Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 25. septembri istungil otsustati:

• Anda välja määrus “Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Gümnaasium tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine”.
• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks: “Hawaii Express Estonian Cup Karujärve Rattamaraton” (29.09), “Saaremaa duatlon” (29.09), “Piidivabrik ja Tjuun In Sadamaaidas” (12.–14.10), “45. Saaremaa kolme päeva jooks” (Kuressaares 19.10 ja 21.10).
• Toetada MTÜ-d Tuulpius Kihelkonna 9. talvelaulupeo läbiviimisel 800 euroga.
• Korrigeerida maakonnaliinide sõiduplaane (nr 1101, 1105-1, 1105-2, 1108-1, 1108-2 ja 2109-1).
• Nimetada esindaja korteriühistu üldkoosolekule (Kõljala, Laimjala).
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks.
• Suunata volikogu istungile otsuse “Saaremaa valla ametiasutuse hallatava asutuse Laimjala Sotsiaalkorter-Päevakeskus tegevuse lõpetamine” eelnõu.
• Seada hooldus (eraisik).
• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse korraldus hoolduse seadmise kohta (eraisik).
• Lõpetada Kõrkvere külas Lahesopi detailplaneeringu menetlus.
• Lõpetada Lahekülas Teedevahe detailplaneeringu koostamine.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Muratsi külas Viiumäe detailplaneering.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.

Vallavolikogu 27. septembri istungil otsustati:

• Anda välja määrus “Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve”.
• Nõustuda garantiikirja väljastamisega projekti “Valjala aleviku, Mustjala küla, Torgu, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine” investeerimiskulude omaosaluse katmiseks summas 157 000 ajavahemikul 2019–2020.
• Anda nõusolek Kuressaare linna kandidatuuri esitamiseks 61. rahvusvahelise rahvakultuurifestivali EUROPEADE 2024. aasta toimumiskohaks ning nõustuda potentsiaalsete rahalise kohustuste võtmisega Saaremaa valla 2023. ja 2024. aasta eelarvest mahus kuni 100 000 eurot.
• Anda välja Lääne-Saare kogukonna põhimäärus.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Ansekülas Vallimaa detailplaneering.
• Algatada Mui külas Mäepealse detailplaneering ja jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Algatada kogu Saaremaa valla haldusterritooriumi hõlmav üldplaneering.

Vallavalitsuse 2. oktoobri istungil otsustati:

• Suunata vallavolikogu istungile otsuste “Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa laste ja perede tugikeskus asutamine” ja “Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamisest loobumine” eelnõud ning määruse “Saaremaa laste ja perede tugikeskuse põhimäärus” eelnõu.
• Eraldada huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust kokku 57 217 eurot.
• Eraldada MTÜ-le Kihelkonna TIOK 400 eurot ja OÜ-le Tune 700 eurot Kihelkonna piirkonna noorte muusikalise suvelõpu ürituse korraldamiskulude katmiseks ning 2000 eurot MTÜ-le Saaremaa Korvpall Pihtla piirkonna korvpallivõistluste ja -treeningute korraldamiseks.
• Moodustada komisjon Kärla lasteaia direktori valimiseks.
• Tunnistada kehtetuks linnavalitsuse korraldused Noortejaama ja KG tasuliste teenuste hinnakirja kohta (kehtivad uued määrused).
• Pikendada OÜ-ga Rootsi 7 sõlmitud äriruumi üürilepingut (Pargi lasteaia asenduspind).
• Anda välja määrus “Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord”.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks viis vallale kuuluvat kinnistut.
• Muuta vallavalitsuse 4.09.2018. a korraldust nr 2-3/1046 (vallavara rendile andmine).
• Tunnistada kehtetuks sõidukikaart (takso).
• Võõrandada vallavara avaliku kirjaliku enampakkumise teel: sõiduauto Mazda 323F (1999), Aste külas Pruuni korteriühistus korteriomand 3, Eikla külas Kadaka korteriühistus korteriomand 1.
• Kinnitada eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuste kasutamise kaks aruannet ja pikendada nelja toetuslepingu tähtaega.
• Tagada kaasfinantseering Saarte Jahimeeste Seltsi SA projektile “Kalamaja paadisildumiskoha rekonstrueerimine” summas 4200 eurot.
• • Eraldada valla I lisaeelarvest Muratsi sadama projekti toetuseks 14 500 eurot.
• Muuta vallavalitsuse 18.09.2018 korraldust nr 2-3/1102 (eluruumi kohandamise meede).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.

Õigusaktidega saab tutvuda valla koduleheküljel dokumendiregistris.

Print Friendly, PDF & Email