Kumb on kõrgem võimumees, kas Partei või Stalin? (8)

PUNAST TARKUST TAGA NÕUDMAS: Saaremaa valdade komsorgid seminaril Tallinna X keskkoolis. 1946. aastal.
SAAREMAA MUUSEUM

Selline oli üks värvikaid küsimusi, mille talupojad esitasid Valjalas Sassi agitpunktis toimunud valimiseelsel koosolekul.

Nimelt olid Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei maakonnakomiteed kohustatud saatma partei keskkomiteele regulaarselt informatsioone olukorrast ja meeleoludest valdades. Kuna sellast vähegi tõeväärset teavet oli kohtadelt raske hankida, hakkasid parteitšinovnikud ülemustele edastama tollastel propagandistlikel küsimuste-vastuste õhtutel esitatud küsimusi.

Et küsimusi sai esitada anonüümselt ja kirjalikult, peegeldavad need küllaltki autentselt tollaste inimeste silmaringi, huvisid ja probleeme. Kuna sõjajärgne uus jõhkrate repressioonide laine ei olnud veel alanud ja kolhoosidki olid Eestis asutamata, olid inimesed küllaltki julged ning esitasid ka üliprovokatiivseid ja -sarkastilisi küsimusi. Need dokumendid on nn järel-eestiaegse mentaliteedi ilmekaks kajastajaks.

Ajaloolane Tiit Noormets publitseeris ajakirjas Tuna (nr 2/2018, lk 75–82) Valjala vallas 21. novembril ning 27. ja 30. detsembril 1946 toimunud rahvakoosolekutel esitatud küsimused. Tänu tema lahkele kaasabile saame siinkohal võrdluseks ja täienduseks avaldada maakonna koolinoorte analoogilisel koosolekul esitatud küsimused (RA, ERAF.13.5.17.57–59; väljajätted ja täiendused on tähistatud nurksulgudega). Järgnevatel kuudel muutusid õpilased veelgi radikaalsemaks: 8.02.1947 toimunud küsimuste-vastuste õhtul jäeti 350 keskkooliõpilase esitatud 156 küsimusest 30-le nende “vaenuliku suhtumise” tõttu vastamata. Muu hulgas küsiti näiteks “Kui palju eestlasi viisaastaku plaanis Siberi viiakse?” ja “Mispärast nimetatakse Stalinit meie päästjaks, kuna ta on meie röövel?”.

Olavi Pesti


Informatsioon nr. 50 Saare maakonnast 19.10.1946
Küsimused, mis esitatud Saaremaa keskkooli küsimuste-vastuste õhtule vastamiseks. Komsomoli algatusel organiseeriti Saaremaa keskkoolis küsimuste kast 1. kuni 10. okt., mille aja jooksul oli õpilaste poolt esitatud küsimusi 51. Vastuste õhtu viiakse läbi 21. oktoobril EK(b)P Saaremaa Komitee agit[atsiooni ja] prop[aganda] osakonna poolt ettevalmistatult.
Küsimused on esitatud taolised:

• Millal valmib Kuressaare elektrijaam, mis plaani järgi pidi valmima käesolevaks sügiseks?
• Miks viibib Eesti pinnal nii palju vene sõjaväge? Kes neid toidab? Mida nad siin teevad? Sõda on ju ometi läbi ja uut loota pole? Kas paar metsavenda tõesti nii kardetavad on?
• Miks valitseb vene sõjaväes niisugune korralagedus, et punaarmeelased saavad varastada ja tappa?
• Miks venelased varastavad ja valetavad?
• Miks pärast reageerivad Miilitsa organid nõrgalt praegu nii sageli toimuvatele igasugustele vargustele ja sissemurdmistele sõjaväelaste poolt?
• Miks ei ole Nõukogude korras ettenähtud õpilastel alandatud sõiduhindu, näiteks omnibustel? kui on ettenähtud, miks ei kehti need Saaremaal, näiteks Kuressaare–Kuivastu liinil?
• Miks valetatakse meile NSVL põllumajanduse võimsusest, kombainidest ja muust. Tulevad aga ise venelased ja räägivad, et neil ei ole enam hobuseidki, küntakse ja tehakse tööd lehmadega. Kas te usute, et me tõesti nii rumalad oleme ja seda kõike usume?
• Kas Stalin tappis Lenini?
• Kes on sm. Stalin (ametilt)?
• Miks tühistati 1940. a. Riigivolikogu valimistel vastaskandidaatide kandidatuurid?
• Kas vastab tõele, et Leningradi elanikud olles blokeeritud, ajasid taga hiiri, rotte ja õgisid neid, ajal, mil kommunistid sõid saia ja sealiha?
• Kas tuleb kolhoseerimine?
• Kas [Pariisi] Rahukonverentsi programmis on Eesti Vabariigi taaskehtestamine?
• Kas Internatsionaal on lubatud laulmiseks praegus?
• Sm. Stalin ütleb, et sõda enam ei tule, kuid välisraadios teatatakse, et enne peab sõda algama, kui NSV Liit saab teada aatomipommi saladuse? Kas on tõsi?
• Miks venelased Eestist välja ei lähe?
• Kui suurel määral on NSV Liidus lubatud eraomandus?
• Kui suur on Eesti NSV välisministri tegevusvabadus?
• Kas Eesti NSV-l on võimalik lahkuda NSV Liidust ja kuidas oleks see teostatav?
• Kas NSVL eesmärgiks on maailma revolutsioon, nagu seda ütleb Lenin?
• Miks NSVL raha (rubla) ei maksa välisriikides?
• Kas NSVL[is] on lubatud asutada parteisid, millede eesmärk on teine kui kommunistlikul parteil (näiteks: sotsialistlik partei)?
• Millal hakatakse töölistele maksma nii suurt palka, et nad võiksid sellest elada?
• Millal kaovad klassivahed?
• Kas on võimalik ajaliselt määrata kommunismi teise faasi algust?
• Miks ei või saksa sõjavangidele toitu anda?
• Milline on 1941. a. meilt väljasaadetute saatus ja millal nad kodumaale tagasi saavad?
• Kelle poole peab pöörduma loa saamiseks välismaale sõiduks (näit. Rootsi)?
• Milleks hoitakse eesti mobiliseeritud sõdureid veel vangis (kes olid saksa sõjaväes)?
• Miks tõusid palgad suhteliselt toitainete hindadega võimalikult vähe?
• Miks ei saanud oktoobrikuu toidukaarte kodused ja ülalpeetavad?
• Kas normi- ja kommertshindade ühinemisel uued riiklikud hinnad on suuremad kui praegused normihinnad või mitte?
• Kas talunikud peavad igavesti maksma müüginorme?
• Mikspärast on tänavuaasta nii vähe toidukaarte, et ei jätku isegi kõigile linnalastele? Kuna põllumeeste viljanorm on kohutavalt suur ja leiba peaks jätkuma kõigile.
• Miks ei tõstetud kohustuslike müüginormide hindu? Miks ei saa maainimesed suhkrut, soola jne. Kuna need toidavad kogu rahvast?
• Talunikud viivad piima normiks, linna lastele aga antakse üks kord nädalas läbi aetud piima (s. t. kooreta). Meiereides valmistatakse kastide kaupa võid. Töölised linnas ei saa aga mitte grammigi võid? Kuhu jääb või?
• Praegu võib ajalehtedest lugeda, et Saaremaa on peaaegu alati normide tasumises eesrinnas. Ka on suuremal osal maakondadest normid tasutud vähemalt 100%. Süüa on aga sellegipärast äärmiselt vähe (kannikas leiba ja suhkrukupongid). Kuhu see toit kaob? Ega ometi taheta väita, et Saaremaa peab viljaga varustama Ukrainat!
• Kumb on plagiaator, kas Saaremaa Keskkooli õpetaja sm. [Linda] Mandre või Kuressaare linna TRSN T[äitev]komitee esimees sm. [Georg] Labo (nende Kuressaare vabastamise II aastapäeva puhul peetud kõned olid sõnasõnalt ühesugused)?
• Miks õpilased saavad toidukaartide alusel ainult 400 gr. leiba päevas, kuna aga teiste toiduainetega neid ei varustata? Saksa okupatsiooni ajal näiteks said õpilased ka liha ja võid?
• Miks on vähe õpikuid? Paberi puudusest see ei saa olla, sest kaupluste riiuleil kolletavad hulgana Lenini “Valitud teosed” ja muu selline rämps!?
• Miks ei anta õpilastele ostuks ordereid, kuna vabalt turult ostmine on võimalik ainult parteilaste[le] ja suuremaile ninadele, kes saavad harilikust teenistujast mitu korda kõrgema palga?

EK(B)P Saaremaa Komitee 1. sekretäri Boriss Berzini poolt 11. veebruaril 1947 Tallinna keskkomiteesse saadetud informatsiooni alguslehekülg.
RAHVUSARHIIV

Print Friendly, PDF & Email