Mida peab teadma avaliku ürituse korraldaja?

KARUJÄRVE RATTAMARATON: Sellele üritusele taotles ja sai loa MTÜ Karujärve Tervisespordikeskus.

Vastavalt Saaremaa vallavolikogu avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrale loetakse ürituseks avalikus kohas toimuvat ja avalikkusele suunatud lõbustusüritust, võistlust, etendust, kaubandusüritust või muud sellesarnast inimeste koosolemist, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

Määruse mõistes ei loeta ürituseks Saaremaa vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse järgset, samuti valla asutatud või valla osalusega juriidilise isiku põhikirja järgset tegevust oma tegevuskohas. Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas tuleb korraldajal esitada vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlus vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimise päeva. Valitsus otsustab korraldusega loa andmise või andmata jätmise 15 tööpäeva jooksul.

Ürituse korraldaja esitab taotluse digitaalselt allkirjastatuna koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotlusvorm on kättesaadav valla veebilehel http://www.saaremaavald.ee/avaliku-urituse-korraldamine, erandkorras on võimalus esitada taotlus paberkandjal.

Ürituse korraldaja võib olla füüsiline või juriidiline isik.

Mida pidada silmas avaliku ürituse korraldamisel

• Kui üritust planeeritakse mälestiseks tunnistatud linnuses ja kindlustatud asulas või selle kaitsevööndis, tuleb taotleda tingimused ürituse korraldamiseks muinsuskaitseametilt. Tingimuste saamiseks esitab taotleja muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse kavandatavate tegevustega vastavalt muinsuskaitseseadusele.
Lisainfo: muinsuskaitseamet, Keidi Saks, tel 53 089 199, keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee.

• Kui ürituse läbiviimisega on seotud liikluse ümberkorraldamine ja/või ühissõidukite ümbersuunamine, peab korraldaja lisama taotlusele eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi elektrooniliselt, milles on näidatud ajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.
Lisainfo: Kuressaare Linnamajandus, Marek Koppel, tel 53 400 994.
• Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Korraldaja esitab vajadusel lõpliku turvaplaani politsei- ja piirivalveametile ning päästeametile hiljemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.
Lisainfo: Kuressaare politseijaoskond, tel 45 49 705, laane@politsei.ee; Kuressaare päästekomando, Margus Lindmäe, tel 45 49 761, 51 29 092, margus.lindmae@rescue.ee.

• Kui üritusega kaasneb välireklaami eksponeerimise vajadus, esitab korraldaja valitsusele kooskõlastamiseks eskiislahenduse ja reklaamikandja paigaldamise taotlus-deklaratsiooni, mille leiab samuti valla veebilehelt.
Lisainfo: Piret Miller, tel 45 25 042, piret.miller@saaremaavald.ee.

• Kui üritusel toimub kaubandustegevus (sh alkoholi müük), on oluline silmas pidada, et kauplejal oleks esitatud majandustegevusteade VTA-le. Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

• Kui ürituse korraldaja soovib kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmib ta Eesti autorite ühinguga (EAÜ) litsentsilepingu. Sõlmides lepingu, saavad kasutajad õiguse avalikult esitada kõiki EAÜ esindatud autorite teoseid. EAÜ tegutseb autorite ja teoste kasutajate vahel vahendajana.
Lisainfo: Kati Jehe, tel 66 84 386 (kontserdid ja üritused väljaspool Tallinna).

• Kui avalikul üritusel tekib olmejäätmeid, peab ürituse korraldaja paigaldama piisavas koguses ja piisava mahuga jäätmemahuteid segaolmejäätmete ja pakendijäätmete liigiti kogumiseks. Avalikel üritustel ja kogunemistel on lubatud jäätmete kogumisvahendina kasutada ka jäätmekotte.
Lisainfo: Katrin Koppel, tel 45 25 086, katrin.koppel@saaremaavald.ee.

Avaliku ürituse korraldajal tuleb lähtuvalt ürituse sisust olla kursis seadusandlusega, korrakaitseseadus sätestab näiteks öörahu tingimused, lõhkematerjaliseadus ilutulestiku tegemise korra ning spordiseadus spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

Kuigi suvine ürituste hooaeg on Saaremaal läbi saanud, tuleb arvestada, et ka talvised avalikud üritused (suusamaratonid, advendiaja ja aastavahetuse üritused jt) vajavad avaliku ürituse luba.

Küsimuste korral ja täpsustava info saamiseks palume pöörduda: Anneli Teppo-Toost, tel 45 25 072, 58 569 824 või anneli.teppo-toost@saaremaavald.ee.

Anneli Teppo-Toost,
kultuuritööspetsialist

Print Friendly, PDF & Email