Perelepitus – parim lahendus lapse huvides

Tänapäeval ei lahuta inimesi valdavalt enam surm, vaid elu. Elu on pidevas muutuses ja liikumises, samuti ka paarisuhe, mis on kui elusorganism – ta kas areneb või mandub. Suhet hoiavad koos vastastikune emotsionaalne seotus, kiindumus, usaldus, lähedus, austus ja turvatunne.

Lahutuseni jõutakse enamasti siis, kui kooselu muutub väljakannatamatuks või ühel poolel on tekkinud uus suhe. Ideaalis peaks lahkuminek toimuma vastastikusel kokkuleppel, rahumeelselt, nii et vanemlik suhe jääb kestma. Reaalsus on aga paraku teistsugune. Praktika näitab, et ilma toimiva paarisuhteta on ka vanemlik suhe väga habras. Tekib võitlus lapse tähelepanu, armastuse, tunnustuse ja poolehoiu pärast.

Esikohal olgu laste turvatunne

Lapsele tagab turvalise suhte mõlema vanemaga vaid olukord, kus vanemad suudavad teha lapse huvides koostööd, on lahkuminekuga seonduvad emotsioonid lahti mõtestanud ja suutnud eluga edasi minna. Siin tuleb appi perelepitus – professionaalne teenus, mis tegeleb perekonfliktide ja abielulahutuste järgsete toimivate vanemlike koostöövõimaluste leidmisega lepitaja kui neutraalse kolmanda osapoole juhendamisel. Perelepitus võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped lähtuvalt laste arengulistest vajadustest.

Perelepituse käigus on osapooltel võimalik mõista teineteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele, ei otsita süüdlast ega lahata minevikusündmusi, vaid keskendutakse tulevikule. Lepitusprotsessi eesmärk ei ole mitte niivõrd äraleppimine, kuivõrd just toimivate kokkulepete sõlmimine. Perelepitusse pöördutakse kas kohtueelselt, vabatahtlikult või kohtumäärusega, kohtumenetluse raames.

Perelepitus aitab parandada suhteid osapoolte (lahutavate abikaasade, lastevanemate, endiste elukaaslaste) vahel ja tagab suurema rahuolu saavutatud kokkulepete osas. Kindlasti on perelepituse raames osapoolte vahel saavutatud kokkuleppe täitmine tõhusam kui mistahes kohtuotsuse või määrusega paika pandud elukorraldus. See on kiirem viis lahenduse leidmiseks kui kohtumenetlus ning lisaks aja kokkuhoiule ka rahaliselt soodsam. Perelepitus aitab ka lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla.

Lahendused lepitaja abiga

Perelepitus ei sobi koduvägivalla juhtumite korral, kus üks osapooltest on olnud lähisuhtevägivalla ohver ja kannatanud vaimse või füüsilise vägivalla all ning teine osapool on olnud domineerival positsioonil. Perelepitus eeldab võrdseid osapooli, kes otsivad lepitaja abiga oma küsimustele lahendusi, see peab alati olema vabatahtlik ning selles peavad olema tagatud mõlema osaleva poole õigused võrdselt.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on: laste hooldamise ja kasvatamisega seonduvad küsimused, laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused, laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist, ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused, kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused. Seega – perelepitus on vahendus, mis aitab leida tüliküsimustes konsensust, keskendudes eelkõige laste huvidele ja vajadustele.

Saaremaa vallas on võimalik perelepituse teenust taotleda, pöördudes vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või otse perelepitaja Kerli Gutman-Lahe poole (telefon 53 069 517 või e-post kerli.gutman-laht@saaremaavald.ee ).

Kerli Gutman-Laht
perelepitaja

Print Friendly, PDF & Email