Täiskasvanute gümnaasium arvestab iga õppijaga (7)

Nele Pernits

“Kuressaare täiskasvanute gümnaasium on sealsete õppijate sõnul hea ja paindlik võimalus oma elu enda kätesse haarata, “ kirjutavad Euroopa täiskasvanuhariduse saadik, koolituskeskuse Tungal juhataja Riina Kütt ja täiskasvanute koolitaja Nele Pernits. “Uksed on avatud kõigile, kel soov põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuseni jõuda. Pole oluline, kas pooleli on jäänud kümnes või viies klass – kõik on oodatud.”

Riina Kütt

Tänavustel andmetel on Eestis 25–64aastaste hulgas 81 200 inimest, kel pole keskharidust. 19,2% kõigist möödunud õppeaastal gümnaasiumides õppinutest olid aga täiskasvanud.

Kõik inimesed, kes täiskasvanuna teevad küpse otsuse minna poolelijäänud haridusteed jätkama, on esiletõstmist väärt. Võib olla suur väljakutse töö ja pere ning täiskasvanu eluga paratamatult kaasnevate kohustuste kõrvalt leida aega ja motivatsiooni näiteks 10. klassi matemaatika või 8. klassi keemiaga maadelda. Ometi paljud seda suudavad ja eelkõige ilmselt seetõttu, et täiskasvanute gümnaasiumid on teinud kõik, olemaks paindlikud ja õppijasõbralikud ning aitamaks kaasa iga inimese püüdele tasemeharidus omandada.

Et õppijad ja kool üksteist leiaksid

Erinevad osapooled teevad suuri pingutusi selleks, et katkenud haridusega täiskasvanud leiaksid jälle tee kooli.

Eestis on 16 täiskasvanute gümnaasiumi. Euroopa Sotsiaalfondi toetatud projekti “Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” raames tekkis Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumil (edaspidi KTG) ja teistelgi täiskasvanute gümnaasiumidel üle Eesti võimalus oma õpe senisest paindlikumaks muuta, oma õpilasi veelgi enam toetada ja kool kogukonnas nähtavamaks teha. Projekti üldeesmärk oli täiskasvanute gümnaasiumides õpilaste üldarvu ja lõpetajate hulga suurenemine ning väljalangevuse vähenemine.

Kõik tunnevad kedagi, kel on kool pooleli jäänud. Küsitav on aga, kas kõik need katkenud haridusteega inimesed teavad, millised võimalused neil on oma õpinguid jätkata. Sageli peljatakse ise küsida ja teadmine täiskasvanute gümnaasiumis õppimise võimaluse kohta ei pruugi kõigini jõuda. Sageli aga on just isiklikud suhted need, mis inimesed kooli toovad. Kes ise on täiskasvanute gümnaasiumis käinud, jagab infot ja soovitab seal õppimist ka teistele, kel haridustee pooleli jäänud.

Kuressaares Garnisoni 16 asuva KTG töötajad on ka ise Saaremaal ringi sõitnud ja õppimisvõimalusi tutvustades loonud just neid isiklikke kontakte, mis õppima tulemist soodustavad. Lisaks teeb kool tihedat koostööd näiteks Rajaleidja keskuse, lasteaedade, koolide, noortekeskuste, töötukassa ja teistega, kes jagavad infot ning õhutavad katkenud haridusteega inimesi tagasi kooli tulema ja leidma teed täiskasvanute gümnaasiumisse. Tänu ühistele pingutustele on KTG Saaremaal tuntust kogunud ja inimesed teavad sealsetest õppimisvõimalustest rohkem.

Kel isiklikku kontakti pole – ja muidugi teistelgi –, tasub uurida kooli sisukat ja hiljuti uuendatud kodulehte. Sealt leiab infot erinevate õppimisvormide, kooli struktuuri, traditsioonide, inimeste ja kõige muu kohta, mis õppijat või tulevast õppijat huvitada võiks. Kodulehel on ka videod vilistlaste ja praeguste õppijate lugudest, kus räägitakse, miks ja kuidas keegi KTG-sse jõudis ja mida kooli lõpetamine neile annab. Kõik sõna saanud kõnelevad oma koolist soojalt ja positiivselt.

