Valed otsused kahjustavad tervet Salme kogukonda (81)

“Me ei näe võimalust, et tekkinud olukorra jätkudes saaks Salme põhikoolis normaalne õpikeskkond taastuda. Seepärast peame vajalikuks eemaldada õppetööst mõlemad konflikti keskmes olevad pedagoogid Marika Pütsep ja Merle Lepik ning leida nende asemele võimalikult kiiresti uued õpetajad,” kirjutasid Salme põhikooli 18 lapsevanemat Saaremaa vallavalitsusele saadetud pöördumises kooli direktori Aare Martinsoni poole.

Pöördume Teie poole seoses tekkinud pingelise olukorraga Salme põhikoolis.

Meie hinnangul olete Teie Salme põhikooli direktorina teinud otsuseid, mis on kahjustanud Salme põhikooli mainet ja tekitanud konflikti Salme põhikooli kooliperes ning kogukonnas.

Teie otsus võtta kooli tööle siin varem konflikte tekitanud endine direktor Marika Pütsep on meie hinnangul vastutustundetu. Kooli direktorina peate te arvestama oma otsuste mõju lisaks Salme põhikoolile ka kohalikule kogukonnale.

Eelnimetatud otsuse võtsite Te vastu hoolimata kogukonnaliikmete ja haridustöötajate hoiatustest, et selline otsus võib viia konfliktini ja ilmselt mõne õpetaja lahkumiseni Salme põhikoolist.

Arvestades Teile eelnevalt teada olevat informatsiooni võtsite Te täiesti teadlikult vastu otsuse, mis lõhestab koolipere, lapsevanemad ja ka Salme kogukonna. Lisaks olete jätnud arutelust eemale kooli hoolekogu, millega Te olete sisuliselt välistanud dialoogi lastevanematega laste tuleviku suhtes.

Kogu asjaajamine antud asjas on toimunud informatsiooni kogukonnaga mitte jagades, mis tänapäeva ühiskonnas ei ole tavapärane ja normaalne praktika.

Meie Salme põhikoolis õppivate laste vanematena ei näe võimalust, et tekkinud olukorra jätkudes saaks Salme põhikoolis normaalne õpikeskkond taastuda.

Seepärast peame vajalikuks eemaldada õppetööst mõlemad konflikti keskmes olevad pedagoogid Marika Pütsep ja Merle Lepik ning leida nende asemele võimalikult kiiresti uued õpetajad.

Eelistades jätkuvalt üht osapoolt teisele ja konflikti mitte lahendades peate võtma tekkinud olukorra eest vastutuse!

Head koostööd soovides,
Salme põhikooli lapsevanemad


Aare Martinson

VASTUS PÖÖRDUMISELE

Süüdistused pingeid kogukonnas ei lahenda

“Lugupeetud lapsevanemad, kes te pöördumisele alla kirjutasite. Vastan kirjale hoolimata asjaolust, et nimetatud 18 allkirja ja nime pöördumisel puuduvad,” alustab oma ametlikku vastust pöördumisele Salme põhikooli direktor Aare Martinson.

Alustan teie kirja lõpust. Vastutuse olen juba võtnud, seades esiplaanile lapsed ja nende huvid ning koolis antava hariduse kvaliteedi. Jutt on üheksanda klassi matemaatikast, kus vahetult enne kooliaasta algust puudus õpetaja.

Kool oli leidnud majasiseselt lahenduse 5.–8. klassi matemaatika õpetamiseks. Meenutan, et tänavu kevadel ja suvel toimunud kaks konkurssi matemaatikaõpetaja leidmiseks lõppesid tulemusteta. Viimasele, kolmandale augustis toimunud konkursile laekus tähtaegselt üks avaldus – Marika Pütsepalt.

Avaldust esitama keelitasid teda 9. klassi lapsevanemad, sest sel klassil on olnud kahel viimasel aastal kolm erinevat matemaatikaõpetajat, sh Marika Pütsep, ning oli võimalus, et tuleb taas uus õpetaja, neljas.

Kedagi ei jäetud kõrvale

Selles olukorras on mõistetav valdava osa laste ja lastevanemate soov, et lõpuklassi valmistaks matemaatikaeksamiks ette õpetaja, kes on lastele tuntud ja kelle tase teada. Kandideerimisavaldusel seisab, et Marika Pütsep võtab lastevanemate soovil õpetada 9. klassis viis matemaatikatundi tähtajalise lepinguga 1. septembrist 2018 kuni 10. juunini 2019.

Koolile ei vali kaadrit mitte kogukond, vaid lepingu sõlmib konkursikomisjoni otsuse alusel direktor. Komisjon kinnitas Marika Pütsepa avalduse anda 9. klassis 5 tundi matemaatikat.

