Jüri Reede: Vallavanem rikub seadust (74)

“Palun Teie kui volikogu esimehe avalikku hinnangut Saaremaa vallavanem Madis Kallase tegudele, milles on valla raha ebaseadusliku omastamise ja korruptsiooni tunnused,” kirjutab Saaremaa valla elanik Jüri Reede avalikus pöördumises Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aro poole.

Need tunnused seisnevad vallavanema poolt tema enda ja kolmandate isikute isiklike õigusabikulude tasumises valla rahast ning ehituse töövõtulepingu sõlmimist oma ema juhitava koolimaja remontimiseks. Kõik pöördumises esitatud faktiväited tuginevad dokumentaalsetele tõenditele.

Vallavanem Madis Kallas on sõlminud Saaremaa vallavalitsuse nimel advokaadibürooga kliendilepingu, millega on võtnud vallale kohustuse tasuda tema isiklikud õigusabikulud tsiviilkohtumenetluses hinnaga 198 eurot advokaadi iga töötunni eest. Vallale sellise rahalise kohustuse võtmiseks ei ole volikogu ega ka vallavalitsuse otsust.

Allkirjastas Kallas

Vallavanem on sel viisil ainuisikuliselt võtnud vallale kohustuse tasuda ka eraisikutena teistes tsiviilkohtumenetlustes osalevate Liis Juuliku (vallasekretär endise perekonnanimega Lepik) ja Eveli Aida kulud. Mõlema eraisiku puhul on advokaadi töötasuks samuti 198 eurot iga töötunni eest, mida makstakse valla rahast.

Lisaks on vallavanem vallavolikogu ja -valitsuse otsuseta sõlminud advokaadibürooga kliendilepingu vallavalitsusele väliseks õigusabiteenuseks lihtsas töövaidluses hinnaga 198 eurot advokaadi iga töötunni eest. Seda olukorras, kus vallal on teenistus- või töösuhe kokku nelja juristiga koos vallasekretäriga.

Saaremaa vallasekretäri ülesandeid ajutiselt täitnud jurist on kirjalikult kinnitanud, et advokaadibüroo ja vallavalitsuse “vahel sõlmiti kliendileping ja otsustati rahalise kohustuse võtmine kokkuleppel vallavanemaga”.

Tegelikult eksisteerib kaks eraldi lepingut ning need puudutavad kokku nelja tsiviilkohtumenetlust, kus vaid ühes töövaidlust puudutavas asjas on menetlusosaliseks Saaremaa vald. Kummalisel kombel ei ole kummaski lepingus kusagil märgitud vallavalitsuse nimel allkirja andnud isiku ametinimetust ega nime. Võttes aga aluseks ametiasutuse juristi väljastatud infot ning võrreldes lepingutele vallavalitsuse nimel käsitsi antud allkirja vallavanem Madis Kallase varem teisele dokumendile käsitsi antud allkirjaga, jõuab ühesele järeldusele, et mõlema lepingu allkirjastajaks on just vallavanem.

Toon veel kord välja, et igas eraldi seisvas asjas on vallavanem ainuisikuliselt võtnud vallale kohustuse maksta advokaadibüroole 198 eurot advokaadi iga töötunni eest. Seejuures on vallavanem ebaseaduslikult sõlmitud lepingutes määranud arvete vastuvõtmise eest vastutavaks isikuks juristiharidusega vallasekretäri, kelle isiklikud kulud õigusabile tasutakse samuti valla rahast.

17. augusti seisuga on advokaadibüroo nendes neljas eraldiseisvas tsiviilkohtumenetluses väljastanud Saaremaa vallale arveid kogusummas 11 088 eurot, millest 396 eurot moodustab Madis Kallase isiklik menetluskulu, 990 eurot Liis Juuliku isiklik menetluskulu ning 2178 eurot Eveli Aida isiklik menetluskulu. 23. ja 24. augustil on advokaat esitanud täiendavad dokumendid Liis Juuliku ja Madis Kallase nimel kokku 13-l leheküljel, mille eest tuleb valla kassast täiendavalt advokaadibüroole maksta hinnanguliselt neljakohaline summa. Töövaidluses vallale tekkinud väline õigusabikulu on hetkeks juba 7524 eurot.

Kuna kõigis nimetatud kohtuvaidlustes ollakse maakohtus menetluslikult alles “stardipakkudel”, siis eelduslikult võib vallale tekkiva maksekohustuse kogusumma ületada ka riigihangete piirmäära, arvestades Eesti kolmeastmelist kohtusüsteemi. Märkusena olgu öeldud, et riigihangete teostamise nõuete rikkumise puhul võib olla tegemist kuriteoga karistusseadustiku §300 tähenduses.

