoetust.
 • Määrata valla esindajad maakonna kultuuripreemiate väljaandmise komisjoni.
 • Tagada eluruum (eraisik).
 • Seada hooldus (eraisik).
 • Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingud (eraisikud).
 • Muuta vallavalitsuse 18.09.2018 korraldust nr 2-3/1102 (eluaseme kohandamine).
 • Korraldada riigihange “Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine 2019–2020”.
 • Esitada hindamiseks kohaliku omaalgatuse programmi taotlused (30).
 • Kiita heaks tegevustoetuse aruanne (Kaarma maanaiste selts).
 • Muuta vallavalitsuse 28.08.2018 korraldust nr 2-3/1021 (hajaasustuse programmi taotluste tingimuslik rahuldamine).
 • Anda välja määrus teenistujate prillide kulude hüvitamiseks.
 • Eraldada eelarve reservfondist 1275 eurot Kitsas 16 Kodu OÜ-s enamusosaluse omandamise kulude katteks ja 1000 eurot arstitudengite transpordikulude hüvitamiseks.
 • Sõlmida SA-ga Lääne-Saare Kultuurivara leping 2 000 000 euro eraldamiseks (Lümanda keskusehoone renoveerimine ja inventari soetamine).
 • Kinnitada sõiduauto võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused.
 • Anda MTÜ-le Eesti Tänavaspordi Liit tasuta kasutada osa Kudjape alevikus asuvast Mereranna tee 24 kinnistust.
 • Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluv kinnistu.
 • Sõlmida muinsuskaitseametiga üürileping (Tallinna tn 10).
 • Kompenseerida “Eesti kaunis kodu” hindamiskomisjoni liikme töökohustuste täitmisega seotud sõidukulud.
 • Maksta preemiat kodukaunistamiskonkursi võitjatele (335 eurot).
 • Muuta maakonnaliini sõiduplaani nr 1101.
 • Anda luba Kuressaares Lasteaia tn 8 kõnnitee sulgemiseks.
 • Korraldada riigihanked “Lumetõrje Mustjala I piirkonnas 2018–2021” ja “Lumetõrje Mustjala, Kihelkonna ja Pihtla piirkonnas 2018–2021”.
 • Anda nõusolek maakorralduslike toimingute tegemiseks.
 • Anda seisukoht 26.10 volikogu eelnõude muudatusettepanekutele.
Vallavolikogu 25. oktoobri istungil otsustati:
 • Anda välja määrus “Saaremaa valla 2018 II lisaeelarve”.
 • Suunata teisele lugemisele otsuste “Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine”, “Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa laste ja perede tugikeskus moodustamine”, “Saaremaa valla raamatukogude võrgu ümberkorraldamine” ja “Kuressaare Linnavolikogu 22.05.2014. a otsuse nr 24 “Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine” eelnõud ning määruste “Saaremaa laste ja perede tugikeskuse põhimääruse kinnitamine” ja “Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine” eelnõud.
 • Anda välja määrus “Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes”.
 • Loobuda Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamisest.
 • Tunnistada kehtetuks ühinenud omavalitsuste määrused hoolekogude moodustamise kohta.
 • Korraldada ümber hallatavad asutused Valjala Päevakeskus ja Kuressaare Hoolekanne ning liita Valjala Päevakeskus Kuressaare Hoolekandega.
 • Tunnistada kehtetuks Valjala Päevakeskuse põhimäärus.
 • Lõpetada hallatava asutuse Laimjala Sotsiaalkorter-Päevakeskus tegevus.
 • Korraldada ümber Leisi Valla Kommunaalamet ja Lääne-Saare Haldus, liita Leisi Valla Kommunaalamet Lääne-Saare Haldusega ning nimetada Lääne-Saare Haldus ümber Saaremaa Halduseks.
 • Kinnitada Saaremaa Halduse põhimäärus.
 • Lõpetada OÜ Salme SVK tegevus.
 • Algatada Tagaranna külas Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering ja mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist.
Vallavalitsuse 30. oktoobri istungil otsustati:
 • Kinnitada hoolekogu koosseis (OG, KTG, Aste põhikool, Tornimäe lasteaed).
 • Eraldada reservfondist 500 eurot MTÜ-le Sörvemaa Pärimuse Selts.
 • Eraldada 2000 eurot Kuressaare avatud noortekeskusele Noortejaam projekti “Noorte infomess Tuleviku Kompass 2018” korralduskulude katteks.
 • Eraldada haridus- ja noorsootöö projektide toetuseks kokku 2660 eurot.
 • Sõlmida üürileping OÜ-ga Rootsi 7 (Tuulte Roosi lasteaia rekonstrueerimise aegseks asenduspinnaks kuni 31.08.2020).
 • Kuulutada välja XXVII laulu- ja XX tantsupeo Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni konkurss.
 • Eraldada sotsiaalvaldkonna projektide toetuseks kokku 1735 eurot.
 • Võtta kingina vastu elamumaa kohustusega kanda väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise kulud.
 • Tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 10.05.2011 korraldus nr 345 (hoolduse seadmine).
 • Sõlmida SA-ga Saare Arenduskeskus koostöökokkulepe PATEE tegevuste elluviimiseks 2019. aastal ja eraldada selleks tegevustoetust summas 9400 eurot.
 • Kinnitada tegevustoetuse aruanded (MTÜ Kõrkvere Selts,  MTÜ Aad ja Teed, MTÜ Vanakubja Külaselts, MTÜ Raeühing).
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded (2).
 • Tunnistada kahjunõuet summas 1152,30 eurot.
 • Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvad kinnistud.
 • Kinnitada enampakkumiste tulemused (korterid Eiklas ja Astes).
 • Muuta linnaliini nr 2 talveperioodi graafikut ning maakonnaliinide nr 3214 ja 3306 sõiduplaane.
 • Anda nõusolek maakorralduslike toimingute tegemiseks.
 • Muuta vallavalitsuse 22.08.2018 korralduse nr 2-3/950 lisa 2 (detailplaneeringu lähteseisukohad).
 • Kutsuda tagasi Maasi Jäätmehoolduse OÜ nõukogu liikmed ja määrata uued liikmed.
 • Suunata vallavolikogu istungile otsuse “Kärla Vallavalitsuse 19.12.2008 korraldusega nr 292 kehtestatud Paiküla Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine” eelnõu.

Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.

Print Friendly, PDF & Email