Ma ei nõustu väitega, et kogu asjaajamine on toimunud informatsiooni kogukonnaga mitte jagades ja lapsevanemad oleks justkui aruteludest kõrvale jäetud.

Olen kohtunud kõigiga, kes on selleks soovi avaldanud. Kutsunud kokku 9. klassi lastevanemate koosoleku (seal osales ka lapsi), keda matemaatikaõpetaja küsimus otseselt puudutab. Olen vestelnud teise klassi lastevanematega (keda antud küsimus kaudselt puudutab) nende soovil. Olen kohtunud oma kabinetis nii 9. klassi lastevanemate kui ka 2. klassi lastevanemate esindajatega. Olen arutanud olukorda nendega, kes on helistanud või uksele koputanud sooviga selgitust saada.

Mis puutub kooli maine kahjustamisse, siis kiirustasid just paar lapsevanemat kõnealust teemat ühepoolselt valgustades ajalehtede veergudel sõna võtma, eelistades sellist lähenemist küsimuste arutelule näiteks hoolekogus. Kes kahjustab kooli mainet?

6. septembrist 2013 kehtiv haridus- ja teadusministri määrus “Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” (mille alusel on vastu võetud ka Salme põhikooli hoolekogu töökord) peatükk 3 § 4 ei näe hoolekogule ette personalialastes küsimustes arvamuse andmist.

Kui hoolekogu oleks soovinud ses küsimuses arutelu, siis pidanuks hoolekogu esimees kokku kutsuma hoolekogu koosoleku, mida pole tänaseni tehtud. Küll aga on osa hoolekogu liikmetega ülejäänuid kaasamata kõnealust küsimust väiksemas ringis arutatud. Tänase ühe konfliktipoolega lähisuguluses oleval hoolekogu esimehel on selge huvide konflikt ja ta peaks erapooletuse huvides end antud küsimuse aruteludelt taandama.

Mis puudutab väidetavat konflikti kooliperes, siis seda ei eksisteeri. Enne otsuse langetamist olen rääkinud kõigi pedagoogidega individuaalselt ja arutanud olukorda üheskoos. Kui ka kellelgi toonasest konfliktist kollektiivis midagi hingele on jäänud, siis käitutakse õpetajale kohaselt professionaalselt, seatakse esiplaanile laste huvid ja hariduse kvaliteet. Kinnitan, et täna valitseb majas töine meeleolu.

Õpetajaskonnalt saadud tagasiside ja mandaat olid konkursikomisjoni otsuse kõrval teiseks oluliseks faktoriks, mis otsuse langetamisele kaasa aitas.

Pöördumises on ettepanek eemaldada õppetööst mõlemad konflikti keskmes olevad pedagoogid, Marika Pütsep ja Merle Lepik. Direktor ei soovinud klassijuhataja ja haridustehnoloogi Merle Lepiku lahkumist. Olen seda talle korduvalt öelnud ja veennud teda jääma, mõtlema oma klassi laste (ka lastevanemate) peale ja olema üle oma isiklikust antipaatiast. Tulemuseta.

Lahkus omal soovil

Merle Lepik ei soovinud esimese koolipäeva aktusel olla kui klassijuhataja. Juhina oli minu kohus rahuldada endale kindlaks jäänud töötaja tahtmine lahkuda omal soovil. Teise klassi klassiõpetajaks ja -juhatajaks sai kogenud pedagoog Lea Läets, keda lapsed varasemast ajast tundsid ja kes on neid pikapäevarühmas õpetanud. See oli kujunenud olukorras laste suhtes parim lahendus. Seda kinnitas ka üks teise klassi lapsevanem, kes helistas ja kellega olukorda analüüsisime. Marika Pütsepaga seonduvat on eespool piisavalt selgitatud.

Kirjutate küll kogukonna nimel, kuid hinnanguliselt suurem osa kogukonnast ei jaga pöördumises esitatud seisukohti. Olen sellisele arusaamisele jõudnud kohtudes/rääkides paljude kogukonna inimestega. Osa kogukonnast saab küll näidata näpuga sellele, mis neile väljastpoolt vaadates koolis ei meeldi, kuid süüdistada kooli kogukonna lõhestamises pole aus. Pinged siinses kogukonnas on olnud pikemat aega. Need viis matemaatikatundi 9. klassis on lihtsalt tänane ajend, mis kired taas lõkkele puhunud. Mõistlik oleks asjad kogukonnasiseselt omavahel rahulikult selgeks rääkida, saavutada üksteisemõistmine ja tahe teha koostööd.

Print Friendly, PDF & Email