Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 9. oktoobri istungil otsustati:

• Suunata vallavolikogu istungile määruste eelnõud “Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimäärus” ja “Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes” ning järgmiste otsuste eelnõud: “Saaremaa valla raamatukogude võrgu ümberkorraldamine”, “Osaühing Salme SVK tegevuse lõpetamine” ja “Kuressaare Linnavolikogu 22.05.2014. a otsuse nr 24 “Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine”.
• Anda luba 51. Saaremaa ralli korraldamiseks (12.–14.10).
• Kuulutada välja spordinõuniku konkurss.
• Toetada 600 euroga MTÜ KONNONKONN tegevust ürituse Musta Pitsi Öö korraldamisel.
• Hüvitada majutuskulud (õpilasmajutus).
• Kinnitada hoolekogude koosseisud (Ida-Niidu lasteaed, Kärla lasteaed, Ristiku lasteaed, Orissaare lasteaed Päikesekiir, Pihtla kool, Kihelkonna kool).
• Kinnitada Kärla lasteaia direktori ametisse Kaja Voojärv.
• Tagada eluruum (eraisikud).
• Muuta vallavalitsuse 18.09.2018 korraldust nr 2-3/1102 (eluruumi kohandamine).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
• Kinnitada tegevustoetuse aruanded (MTÜ Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts, MTÜ Aad ja Teed).
• Kinnitada riigihanke “Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine” tulemused ja tunnistada edukaks Assertum Audit OÜ pakkumus kogusummas 40 788 eurot.
• Määrata Saaremaa valla ametlike teadete avaldamise kohaks ajaleht Saarte Hääl.
• Väljastada sõidukikaart FIE-le Arvi Hallik.
• Korraldada riigihange “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare maakonnas 2019–2029”.
• Korraldada enampakkumine Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 kinnistul asuva garaaži ja kahe garaažiboksi rendile andmiseks.
• Pikendada Reta Puit OÜ-ga sõlmitud üürilepingut (Roomassaare tee 2b platsid).
• Kinnitada enampakkumiste tulemused (Sakla külas Aarne kinnistu, Salme alevikus Rannapargi tee 4 maa-ala, Saaremetsa külas Aidamehe kinnistu, Pähkla külas Pargi kinnistu).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Korralda riigihange “Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Saaremaal”.

Vallavalitsuse 11. oktoobri istungil otsustati:

• Eraldada 200 eurot MTÜ-le Pöide Spordiselts võistluste korralduskulude katmiseks (Pöide Karikas, Ketasgolfi Karikas Lastele).
• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks: “Bashment” (13.10), “Gütteöö” (14.10).
• Anda luba Sassimaja OÜ-le kaubandustegevuse korraldamiseks (Saaremaa ralli raames).
• Suunata vallavolikogu istungile määruste eelnõud “Valjala Vallavolikogu 29. septembri 2017. a määruse nr 15 “Valjala Päevakeskuse põhimäärus” kehtetuks tunnistamine” ja “Saaremaa Halduse põhimääruse kinnitamine” ning järgmiste otsuste eelnõud: “Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste Valjala Päevakeskus ja Kuressaare Hoolekanne ümberkorraldamine”, “Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste Leisi Valla Kommunaalamet ja Lääne-Saare Haldus ümberkorraldamine” ja “Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine”.

Vallavolikogu 12. oktoobri erakorralisel istungil otsustati:

• Anda välja määrused “Saaremaa valla arengukava 2019–2030” ja “Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022”.

Vallavalitsuse 16. oktoobri istungil otsustati:

• Anda luba Saaremaa rahvasprint 2018 III etapi korraldamiseks (17.11).
• Kinnitada hoolekogude koosseisud (Tuulte Roosi lasteaed, Kärla põhikool, Salme põhikool, Pärsama lasteaed, Lümanda põhikool, Aste lasteaed Mõmmik, Pargi lasteaed, Rohu lasteaed).
• Sõlmida leping KG ujula kasutamiseks (puuetega inimesed ja päästeameti töötajad).
• Kuulutada välja Saare mk 2018. a noortevaldkonna tegijate tunnustamise konkurss.
• Tagada eluruum (eraisik).
• Anda luba korraliseks puhkuseks (üldplaneeringuspetsialist).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Moodustada 2019. aasta tegevustoetuste taotluste hindamise komisjon.
• Rahuldada MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts taotlus projektile “Merepääste üksuse päästevõimekuse tõstmine” summas 3024 eurot.
• Kuulutada välja Saare mk aasta sotsiaaltöötaja, aasta tervishoiutöötaja ja aasta tervisepanuse konkurss.
• Väljastada sõidukikaart FIE-le Rein Talistu.
• Koormata isikliku õigusega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluv kinnistu.
• Pikendada Tallinna tn 18-18 üürilepingut.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega (ehitusluba).
• Lahendada vaie (korraldatud jäätmeveost vabastamine).
• Kuulutada välja arhitektikonkurss (tähtajaline).

Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Print Friendly, PDF & Email