Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 22. augusti istungil otsustati

• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: Kuressaare tänavapiknik (8.09), kontserttuur “Mööda piiri” (24.08), Kingli Grupp Laimjala rahvasprint 2018 (15.09).
• Eraldada 5900 eurot Saaremaa Muuseumile, 500 eurot Sörvemaa Pärimuse Seltsile, 500 eurot Salme Rahva Maja Seltsile, 500 eurot Tiirimetsa Ajaloo Seltsile, 100 eurot MTÜ-le Konnonkonn ja 350 eurot MTÜ-le Jalgpalliklubi Saarepiiga.
• Eraldada 500 eurot MTÜ-le Salme Noorteklubi L.A.D.U.
• Kuulutada välja huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusvoor.
• Sõlmida Pärsama lasteaia direktori tööleping (Liis Madisson).
• Toetada Anseküla Põllumeeste Seltsi 300 ja Tiirimetsa Kodukultuuriseltsi Küünal 300 euroga.
• Toetada Metsküla Küla Seltsi 3000 euroga (Metsküla endise koolimaja õuepaviljoni, väliterrassi ja jahutussüsteemi projekteerimiskulude katteks).
• Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanded.
• Korraldada hange “Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aasta-
aruannete auditeerimine”.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane (AS Go Bus ja OÜ Atko Liinid).
• Muuta 24.07.2018 korraldust nr 2-3/839 (kinnistute koormamine).
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ vallale kuuluv kinnistu.
• Määrata katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
• Algatada detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Kuressaares Kalevi tn 34, Mui külas Mäepealse.

Vallavalitsuse 28. augusti istungil otsustati:
• Anda luba õppeaasta rongkäigu korraldamiseks (SÜG).
• Suurendada klassi täitumuse ülemist piirnormi (KG).
• Eraldada MTÜ-le Saaremaa Puuetega Inimeste Koda täiendavat toetust 5300 eurot.
• Anda volitus lastekaitsespetsialistile (eestkoste).
• Kinnitada Pärsama hooldekodu struktuur ja töötajate koosseis.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Rahuldada 2018. a hajaasustuse programmi taotlused (103 taotlust).
• Toetada 3500 euroga MTÜ-d Saaremaa Vähiühing.
• Kinnitada riigihanke “Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel (II)” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Eesti Teed pakkumus kogumaksumusega 181 611,92 eurot.
• Kinnitada elutähtsate teenuste toimepidevuse riskianalüüsid ja plaanid (AS Kuressaare Soojus, AS Kuressaare Linnamajandus, AS Kuressaare Veevärk).
• Määrata katastriüksuste koha-aadressid ja muuta sihtotstarvet.

Vallavolikogu 30. augusti istungil otsustati
• Arvata rahanduskomisjoni koosseisust välja Ludvik Mõtlep ja määrata uueks liikmeks Janne Nurmik.
• Anda välja määrused “Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord”, “Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine”, “Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides”, “Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord” ja lasteaedade põhimäärused (13).
• Tunnistada huvitegevuse rahastamise osas kehtetuks ühinenud omavalitsusüksuste volikogude otsused.
• Mitte rahuldada vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 1-3/75 “Mäebe küla Ranniku detailplaneeringu kehtestamine” osas esitatud vaideid.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Merise külas Kordoni detailplaneering.
• Lõpetada Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamine.
• Mitte omandada Muhu vallale Maasi jäätmehoolduse osaühingus kuuluvat osa.
• Jätta kehtima Saaremaa valla territooriumi hõlmavad üldplaneeringud.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud “Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp”.
• Seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus AS-i Kuressaare Veevärk kasuks vallale kuuluvale maaüksusele (Pargipumpla maaüksus Salme alevikus).
• Omandada Saaremaa vallale Saaremaa omavalitsuste liidule OÜ-s Kuressaare Bussijaam kuuluv osa.

Vallavalitsuse 4. septembri istungil otsustati
• Anda luba Ultima Thule maratoni korraldamiseks (15.09).
• Eraldada 1000 eurot Saare Vene Seltsile ja 500 eurot MTÜ-le Eesti Jahtklubide Liit.
• Suurendada klassi täitumuse ülemist piirnormi (SÜG).
• Moodustada Saaremaa spordikooli 2018/2019. õppeaasta õpperühmad ja kinnitada õppetasud.
• Anda volitus lepingu sõlmimiseks.
• Tagada eluruum (eraisik).
• Eraldada 4725 eurot MTÜ-le Saaremaa Vähiühing (transport vähiravile).
• Toetada MTÜ-d Kõrkvere Selts 300 euroga.
• Eraldada 3000 eurot vabatahtlikule tuletõrje seltsile Pihtla Pritsumehed.
• Kiita heaks toetuse kasutamise aruanded.
• Kinnitada tegevustoetuse taotlusvorm.
• Eraldada reservfondist 650 eurot OÜ-s Kuressaare Bussijaam SOL-ile kuuluva osa omandamiseks Saaremaa vallale.
• Korraldada riigihange “Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala, Kihelkonna ja Pihtla piirkonnas aastatel 2018–2021”.
• Kinnitada riigihanke “Traktori kapitalirent” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Baltic Agro Machinery pakkumus.
• Anda otsustuskorras kasutusse Marientali tee 27 asuv saal ja rendile Leisi alevikus Kooli tn 12 asuvad ruumid.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ vallale kuuluvad kinnistud.
• Määrata koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Jätta rahuldamata vaie (maa riigi omandisse jätmine).
• Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Print Friendly, PDF & Email