Kõik õpivad erineval ajal ja moel

Sageli on täiskasvanuna tasemeõppesse naasjal kooliajast palju aega möödas. Vähe sellest, et varem õpitu on ununenud – sageli ei osatagi enam koolis õppida. Just pelgus hakkamasaamise ees tuleb kõigepealt ületada, et tagasi kooli minna. Täiskasvanute gümnaasiumid on omalt poolt teinud kõik, et kooli tulekut pehmendada ja et kõik uued õpilased end kohe algusest peale hästi tunneksid.

Kõik täiskasvanute gümnaasiumid viivad läbi tasanduskursusi või 0-kursusi erinevates ainetes järje peale jõudmiseks neile, kel õppimises pikem paus olnud. Hea ja levinud praktikana viiakse erinevates ainetes läbi klassi- ja individuaalseid konsultatsioone. KTG-s töötab ka tugiisik, kes on alati valmis õppimises abistama.

KTG paistab eriti silma oma paindlike ja erinevate õpivormide poolest. Õppida on võimalik nii päevases kui ka õhtuses, tsükli- ja e-õppes, üksikaineõppija ja eksternina. Sellest rikkalikust valikust peaks küll igaüks just tema eluga kõige paremini kohandatava õppimisvariandi ja -aja leidma. Ka õppijate endi sõnul on paindlik õppimise aeg see, mis neil võimaldas kooli tulla.

Et õppimist koolis kohapeal veel mugavamaks teha, sisustas KTG kooli õpitoa koos õppevahenditega. Seal saavad vabal ajal koolitööga tegelda need, kelle kodused õppimistingimused pole nii head, või kes lihtsalt tahavad koduseid ülesandeid teha koos teistega. Kõige parem õpitoas õppimise juures on muidugi see, et õpetajad ja seega võimalik vajatav abi on lähedal. Järgmise projektiga loodab kool õpituba veelgi täiendada arvutitega ning luua sinna ka väikese kööginurga.

Toetamaks e-õppes õppimist ja õppijate infotehnoloogia-alast arengut, on KTG läbi viinud erinevaid seminare ja teemapäevi, näiteks on käsitletud interneti­ohutuse teemat ning toimus õppijatele palju põnevust pakkunud 3D-printerite kasutamise praktiline õppepäev.

Pidevalt arenev ja paindlike õpivõimalustega kool eeldab ka asjatundlikke ja ennast arendavaid pedagooge. KTG seisab hea õpetajate täiendamise ja motiveerimise eest, korraldades töötubasid ja seminare väga erinevatel teemadel, näiteks on seda tehtud väljalangevuse vähendamise, meeskonnatöö, sisserännanud õppijate õppesse kaasamise kohta.

Lisaväärtused just saarlastele

KTG pakub oma õpilastele võimalust õppida tavaprogrammile lisaks valikaineid, nt arvutiõpetust, majandusõpet, giidindust, soome keelt ja etiketti. Kõik need ained on sellised, mis on lõpetajale abiks elus edasijõudmisel ja meelepärase töö leidmisel just kodusaarel.

KTG paistab teiste omataoliste seast eriliselt silma merendusalase õppe poolest. Projekti raames võimaldati mitmel õppijal läbida mereohutusalane koolitus, mis laiendab võimalust leida tööd Saaremaal või laevadel. Soovijail on võimalik läbida KTG-s ka madruse- või väikelaevajuhiõpe ja saada ka vastav kutsetunnistus. Lõpetajatel on head võimalused edasi õppida Eesti mereakadeemias. Osa gümnaasiumis õpitud aineid on võimalik üle kanda, misläbi väheneb kõrgkoolis õppimise koormus.

Vaatamata sellele, et igaühel on võimalus õppima minna, on ikka veel paljudel katkenud haridusteega inimestel kooli tagasipöördumine erinevatel põhjustel kaugemasse tulevikku lükatud.

Õppima minek on kindlasti suur väljakutse, aga seda magusam ja uhkem on jõuda eesmärgini ja lõputunnistus saada. Sealt saavad aga alguse uued meelepärased õpingud ja soovitud karjäär. Täiskasvanute gümnaasiumiga saab liituda ka aasta jooksul, ent ehk on just see sügis aeg uueks alguseks. Tasub uurida ja endale võimalus anda. Miks mitte sõbergi kaasa kutsuda. Õppima minekuks on alati õige aeg. Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi pere ootab.

Print Friendly, PDF & Email