Riik kaalub väljapoole Naturat jäävate pärandkoosluste toetamist (3)

Keskkonnaministeerium ei näe võimalust hakata maksma PLK hooldamise toetust väljaspool Natura 2000 asuvatele pärandkooslustele, küll aga võib kõne alla tulla madalama toetusmääraga toetusmeetmete loomine väljaspool kaitstavaid alasid asuvate väärtuslike niitude majandamiseks.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt märkis maaeluministeeriumiga peetud kirjavahetuses, et kuigi riik jääb ka järgmisel eelarve­perioodil toetama ennekõike kaitsvatel aladel asuvaid pärandkooslusi, on oluline kaitsta ka väljaspool asuvaid väärtuslikke poollooduslikke kooslusi. Selleks otstarbeks võiks väljaspool Natura 2000 alasid asuvate niidualade majandamiseks välja töötada uue toetusmeetme, mille toetusmäär oleks PLK hooldamise toetusest madalam ja millega kaasneks pikaajaline kohustus. “Uue võimaliku meetme puhul võib kaaluda erinevaid rakendamise võimalusi, mille osas on vaja jätkata edasisi arutelusid,” märkis Münt. Näiteks võib uue meetme rakendamist tema sõnul kaaluda esialgu vaid ühes väljavalitud piirkonnas.

Uue meetme eelarve ei saa kantsleri hinnangul tulla poollooduslike koosluste hooldamise toetuse arvelt, sest toetusaluste pärandkoosluste pindala laienemise tõttu vajavad nii PLK hooldustoetus kui ka Natura erametsatoetus senisest suuremat eelarvet.

Hinnanguliselt vajab kaitstavatel aladel säilitamist vähemalt 60 000 hektarit erinevaid niidukooslusi. Praegu on neist hoolduses ligikaudu 30 000 hektarit ja taastamisel 5000 hektarit. Looduskaitse arengukava seab eesmärgiks suurendada kaitstavatel aladel asuvate hooldatavate poollooduslike koosluste pindala 2020. aastaks 45 000 hektarini. Praegu ulatub poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse ühikumäär sõltuvalt koosluse tüübist 85 eurost kuni 450 euroni hektari kohta.

Väljaspool kaitstavaid alasid asuvate poollooduslike koosluste olukord ja tulevik kerkis päevakorda seoses peatselt algava keskkonnategevuskava koostamisega (aastani 2030), mille käigus tuleb lahendada seni hooldusest väljajäävate poollooduslike koosluste kaitse korraldamine. Eriti ohustatud on puisniidud ja karjamaad ning loopealsed, kuhu teisi pindala­põhiseid põllumajandustoetusi taotleda ei saa.

Keskkonnategevuskava koostamise ettevalmistamise käigus analüüsitakse poollooduslike koosluste hetkeolukorda nii kaitstavatel aladel kui ka väljaspool kaitstavaid alasid.

Print Friendly, PDF & Email