Valla arengukavast, taotlustest ja külaelust

Karin Närep

“Saarte Hääle 28. augusti uudises “Linnakeskne arengukava ajab maarahva raevu” leidus väide, et valla arengukava võib saada takistuseks toetusrahade taotlemisel, sest “projektid saavad raha ainult juhul, kui nad kajastuvad kohalikus arengukavas”,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep “Valla arengukava on projektitaotluste ja külaelu suhtes toetav”.

Saame senisele praktikale tuginedes kinnitada, et seos projektitaotluse ja valla arengukava vahel ei pea olema nii otsesõnaline.

Valla arengukava katab paljude erinevate tegevusvaldkondade eesmärke, mõõdikuid ja tegevusi ning on piisavalt laialdane, et projektitaotluste juures viitamise aluseid leida. Erinevate programmide ja meetmete taotlusvormides võib olla vajadus tuua välja seos asjakohaste arengukavadega, milleks võib olla nii valla arengukava kui ka muud arengukavad (nt küla, piirkonna, asutuse, MTÜ arengukava vms).

Näiteks EAS-i rahastatava väikesaarte programmi taotlusvormis küsitakse projekti seost kohaliku omavalitsuse arengukavaga/maakonnaplaneeringuga, mis siiski ei eelda viidet objekti täpsusega. Meetme nõue on tuua välja seos valla üldiste arengusuundadega. Samasugust seost arengukava ja planeeringutega küsib regionaalsete investeeringute programm: projekti eesmärk peab olema arengukava ja planeeringuga üldiselt seotud. Struktuurifondide projektitaotlustes ei küsita ei seost ega viidet arengukavale, kuid kui kokkuvõtetes seosed välja tuua, siis on see kindlasti hindajatele kinnituseks, et objekt, millele vahendeid taotletakse, on kogukonnale vajalik – lisapunkte sellised seosed ei anna.

Saarte Hääle 29. augusti uudises “Koostöökogu: valla arengukava ei arvesta eriti külaeluga” on juttu nii mustkatete rajamisest, vajadusest ülikiire internetiühenduse järele kui ka külavanemate rollist.

Saarte koostöökogu tegevjuht Terje Aus kuulub valla arengukava ettevõtluskeskkonna ja majanduse teemagruppi ning täname Saarte koostöökogu esitatud ettepanekute eest. Arengukavas on välja toodud internetiühenduse edasise laiendamise teema, mis on ettevõtlus- ja laiemalt elukeskkonna arendamisel väga oluline. Avatud on ka teede arendamisega seonduvat.

Külaelu teemale on arengukavas pühendatud eraldi eesmärk, mille alusel on üks tegevus piirkonna ja külade esindamise korra rakendamine – mis täpsemalt saab olema esindamise korra sisu, tuleb tihedas koostöös külaelu tänaste arendajatega välja töötada.

Samuti näeb arengukava lugemisel, et eesmärgiks on suurendada nii külaseltside kui ka külavanemate arvu. Peame seda oluliseks, et vallal oleksid tugevad partnerid kohapeal, kellega koostöös saab planeerida just vastavatele küladele ja piirkondadele vajalikke tegevusi.

Tuleb tõdeda, et ajakirjanduse vahendusel püstitatud küsimused on kahtlemata asjakohased, kuid antud teemasid oleks saanud pikemalt ja põhjalikumalt analüüsida arengukava avalikustamise aruteludel.

Print Friendly, PDF & Email