Reform haridus- ja elukvaliteedi arvelt (3)

“Lümanda Põhikooli õpetajate ametiühing toetab Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesinduse pöördumist ja on väga vastu tugispetsialistide ümberpaigutamisele ja olulisele töö ümberkorraldamisele,” kirjutab Lümanda põhikooli õpetajate ametiühing Saaremaa vallavanemale Madis Kallasele, abivallavanem Helle Kahmile, vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna juhatajale Raivo Peetersile ja vallavolikogu esimehele Tiiu Arole 15 allkirjaga pöördumises.

Aastaid on riigi hariduspoliitiline suund olnud, et iga noor saaks hariduse oma kodukoolis või mõnes muus üldhariduslikus koolis. Seetõttu õpivad erivajadustega õpilased võimalusel just n-ö tavakoolis.

Koolidelt nõutakse kaasava hariduse põhimõtete järgimist. Eesti koolid ja üldsus on seda aktsepteerinud ja õpetajad on teinud tohutu lisatöö, et erineva õpitaseme ja käitumisprobleemidega õpilased saaks kätte põhihariduse. 21. sajandil on koolides hüppeliselt kasvanud käitumishäiretega õpilaste osakaal ning kooli õpetajad ja tugispetsialistid peavad kohe probleeme märkama ja sekkuma.

Paljud koolid (sealhulgas Lümanda põhikool) on pingutanud ja leidnud kooli tugispetsialistid, kelle järjepidev ja planeeritud töö on andnud olulise panuse tuge vajavate õpilaste arengusse. Väga suur abi on olnud nii eripedagoogist kui ka sotsiaalpedagoogist, sest abi on saadud varasel märkamisel (alates lasteaiast) kohe. Tugispetsialisti (nii eripedagoogi kui ka sotsiaalpedagoogi) kooli juurest eemaldamine, tema tööülesannete jagamine mitme kooli vahel ei ole meile vastuvõetav ega aktsepteeritav. See plaanitav tugikeskus on õpilaste haridus- ja elukvaliteedi arvelt kavandatav reform.

Nõustume ja toetame KG õpilasesinduse pöördumise järgmisi samme:

1. Iga õpilane peab saama vajalikku tuge kiiresti ning alati, kui seda vaja on. Lisaks on väga oluline, et spetsialistid on igapäevaselt koolis olemas ja saavad kohe sekkuda seal, kus vajadus. Meile tundub, et vald ei suuda meile (õpilastele) igapäevast ja kiiresti kättesaadavat abi garanteerida. Tahame, et meil oleks võimalik abi saamiseks pöörduda vastava töötaja poole kohe siis, kui abi vaja.
2. Leiame, et tugispetsialistidele pealepandav koormus (st teenindada kogu valda) on liiga suur ja leiame, et kindlasti ei saa sellise koormuse all teha ükski spetsialist tööd kvaliteetselt.
3. Leiame, et tugispetsialistidele antud tööülesanded on mahukad. Neid ei ole võimalik distantsilt täita.
Töö on tulemuslikum, kui spetsialist tunneb kooli, seal töötavaid inimesi, õpilasi ja nende vanemaid põhjalikult. Loodame, et otsuse tegemisel võtate arvesse ka meie soove, sest kõige rohkem puudutab selline otsus just õpilasi.

Omalt poolt lisame:

1. Praegu pannakse tugispetsialistid sundseisu ja see lisa aja- ja kütusekulu on väga mitteotstarbekas ressursi kasutamine. Koolide vahel liikumine on tugispetsialistidele suuresti aja ja energia kulutamine mittesihipäraselt.
2. N-ö rändspetsialistide ringitiirutamine viib teenuse kvaliteedi kordades alla, sest tekitab paratamatult pealiskaudsust ja spetsialisti kiirustamist ühest koolist teise.
3. Spetsialistid on juba praegu hõivatud lisaks koolile ka lasteaias nõustamisega. Nüüdne just toimima saanud süsteem lammutatakse, vähemalt meil Lümandas.
4. Kuna tugispetsialistide üks suur tööülesanne on ka suhete jpm üleskerkinud probleemide ennetustöö, siis uue variandi puhul on see võimatuks tehtud.
5. Spetsialist, kes on koolis aeg-ajalt ka õpilasüritustel, väljasõitudel, näeb õpilasi ka teises situatsioonis ja saab teda tundma õppida põhjalikumalt. Saab vestelda ja rääkida vabamas õhkkonnas. Uue variandi puhul on see praktiliselt välistatud. Isegi kui antakse oma koolis asendustunde, siis läbi selle õpitakse oma koolilapsi paremini tundma.
6. Oma koolis töötav spetsialist on lapsele ja lapsevanemale kohe kättesaadav. Koolis tuleb sageli ette olukordi, kus näiteks õpilaste turvalisuse tagamiseks on kiire sekkumine hädavajalik. Selliste juhtumite korral pole võimalik jääda ootama seda päeva ja kellaaega, mil “rändspetsialist” lõpuks meie kooli jõuab või saab lapse vastu võtta linnas asuvas tugikeskuses.

Lümanda põhikooli õpetajate ametiühingu ettepanekud:

Koolitada praegu koolis oleva kaadri põhjal välja tugispetsialiste, kes suudavad ja tahavad selle tööga tegeleda oma kodukoolis/lasteaias. See tähendab, et on vaja multifunktsionaalseid inimesi. Kindlasti on see parem lahendus, kui rändspetsialistid kord nädalas koolis õpilaste keskel.

Küsimus: kui kavandatava plaani alusel tugispetsialistil puudub isiklik sõiduauto ja/või juhiluba, kes teda siis tööle ja tagasi viib/toob? Kus on sel juhul kokkuhoid?

Lümanda põhikooli ametiühing on mures ka tugispetsialistide töötasu pärast. Kas sõidutunnid on tasustatavad, kas töötasu arvestatakse hariduslike erivajadustega õpilaste või kooli kõigi õpilaste järgi ja/või kontakttundide alusel?

Kindlasti ei tohiks spetsialistide sissetulek töötasult väheneda ja neil on õigustatud nõudmisi töö- ja palgatingimustele senisel tasemel.

Kokkuvõtvalt: oleme seisukohal, et kavandatav reform kahjustab seni juurdunud ja hästi toimivat praktikat ning ei sobi ei linna- ega maakoolidesse. Oleme selle vastu, et meie kooli spetsialistid asuksid tööle vallavalitsuse kavandatavas tugikeskuses. Vaja on tekitada juurde tugispetsialistide ametikohti koolidesse/lasteaedadesse, mitte olemasolevaid ressursse ebamõistlikult “ümber jagada”. Piirkonna haridusasutusi (lasteaed ja kool) tuleb käsitleda tervikuna ning olemasolevaid tugispetsialiste teenuseid jagada kahe ühist haridusruumi omava haridusasutuse vahel. Nii on tagatud järjepidevus töös lastega, lastevanematega, õpetajatega. Loodud on usalduslik suhe, mis on probleemide lahendamisel esmane.

Print Friendly, PDF & Email