Hajaasustuse programmist toetuse saajad selgunud

Programmi taotlusvoor oli avatud 9. aprillist 11. juunini. Toetust sai taotleda hajaasustuse piirkondades asuvatele majapidamistele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Tähtaegselt esitati 164 taotlust (kogumaksumusega 778 256,05 eurot, sh taotletav toetus 502 295,31 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine 275 960,74 eurot). Kõiki taotlusi hinnati EAS-i koostatud hindamismetoodika järgi. Positiivse tulemiga hinnati (kaalutud keskmine vähemalt 2,5 hindepunkti) 157 taotlust.

Riigihalduse ministri 8.08.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/137 “Hajaasustuse programmi riigi toetusvahendite jaotus” kinnitati programmi riigipoolseks toetuseks Saaremaa vallale 150 000 eurot. Programmi projektide toetuseks kokku oli 302 000 eurot (riik + KOV).

Vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel sai toetust 103 taotlust. Toetuse saajate ja kaastaotlejate nimed, projektide nimetused ja toetuste suurus on avaldatud valla veebilehel (http://www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm10).

Projektide tegevusi saab hakata ellu viima pärast toetuslepingute sõlmimist.

Maire Käärid
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna arenduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email