Kõige juures omab tähtsust riigikohtu poolt korduvalt väljendatud seisukoht, et kui kohtuvaidlus seondub kohaliku omavalitsuse põhitegevusega – milleks töövaidlus kindlasti on – , siis ei ole teiselt poolelt väliste õigusabikulude väljamõistmine õigustatud, kui teine pool peaks vaidluse kohtus ka kaotama. Kui teine pool võidab, siis vallale langev rahaline koormus ainuüksi menetluskulude näol võib sisuliselt kahekordistuda.

Julgen väita, et kõik vallavanema tehingud advokaadibürooga on tühised vastuolude tõttu vallavara valitsemise korrast, korruptsioonivastasest seadusest ja teistest seadustest tulenevate keeldudega. Tühisel tehingul ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi. Tühise tehingu alusel saadu tagastatakse vastavalt alusetu rikastumise sätetele. Seega peaks advokaadibüroo tagastama Saaremaa vallale juba makstud 11 088 eurot.

Tühiste tehingute alusel maksta jõutud rahasumma on suurem kui näiteks paljude valla asutuste juhtide aastapalk. Täiesti reaalselt võib vallavanema seadusevastaste tehingute tulemusel Saaremaa vallale tekkida rahaline kohustus kuuekohalise numbri näol.

Eiras toimingupiiranguid

Saaremaa valla käesoleva aasta eelarve võttis volikogu vastu 23. märtsil. Enne seda osales vallavanem Madis Kallas 2. märtsil vallavalitsuse istungil, kus hääletas korralduse andmise poolt, mille esemeks on töövõtulepingu sõlmimine ehitusettevõttega. 7. märtsil sõlmis vallavanem ehituse töövõtulepingu, milles on lepingu objektina märgitud Kihelkonna teenuskeskuse ruumide remonditööd, kuid lepingu lahutamatuks lisaks olevast kalkulatsioonist nähtuvalt on lepingu esemeks hinna 14 440 eurot ja 80 senti mahust ehitustööd 30% ulatuses rahvamajas ja 70% ulatuses koolimajas. Kooli direktor on aga Saaremaa vallavanema Madis Kallase ema, kes korruptsioonivastase seaduse tähenduses on vallavanema kui ametiisikuga seotud isik.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab üheselt, et vallavanem, linnapea või valitsuse liige ei tohi osa võtta valitsuse sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes laieneb talle korruptsioonivastase seaduse järgi toimingupiirang. Ehitustööde ajal ei külastanud vallavanem kordagi rahvamaja. Küll aga käis ta sel perioodil koolimajas, millega näitas üles isiklikku huvitatust just oma ema juhitava koolimaja remondi vastu.

Vallavanem pidi 2. märtsil vallavalitsuse istungil osaledes ning hinnapakkumise edukaks tunnistamise ja lepingu sõlmimise poolt hääletades ning 7. märtsil ehituse töövõtulepingut sõlmides kindlalt olema teadlik korruptsiooniohust. Pole ju võimalik, et ta ei tea, et tema ema on Kihelkonna kooli direktor.

Palun avalikke vastuseid

Eeltoodust tulenevalt palun Teilt avalikke vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Kas Teie volikogu esimehena kavatsete astuda samme tühiste tehingute alusel valla rahast advokaadibüroole juba makstud 11 088 euro tagasinõudmiseks ja edasiste ebaseaduslike maksete keelamiseks?
2. Kas ka Teie leiate, et Saaremaa vallavanem Madis Kallase eelnevalt kirjeldatud tegudes võivad esineda karistusseadustiku § 201 lõike 2 punktis 3 sätestatud kuriteo tunnused, mis seisneb ametiisiku poolt talle usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks pööramises?
3. Kas ka Teie leiate, et vallavanem Madis Kallase tegudes esinevad korruptsioonivastase seaduse §-s 19 sätestatud väärteo tunnused, mis seisneb ametiisiku poolt toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadvas rikkumises?
4. Kas Te kavatsete pöörduda politsei või prokuratuuri poole kuriteo- ja väärteotunnuste esinemise tõttu Saaremaa vallavanem Madis Kallase tegudes?

