Muhu vald puhastas setetest neli kudekraavi (1)

Muhu vald puhastas setetest saarel asuvad olulisemate kudekraavide suudmealad, millest saavad kasu mitmed kalaliigid ja paranevad pärandkoosluste hooldustingimused.

Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang (fotol) ütles, et puhastustööd viidi läbi Nossa soone, Lõetsa jõe, Pädaste jõe ja Soonda jõe suudmealadel. Kokku puhastati koelmualasid ca 400 m ulatuses setetest ja ca 280 m ulatuses eemaldati kraavist osaliselt puittaimestik. Tehtud tööde põhieesmärk oli haugi, lutsu, säina, särje ja ahvena kudemistingimuste parandamine.

Lisaks kudevate kalade heaolule võiksid praeguseks tehtud tööd aidata Piret Langi sõnul kaasa ka looduskaitseliste eesmärkide saavutamisele: kõigi projektis hõlmatud vooluveekogude suudmealad on suuremas või väiksemas ulatuses kaitse all. Nii aitab Nossa soone ja mere vahelise veevahetuse parendamine loodetavasti kaasa Suuremõisa lahe looduskaitseala poollooduslike niitude piisava hoolduse tagamisele, Lõetsa jõe ja Pädaste jõe kallastel on rannaniidud aga juba praegugi karjatatavad. Soonda jõe suudmealal praegu poollooduslikke kooslusi küll ei hooldata, aga projekti elluviimise käigus toimunud kontaktivahetus võimaliku karjataja ja külaelanike vahel viib loodetavasti selleni, et peagi saab ka seal niidualadel kariloomi liikumas näha.

Piret Lang kiitis, et kõik projekti elluviimises osalenud inimesed olid koostöövalmid ja vastutulelikud. Töid toetasid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” kaudu mittetulundusühing Saarte Kalandus ja PRIA. Kevadel uuel kudeajal viiakse läbi järelhindamine, hindamaks kudekraavide puhastamise mõju kalade liikumisele.

Muhu kalur Kalle Kreis ütles, et kraavide puhastamine oli vajalik asi, et kalad saaksid paremini kudema. “Kaladel on vaja ligipääsu kudemiskohtadele, aga kevadel on veed maas ja väga hästi nad sealt üle ei saa,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email