Huvihariduse korraldus uuest õppeaastast

Seoses ühtse korra kehtestamisega valla huviharidusvaldkonnas toimuvad 1. septembrist 2018 mõned olulised muudatused ja uuendused.

Kogu valla huvitegevusega seotud info leiab huvihariduse registrist https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/, kus on näha huvitegevuse võimalused – õpperingid, osalemise tasud, huviringide tegevuste sisukirjeldused jm oluline info. Registri kaudu toimub ka registreerumine huviringidesse. Registreerumise saab algatada lapsevanem või ringijuhendaja, esimesel juhul peab lapse liitumise kinnitama ringijuht ja teisel juhul lapsevanem.

Huviringis osalemise õppetasu maksab lapsevanem arve alusel. Väikese sissetulekuga perede laste huvitegevuses osalemiseks saab vallalt toetust taotleda. Huvihariduse ja -tegevuse toetust makstakse Saaremaa vallas elava 7–19aastase lapse/noore huvihariduses ja -tegevuses osalemisega kaasneva õppetasu katmiseks. Huvihariduse ja -tegevuse toetusena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse kohta kuni 50 eurot kuus. Toetust makstakse huvitegevuse või -ringi teenusepakkujale arve alusel pere lapse eest, kui pere sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir. Taotluse (koos lisadokumentidega) saab esitada Saaremaa valla sotsiaalosakonnas ja teenuskeskustes.

Uuest õppeaastast on võimalus taotleda ka huvihariduses ja -tegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamist. Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse alusel hüvitatakse isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on seotud 7–19aastase õppuri huvitegevuses osalemisega.

Transporditoetust makstakse, kui õppuri registreeritud elukoht on Saaremaa valla haldusterritooriumil ja huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit ning kui elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

Kaugliini bussidega sõitmist kompenseeritakse, kui elukoha ja huvialaga tegelemise koha vahel puudub regulaarne või huviala korraldusega sobiv maakonna- või vallaliin. Kütusearve esitamisel makstakse toetust arvestuslikult 0,05 eurot kilomeetri kohta. Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta kuus.

Kui isikliku sõiduvahendiga viiakse mitu õpilast samal ajal ja samas kohas toimuvasse huvialaringi, makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt kuni 10 eurot iga lapse kohta. Transporditoetust saab taotleda haridus- ja noorsootööosakonnast neli korda aastas: taotlus koos transpordikulu tõendavate dokumentidega (kütusearve ja/või ühistranspordipiletid) esitatakse vallavalitsusele 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (detsembrist veebruarini tehtud transpordikulude eest), 5. juuniks (märtsist maini tehtud transpordikulude eest) ja 5. septembriks (maist augustini tehtud transpordikulude eest).

Varem kehtinud endiste valdade korrad, kus lapsevanemale kompenseeriti taotluse alusel õppetasu või transpordikulud, enam ei kehti.

Huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujad (erahuvikoolid, spordiklubid) saavad taotleda vallalt toetust, mida eraldatakse pearaha alusel vastavalt kehtestatud korrale. 2019. aasta toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus hariduse registri elektroonilises keskkonnas hiljemalt 10. novembriks 2018.

Kõik taotluste blanketid on leitavad ka valla kodulehelt, huvihariduse valdkonna alt.

Rohkem infot Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonnast: marii.korgesaar@saaremaavald.ee, tel 45 25 069, hariduse registrid: helen.vainula@saaremaavald.ee, tel 45 25 064.

Marii Kõrgesaar
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email