Valla arengukava ja eelarvestrateegia ootavad veel kaasa rääkima

Täna, 16. augustil kell 16 algab Orissaare kultuurimajas (Kuivastu mnt 37) Saaremaa valla arengukava (2019–2030) ja eelarvestrateegia (2019–2022) teine avalik arutelu. Arengudokumentidega saab tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/arengukavad2 ja 24. augustini (k.a) saavad kõik soovijad nende dokumentide sisu osas oma ettepanekuid esitada. Kirjalikke ettepanekuid oodatakse Saaremaa vallavalitsuse aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee ning viimane aeg selleks on 24. augustil kell 15.

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep avaldas heameelt, et 13. augustil Kuressaare raekojas toimunud esimesel arutelul oli osalejaid palju ja diskussioon kujunes elavaks. “Eelkõige vajas selgitamist konkreetsete investeeringuobjektide ja ürituste kajastamisega seonduv, näiteks miks on mõningad objektid eelarvestrateegiast välja jäänud ja kas see tähendab, et nende objektideni kunagi ei jõutagi. Kõigil, kellel on soovi küsida ja arutleda valla arengu teemadel, palume kindlasti osaleda Orissaare arutelul, sest kohapeal on võimalik anda suuliselt põhjalik vastus kõigile küsijatele just neid huvitaval teemal,” kutsub Närep üles valla arengudokumentidega tutvuma ja oma arvamust avaldama.

Valla arengukava on koostatud kuue tegevusvaldkonna põhiselt: juhtimine ja koostöö, haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport, sotsiaalne kaitse, ettevõtluskeskkond ja majandus, taristu ja keskkond.

Juhtimise ja koostöö valdkond hõlmab valla juhtimise struktuuri ja põhimõtteid, vallavalitsuse kui organisatsiooni arendamist, vallavalitsuse hallatavaid asutusi ning valla osalusega sihtasutusi ja äriühinguid, liikmelisust organisatsioonides ja koostöövõrgustikes, välissuhtlust, kommunikatsiooni, avalikkuse kaasamist, kodanikuühiskonda, osavallakogusid ja kogukonnakogu, rahvatervist ning siseturvalisust.

Hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkond käsitleb koolieelsete lasteasutuste, üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse, täiskasvanuhariduse, noorsootöö ja huvihariduse ning hariduslike erivajadustega laste ja noortega seotud teemasid.

Kultuuri- ja spordivaldkond hõlmab kultuuri- ja spordiasutusi, piirkondliku kultuuri- ja sporditöö juhtimist, seltsilist ja klubilist tegevust, professionaalset kultuuri (muusika, teater, kujutav kunst), rahvakultuuri, kultuuri- ja spordiüritusi, vaba aja veetmise võimalusi, spordirajatisi, kooli- ja noortesporti.

Sotsiaalse kaitse puhul on käsitletavad valdkonnad laste, eakate, erivajadustega inimeste ja toimetulekuraskustes inimeste hoolekanne ning tervishoid.

Ettevõtluskeskkonna ja majanduse valdkond käsitleb ühendusi, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust, turismi, Saaremaa tervikturundust ning inimressursi arendamist.

Taristu ja keskkond hõlmab transporti, energiat, veevarustust, kanalisatsiooni, teid ja tänavaid, sadamaid, planeerimist, maakasutust, hoonestust, avalikku ruumi, keskkonnakaitset, loodusväärtusi, kommunaalmajandust ja jäätmemajandust.


Saaremaa vallas järgitakse aastatel 2019–2030 järgmisi üldisi arengusuundi:
• jätkusuutliku arengu tagamine
• elukeskkonna väärtustamine
• ühtse ja turvalise valla kujundamine
• piirkondliku pärandi ja keele hoidmine
• Saaremaa eripära arvestava konkurentsivõimelise majanduse arendamine
• Saaremaa kui külalislahke ja erinevaid puhkamisvõimalusi pakkuva sihtkoha arendamine
• Kuressaare linna identiteedi hoidmine ja linnalise elukeskkonna arendamine

Print Friendly, PDF & Email