Keskus tagab vajalikud tugiteenused (3)

Meelis Kaubi

“Tugiteenuste kättesaadavuse mure Saaremaa vallas aitab lahendada kompetentsikeskus,” leiab Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik Meelis Kaubi, kes tutvustas keskuse loomise kava reedel hariduslike tugiteenuste korraldamise teemalisel seminaril TalTechi meremajanduse keskuses.­

2018.–2019. aastal on hariduslike erivajadustega õpilasi Saaremaa vallas tegutsevates koolides 517 ehk 19% õpilaste koguarvust. Lasteaedades on HEV-lapsi 292 ehk 22%.

Kõik neli spetsialisti – logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog – on vaid Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis. Kolmes koolis – Mustjala ja Kahtla lasteaed-põhikoolis ning Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis – pole aga ainsatki tugispetsialisti.

Probleeme jagub

Eelkooliealistele lastele ja nende vanematele on tugiteenused samuti raskesti kättesaadavad.

Mõlemad, nii logopeed kui ka eripedagoog, töötavad vaid Ida-Niidu ja Ristiku lasteaias Kuressaares. Pärsama ja Tornimäe lasteaial pole aga ainsatki tugispetsialisti. Tuleb tõdeda, et Saaremaa vallas on tugiteenuste kättesaadavus kooliõpilastele ja nende vanematele praegu tagatud ebaühtlaselt. Haridus­asutustes on laste heaolu ja arengut ohustavate riskide varane märkamine ja nendega tegelemine puudulik.

Lasteaiaõpetajad küll märkavad laste probleeme ja tegelevad nendega, kuid neil puudub sageli võimekus, vajalikud teadmised ja oskused lastega perede psühholoogiliseks, eripedagoogiliseks ja sotsiaalpedagoogiliseks nõustamiseks.

Kahjuks ei tööta tugispetsialistid haridusasutustes alati täiskoormusega oma erialasel tööl.

Tugispetsialistide töölevõtt on raskendatud, kuna haridus­asutused alati ei vaja nimetatud töötajaid täiskoormusega. Seetõttu on raske leida haridus­asutuse vajaduste rahuldamiseks näiteks 0,2 koha koormusega töötavat tugispetsialisti.

Seaduste kohaselt tuleb omavalitsusel aga tagada tugi­spetsialistide olemasolu ehk esmatasandi nõustamisteenus.

Toon siinkohal ära mõned väljavõtted seadustest – teenuste kohta, mida omavalitsus peab pakkuma.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt loob koolipidaja võimalused õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks. Seaduse järgi tuleb õpilasele vajadusel koolis tasuta tagada vähemalt eripedagoogi (sealhulgas logopeedi), psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid) teenus.

KLS-i järgi tuleb lapsele tagada vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus, mille rakendamiseks loob võimalused lasteasutuse pidaja ja mille rakendamist korraldab direktor. Lastekaitseseaduse kohaselt tuleb lapse õiguste ja heaolu tagamiseks ennetada lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske.

Meie eesmärk on see, et Saaremaa vallas oleks kõigile, sealhulgas erivajadustega lastele ja õpilastele, tagatud nende individuaalseid vajadusi arvestavad võimalused ning tingimused hariduse omandamiseks.

Praegu puudub Saaremaa vallas keskus, kus nõustamisteenused oleksid vanematele ja lastele kättesaadavad. Vallavalitsus haridusasutuste pidajana peab aga oluliseks vaadata olemasolevat kompetentsi (tugispetsialistid) tervikuna ja koondada ühise keskuse alla.

Mis muutub paremaks?

Mis sellise keskuse loomisega paremaks muutub?

– Valda luuakse nõustamisalane kompetentsikeskus (tugiteenustekeskus).
– Vanematele ja lastele on nõustamisteenused tasuta kättesaadavad.
– Kõikidele haridusasutustele on tagatud ühtekoondatud tugispetsialistide olemasolu.
– Teenuse kvaliteet tõuseb.
– Ennetustöö muutub tõhusamaks.
– Valikuvabadus tugispetsialistide valikul.
– Tööprotsesside ja tugi­spetsialistide kompetentsid ühtlustatakse kogu vallas.
– Tugispetsialistid saavad tegeleda oma erialase tööga ehk spetsialistide ressurssi kasutatakse maksimaalselt.
– Piirkonnas elavad erivajadustega ning puuetega laste pered teavad, kuhu pöörduda abi saamiseks. Vanem ei pea ise olema oma lapse juhtumikorraldaja.

Täistöökoht on tagatud

Mis aga muutub või ei muutu tugispetsialisti töös? Muutub see, et kõigile tugispetsialistidele on tagatud täiskohaga töö.

Tööruumid jäävad hari­dus­asutustesse alles, ent vajadusel toimub nõustamine ka valla teistes haridusasutustes ja keskuses. Paindlikumalt saab ka kasutada tööaegu. Samuti on pluss sünergiast tekkiv kompetentsi suurenemine.

Kuna asendamisvõimalused on paremad, on tagatud see, et teenuse pakkumine ei katke.

Oluline on see, et tugispetsialistid keskuse töötajatena on ka koolide meeskonna liikmed, kes osalevad õppenõukogu töös ja arendustegevustes. Samas on nende kohus olla nõustajana erapooletu.

Ja veel: tugispetsialistidele on tagatud töötasumäär, mis on vähemalt võrdne õpetaja miinimumtöötasu määraga.

Print Friendly, PDF & Email