Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitatud

12. oktoobril kinnitas vallavolikogu Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022. Mõlemad dokumendid jõustuvad 1. jaanuaril 2019 ning ühinenud omavalitsuste arengukavad ja eelarvestrateegiad kaotavad kehtivuse.

Saaremaa valla esimene arengukava hõlmab kuut tegevusvaldkonda: haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport, sotsiaalne kaitse, ettevõtluskeskkond ja majandus, taristu ja keskkond, juhtimine ja koostöö. Iga valdkonna kohta on sõnastatud eesmärgid ja tegevused soovitud tulemuseni jõudmiseks.

Saaremaa valla arengukavas on tegevused esitatud tunduvalt suurema üldistusastmega kui ühinenud omavalitsuste arengukavades. Ülevaade arengukavas käsitletud tegevuste ja investeeringute elluviimiseks vajalike ressursside kohta antakse igal aastal koostatavas Saaremaa valla eelarvestrateegias ning rahastamise täpsem jaotus kinnitatakse vallaeelarves.

Tegevusvaldkondade hetkeolukorda, eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi on võimalik detailsemalt käsitleda valdkondlikes arengukavades, mille koostamise algatamise otsustab vallavolikogu. Valla arengukava vaadatakse üle igal aastal ja vajadusel seda täpsustatakse.

Saaremaa valla arengukava ja eelarvestrateegiaga saab tutvuda valla kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/saaremaa-valla-arengukava.

Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse!

Print Friendly, PDF & Email