Muuseumi roll ühiskonnas on muutumises (4)

Taniel Vares

“Ja nii peabki olema. Kõlab vastuoluliselt, aga selleks, et esitleda vana, peame olema kaasaegsed,” kirjutab Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Vares.

Muuseum peab tänapäevaselt kõnetama ja traditsioonilistest, tummadest ekspositsioonidest peavad saama üha interaktiivsemad, põnevat lugu rääkivad jutuvestjad.

Muuseum peab endalt küsima, millist rolli ta ühiskonnas täidab? Kuidas paremini suhestuda ja ka suhelda külastajatega? Kuidas olla atraktiivne publikule, samas säilitades tõsiseltvõetava teadusliku pooe? Üheks oluliseks muutuste ja muuseumite funktsioonide ümberhindamise põhjuseks on vajadus olla nähtav ja külastajate poolt hinnatud, mille kriteeriumiks on muuseumi majanduslik võimekus ja vahel ka ellujäämine. Mida atraktiivsem, seda rohkem külastajaid ja seda paremini muuseum elab. Eks iga muuseum teab, kui kaugele atraktiivsuse nimel minna ja millisest hetkest muutub muuseum seikluspargiks, kus puudub piir faktide ja fiktsiooni vahel.

Uut tüüpi muuseum

Kui jätta kõrvale muuseumites toimuvad muutused võitluses külastajate arvu pärast, on muutuste põhjuseks ka muuseumi kui formaalharidusõpet toetava asutuse järjest suurenev roll. Ajas tagasi minnes näeme, et juba 90ndatel alustati Eestis üleminekut traditsiooniliselt ekskursioonivormilt kindla temaatilise rõhuasetusega ekspositsioonitutvustustele ja aineprogrammidest lähtuvale mitteformaalsele õppele ehk muuseumipedagoogikale.

Muuseumite tugevuseks on võimalus õpetatavat ainet illustreerida esemete ja tegevustega, omandatud teadmisi saab rakendada õpitubades. Koostöö haridusasutustega väljendub ka erinevatele kooliastmetele praktikavõimaluse pakkumises. Koduloolaste, õpetajate, noorte ja teiste huviliste aktiivne kaasamine aitab muuseumil vältida enesesse sulgumist ja genereerida värskeid ideid.

Kaasaegsete muuseumite puhul kasutatakse sageli terminit postmodernistlik muuseum ehk uut tüüpi muuseum, mille ühe käsitluse järgi omistatakse muuseumile senisest oluliselt suurem roll hariduses ja formaalharidusasutuste arvestatavaks partneriks olemine.

Nii nagu kehalise kasvatuse tundi on kergem läbi viia õues staadionil kui klassis raamatu taga, on ka ajalugu lihtsam õpetada seda näitlikustades – käegakatsutavate esemete, narratiivide ja teemat soodustava keskkonna kaudu. Muuseumitunnid toovad õpilased välja nende tavapärasest, võibolla rutiinsestki keskkonnast ja teematundide läbiviimisele lisaks õpetab muuseumipedagoogika muuseumis orienteeruma ja muuseumi kui meediumi võimalusi kasutama.

Haridustegevusest

Üha enam peetakse muuseumi keskseks ülesandeks haridustööd ja seeläbi koolihariduse toetamist. Ka Saaremaa muuseumi üheks eesmärgiks on läbi aastate olnud haridusprogrammide ja muuseumitundide pakkumine. Selleks on välja töötatud erinevad haridusprogrammid erinevatele vanusegruppidele, mida viiakse läbi tellimuse alusel. Saaremaa muuseumi käsutuses on tohutu inforessurss – ligi 150 000 museaali –, mida õigete meetodite ja programmide näol ka õpilaste koolihariduse rikastamisel ja täiendamisel kasutada saab.

2018/19. õppeaastal soovime muuseumihariduse Saaremaal viia uuele tasemele. Sügisest alustavad tööd regulaarsed interaktiivsed muuseumitunnid linnuses, mis toetavad üldhariduskoolide õppekava ja on koostatud lähtuvalt koolide vajadustest. Selleks oleme astunud mitmesuguseid samme. Selle aasta alguses esitasin taotluse muuseumitundide rahastamiseks riiklikust huvihariduse lisatoetuste programmist, mille eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Taotlus sai positiivse vastuse ja muuseumile eraldati tulevaks õppeaastaks 7800 eurot. Selle summa eest planeerime läbi viia 100 muuseumitundi, millest saab osa ligi 2600 Saaremaa valla õpilast. Toetusrahast kaetakse tundide läbiviimisega seotud kulud, millest kindlasti kõige olulisem on maakoolide transpordikulude katmine ja selle läbi maakoolidele aktiivsemaks osalemiseks võimaluste loomine.

Samuti käisime ideed tutvustamas koolides ja kevadel toimusid linnuses õpetajate infopäevad, kuhu olid kutsutud kõik valla koolid. Eesmärgiks oli välja selgitada koolide ja õpetajate soovid muuseumitundide läbiviimise ja teemade osas. Koostöös koolidega töötab muuseumipedagoog 2018. aasta sügiseks välja spetsiaalselt riiklikku õppekava järgivad hariduslikud tunnid, mis teevad koolitunni läbiviimise muuseumis atraktiivseks ja huvitavaks. Selleks on muuseumil erinevaid võimalusi: ekskursioonid, näitustunnid, loengud, laagrid, töötoad, õppepäevad, seminarid jm, et mitmekesistada õpinguid. Samuti vaadatakse üle ja täiendatakse metoodilisi abimaterjale (töölehed, töövihikud, juhendid jms), mis ilmestavad ja toetavad muuseumi haridustegevust. Sügisel alustatakse muuseumi õppeklassi ehitusega kunagises vahtkonnahoones kindluse peavärava kõrval, mis peaks kevadeks valmis olema.

Soovin kõikidele koolidele ja õpetajatele tegusat saabuvat kooliaastat ja rohket osavõttu muuseumitundidest.

Print Friendly, PDF & Email