Avaldatud lühendatult


Madis Kallas

KOMMENTAAR: Madis Kallas, Saaremaa vallavanem:

Vaidlust ei ole küsimuses, et Jüri Reede on pöördunud hagiga Saaremaa valla, vallavanema, vallasekretäri ja Kihelkonna teenuskeskuse juhi vastu. Valla esindamiseks tsiviilõiguslikus vaidluses, mis on oma iseloomult niivõrd spetsiifiline (tööõigus on väike osa kogu vaidlusest) ja mahukas (hagiavalduses on hageja esitanud 19 erinevat nõuet, hagi maht 48 lk + lisad, lisaks hagi täiendused), on minu hinnangul igati põhjendatud välise õigusabiteenuse kasutamine. Kui vald esindaks end oma ressursside arvelt ise, oleks ülejäänud valla töö halvatud, kuna, nagu öeldud, on tegemist keerulise ja mahuka vaidlusega.

Pean oluliseks märkida, et Jüri Reede on pöördunud kaebusega valla vastu ka halduskohtusse, kus esindab vald end ise.

Vald on teinud Jüri Reedele omalt poolt kohtu kaudu kompromissettepaneku, mille kohaselt oleks vald olnud nõus tasuma hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses (3 x 900 eur) ja lisaks töötasu 11 päeva eest aprillis 2018. Hageja selle kompromissettepanekuga tänaseks nõustunud ei ole.

Õigusabiteenuse valimise teeb keerukaks nii käesoleva vaidluse keerukus kui ka prognoosimatus selle mahu ja pikkuse osas. Õigusabiteenuse hankimisel lähtusime Saaremaa valla hankekorras sisalduvast alla lihthanke piirmäära (alla 30 000 euro ilma KM-ta) jäävate teenuste ostmise regulatsioonist. Võimalus, et tulevikus kasvab ostetava teenuse maht üle 30 000 eur (ilma KM-ta), ei olnud pakkumiste võtmise hetkel teada, kuna esiteks soovis vald lahendada vaidlust kompromissiga ja teiseks ei olnud teada, et tulemas on hagid valla ametnike vastu.

Olen seisukohal, et Jüri Reede poolt minu kui vallavanema, vallasekretäri ja Kihelkonna teenuskeskuse juhataja vastu esitatud hagid ei ole oma olemuselt tsiviilõiguslikud ning seda eelkõige põhjusel, et hagetakse väljaütlemisi, mida kõik loetletud andsid ametiülesannete raames läbi valla meediaspetsialisti kohalikule lehele ametiisikutena, mitte ei olnud need kellelgi subjektiivsed isiklikud arvamused. Sel samal põhjusel ei leia ma, et ka nende esindamisega seotud kulud peaksid nende enda kanda olema, kuna tegemist on otseselt ametiülesannete täitmisest tulenevate hagidega.

Kihelkonna piirkonna hallatavates asutustes tehtud ehitustööde töövõtuvõtulepingu sõlmimise otsustamise ja allkirjastamise osas on korruptsioonivastase seaduse rikkumise süüdistused alusetud. Otsus leping sõlmida puudutas Kihelkonna rahvamaja ja Kihelkonna kooli kui hallatavaid asutusi, mitte ühtegi konkreetset üksikisikut.

Omavalitsusjuhina pean eetilist käitumist väga oluliseks ja olen siiani oma ametiülesandeid täites seda alati silmas pidanud. Loomulikult on häiriv, et peame kulutama vahendeid kogu valla tervikliku arengu kontekstis kõnealuse vaidluse lahendamiseks. Viimased viis kuud kestnud vaidlus on häirinud töörahu nii minul kui teistel vallavalitsuses vaidlusega seotud inimestel, samas julgen kinnitada, et Saaremaa valla areng ja otsuste tegemine ei ole kannatanud.


KOMMENTAAR
Tõsised kahtlustused

Jüri Reede esitatud kahtlustused on äärmiselt tõsised, leiab Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro:

“Hinnangu andmine eeldab kõikide asjaoludega kursis olemist ja ei kuulu volikogu esimehe kompetentsi. Käimasolev kohtuasi on mulle teadaolevalt põhjustatud valla ja hr Jüri Reede vahelise töösuhte lõppemisest. Töösuhte lõpetamine antud juhul on vallavanema ja valitsuse pädevuses. Volikogu pädevuses on kinnitada Saaremaa valla eelarve, samuti kinnitab volikogu reeglid, kuidas eelarvet kasutama peab, samuti reeglid vallavara käsutamiseks. Mulle teadaolevalt on vallavanem ja valitsus neid kehtestatud reegleid järginud. ”

Print Friendly, PDF & Email