Valla arengukava liig linnakeskne? (15)

Sel nädalal koosolekut pidanud Laimjala osavallakogu liikmed peavad Saaremaa valla koostamisel olevat arengukava 2019–2030 ülemäära linnakeskseks.

“Kui vaadata investeeringute rida lähiaastate lõikes, on maapiirkonnad üsnagi välja jäetud,” ütles Laimjala valla osavallakogu esimees Karl Link. Kavandatud investeeringute raskuskese asub silmnähtavalt Kuressaares, nii mõneski maakohas pole lähiaastatel investeeringuid ette näha. Arengukava olemasolev versioon on piirkonniti väga laialivalguv ja ebaühtlane.

Lahendusi ei paku

Arengukava käsitleb Laimjala valukohti, kuid lahendusi probleemidele või tulevikunägemusi vajaduste rahuldamiseks ei paku. Valla eelarvestrateegia 2019–2022, mis on arengukavaga otseselt seotud dokument, ei näe Laimjala piirkonnas nelja aasta jooksul ette ühtegi investeeringut, mis ei rahulda kogukonda. Küsimus on Lingi sõnul selles, kas valdade liitumisprotsessis antud lubadused ja sõlmitud kokkulepped üldse edaspidi kehtivad. Näiteks on ebaselge teedele investeeringuteks eraldatud summad. Seda vaatamata asjaolule, et ühinemislepingus on paika pandud summad piirkondade teede remondiks ja hoolduseks ning haljastus- ja heakorratöödeks vähemalt 2016. aasta eelarvetes eraldatud mahus. Kuigi eelarvestrateegia on suuresti seotud lepingus kokkulepituga, tuleks erisused selgelt välja tuua ning lahti kirjutada, leidis Laimjala osavallakogu.

Marili Niits

Saaremaa abivallavanem Marili Niits ütles, et arengukava on koostatud silmas pidades valla kui terviku vajadusi. Kuressaare rolli valla arengus on arengukavas eraldi käsitletud, kuid seda eelkõige seetõttu, et tegu on valla keskusega.

Arvestades valla suurust ja piirkondade erinevusi, siis valla arengukava pole sedavõrd detailne, kui olid seda ühinevate omavalitsuste varasemad arengukavad. Soovi korral kirjutatakse piirkondade arengud täpsemalt lahti juba tegevusvaldkondade arengukavades ja piirkondlikes arengukavades.

Kõigest töödokument

Eelarvestrateegia on Niitsi sõnul koostatud valla võimaluste piires, võttes aluseks lepingus kokkulepitud investeeringuid. Eelarvestrateegia on töödokument, mis vaadatakse üle igal aastal, arvestades valla investeerimisvõimalusi ja lepingus kokkulepitut. Seega võivad investeerimisobjektid ajas muutuda, olulised on siinjuures erinevate toetusmeetmete avanemised ja välisrahastus.

Print Friendly, PDF & Email