Miks on Saaremaa valda vaja tugiteenuste keskust?

Kogu Eesti haridussüsteem on viimastel aastakümnetel liikunud ses suunas, et tagada võimalikult kvaliteetne haridus kõigile lastele, arvestades nende isikupära ja võimekust. Seejuures on vaja läbi mõelda, millised on olnud senised probleemid laste ja õpilaste toetamisel. Mis on see, mida edasi kanda, ja mida muutma peaks? Kuidas luua ja kasutada kompetentsust, mis arendab ja areneb ise koos muutustega? Kuidas luua lapse ümber ja toetada võrgustikku, et sellest oleks rohkem kasu?

Neile küsimustele saab vastused siis, kui oleme valmis muutma senist süsteemi.

Arvestavad võimalused

Meie ühine eesmärk saab olla, et Saaremaa vallas oleks kõigile, sh erivajadustega lastele ja õpilastele, tagatud nende individuaalseid vajadusi arvestavad võimalused ja tingimused hariduse omandamiseks. Ja mis veel oluline – seaduste kohaselt tulebki omavalitsusel tagada tugispetsialistide olemasolu ehk tasuta esmatasandi nõustamisteenus.

Täna peame aga tõdema, et tugiteenuste tase ja kättesaadavus Saaremaa valla haridusasutustes on tagatud ebaühtlaselt. Kõik neli spetsialisti – logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog – on vaid Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis. Kolmes koolis – Mustjala ja Kahtla lasteaed-põhikoolis ning Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis – pole ainsatki tugispetsialisti. Raskesti kättesaadavad on tugiteenused ka eelkooliealistele lastele ja nende vanematele. Mõlemad, nii logopeed kui ka eripedagoog, töötavad vaid Ida-Niidu ja Ristiku lasteaias Kuressaares. Pärsama ja Tornimäe lasteaial pole aga ühtegi tugispetsialisti.

Osa tugispetsialiste töötab rohkem kui täiskoormusega, aga palju on ka neid, kelle koormus on alla 0,5 ametikoha ning kellel on muud lisaülesanded.

Praegu puudub Saaremaa vallas keskus, kus nõustamisteenused oleksid vanematele ja lastele kättesaadavad. Vallavalitsus haridusasutuste pidajana peab aga oluliseks vaadata olemasolevat kõrgel tasemel kompetentsi (tugispetsialistid) tervikuna ja koondada see asutatavasse tugikeskusse, et suurendada sünergiat, pakkuda valikuvõimalusi haridusasutustele ja peredele.

Koole ja lasteaedu ei saa süsteemist lahutada, lasteaiast alguse saanud probleemid jätkuvad koolis. Üheks tervikuks liidetud teenuste pakkumise plussideks saame lugeda: teenuse kvaliteet ühtsetel alustel, töötajate tööaja paindlikum kasutamine, sünergiast tekkiv teadmiste kogum, parem asendamine, teenuse pakkumise mittekatkemine, rahaliste vahendite efektiivne kasutamine.

Tugikeskuse moodustamine tagab tugispetsialistidele nii lasteaias kui ka koolis koostöö tegemise võimaluse, et paraneks infovahetus asutuste vahel ja ühtlasema teenusega oleksid kaetud kõik haridusasutused. Muudatustega tagatakse lastevanemate, laste ning nende tugivõrgustiku ja õpetajate parem nõustamise süsteem tervikuna kõigis haridusasutustes.

Laste ja perede tõhusamaks toetamiseks on loodavasse tugikeskusse planeeritud ka suund nn integreeritud teenustele, mis sisaldavad sotsiaal- ja õigusalast nõustamist, rehabilitatsiooniteenuseid. Et oleks ühtne koordineerimine (nn ühe ukse süsteem), mis hõlmab lapse probleemide lahendamiseks mitmete valdkondade abimeetmete korraldamist samaaegselt ja kooskõlastatult.

Kõigile täiskohaga töö

11. oktoobri Saarte Hääles ilmus artikkel “Kuressaare gümnaasium ei ole nõus loobuma tugispetsialistidest”, kus Kuressaare gümnaasiumi juhtkond ja tugispetsialistid soovivad, et logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi tugiteenuseid osutataks ka edaspidi koolis, selle asemel, et spetsialistid asuksid tööle vallavalitsuse kavandatavas tugikeskuses.

Kindlasti on millestki valesti aru saadud. Kuressaare gümnaasiumi ega ka teiste haridusasutuste tugispetsialistid ei pea loobuma koolis teenuste osutamisest. Tugikeskuse asutamisega jäävad tugispetsialistide töökohad endiselt haridusasutustesse. Täpsem tööjaotus ja töökorraldus kehtestatakse siis, kui selgub tööle asuvate tugispetsialistide kaadri koosseis ning selguvad haridusasutuste tugiteenuste vajaduste täpsemad liigid ja maht.

Mis aga muutub või ei muutu tugispetsialisti töös? Muutub see, et kõigile tugispetsialistidele on tagatud täiskohaga töö. Tööruumid jäävad haridusasutustesse alles, ent vajadusel toimub nõustamine ka valla teistes haridusasutustes ja keskuses. Paindlikumalt saab ka kasutada tööaegu. Samuti on pluss sünergiast tekkiv kompetentsi suurenemine. Kuna asendamisvõimalused on paremad, on tagatud see, et teenuse pakkumine ei katke.

Oluline on see, et tugispetsialistid keskuse töötajatena on ka koolide meeskonna liikmed, kes osalevad õppenõukogu töös ja arendustegevustes. Samas on nende kohus olla nõustajana erapooletu. Ja veel: tugispetsialistidele on tagatud töötasumäär, mis on vähemalt võrdne õpetaja miinimumtöötasu määraga.

Meelis Kaubi,
Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik

Print Friendly, PDF & Email