LUGEJA KÜSIB: Sorteeritud prügi ühte konteinerisse kokku (3)

Merle Moring AS-ist Saarte Liinid kirjutas kommentaaris mu arvamusloole (“Kogumise võimekusest üksi ei piisa”, SH 28.09), et jäätmete kogumise süsteem toimib ja sadamates on loodud tingimused prügi liigiti kogumiseks.

Kuidas Saarte Liinid siis ikkagi kommenteerib olukorda, et Virtsu sadamas on ainult üks konteiner ja nägin oma silmaga, kuidas kõik kotid ühte konteinerisse visati? Samuti kinnitas TS Laevade juhatus, et nemad on valmis prügi sorteerima, kuid kaldal on vaid segajäätmete konteiner.

Katarina Papp


Vastab AS- i Saarte Liinid vanemspetsialist Merle Moring:

AS-i Saarte Liinid Virtsu sadamale on keskkonnaameti poolt välja antud jäätmeluba nr L.JÄ/329137. Loaga on sätestatud sadamas vastuvõetavad jäätmeliigid, sh segapakendid, paber ja papp ning prügi (segaolmejäätmed).

Olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumise kohustus on sätestatud keskkonnaministri määrusega 2007. aastast.

Laevaheitmete vastuvõtmise kohustus sadama pidajale on sätestatud sadamaseaduses, mis jõustus 10. juulil 2009. Sadama pidaja peab tagama piisavate vastuvõtuseadmete kättesaadavuse sadamas.

Kinnitan veel kord, et sadamas on liigiti kogutud laevaheitmete vastuvõtmise võimekus olemas. Saatsime selle kohta Katarina Papile ja Saarte Hääle toimetusele Virtsu sadamas asuvate jäätmemahutite fotod.

Riiklikku järelevalvet laevadelt ja muudelt veesõidukitelt laevaheitmete üleandmise üle teostavad keskkonnainspektsioon ja veeteede amet.

Virtsu sadama jäätmekäitlust ning sadama vastavust jäätmeloas sätestatule on korduvalt käinud kontrollimas keskkonnainspektsioon. Sadamale märkusi esitatud ei ole.

Küsite minu kui AS-i Saarte Liinid töötaja kommentaari, miks viskas TS Laevade töötaja kõik prügikotid sadamas asuvasse prügipressi.

Paraku ei oma ma vähimatki ülevaadet, kuidas on TS Laevade töötajad juhendatud ja jäätmete käitlemisel toimivad, seetõttu ei ole minu poolt eetiline anda hinnangut teise ettevõtte töötaja käitumisele.

Print Friendly, PDF & Email