Õpilaste majutuskulude hüvitamisel kehtib ühtne kord

1. septembrist kehtib Saaremaa vallas õpilaste majutuskulude hüvitamisel ühtne kord. Gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud hüvitatakse õppurile, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukoht ei võimalda sõita iga päev kodu ja kooli vahet.

Majutuskulusid ei kompenseerita riigigümnaasiumis õppivatele saarlastele, kuna riigigümnaasiumi õpilaste majutuskulusid hüvitatakse õppeasutuse kaudu.

Majutuskulude hüvitamise piirmäär on 70 eurot õpilase kohta õppekuus. Juhul kui õpilase kasutada on koht vallale või riigile kuuluvas õpilaskodus või ühiselamus, on õpilase omaosalus kohatasu maksmisel 20 eurot kuus, seda ületava summa osas on võimalik taotleda kulude hüvitamist, arvestades kehtestatud piirhinda.

“Näiteks kui õpilaskodu koht maksab rohkem kui 90 eurot kuus, jääb omaosalust ja kompenseeritavat piirhinda ületava summa tasumine õpilase või tema pere kanda,” selgitas üldharidusnõunik Õilme Salumäe. “Kui aga õpilane üürib eluaset eraisikult või mõnelt muult majutusasutuselt, tasub vald kuni 70 eurot,” lisas ta.

Majutuskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb alla 18-aastase õpilase esindajal või täisealisel õpilasel esitada vallavalitsusele iga õppeaasta alguses vormikohane avaldus koos kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopiaga.

Taotluse vormi leiab valla kodulehelt: www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

Vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakond vaatab taotlused läbi ja teavitab taotlejat otsusest. Kui otsus on majutuskulusid hüvitada, tuleb igakuiselt esitada tehtud kulusid tõendavad kuludokumendid, mille võib tuua kas vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda Tallinna tn 10 või saata e-postile vald@saaremaavald.ee, lisades kirja teemaväljale selgituseks “majutuskulude hüvitamine” ja õppuri nimi.

Hüvitis makstakse välja üks kord kuus õppeperioodi vältel, s.o kümme kuud aastas. Kui kuludokumendid jõuavad vallavalitsusse enne 20. kuupäeva, makstakse toetus välja samal kuul. Kui kuludokumendid esitatakse pärast 20. kuupäeva, toimub väljamakse järgmise kuu lõpus.

Küsimuste ja täiendavate selgituste saamiseks pöörduda üldharidusnõunik Õilme Salumäe poole, tel 45 25 067 või oilme.salumae@saaremaavald.ee.

 

Print Friendly, PDF & Email