Põllumehed paluvad riigilt nõuete ajutist leevendamist

Eestimaa talupidajate keskliit ja Eesti noortalunikud esitasid maaeluministeeriumile ettepanekud, kuidas leevendada erakordselt kuivast ja kuumast ilmast tingitud põllumajandustootjate probleem. Ettepanekud, mis toetuvad põllumeeste hulgas läbiviidud küsitlusele, on järgmised:

• Hädavajalikuks peetakse riigipoolset finantstuge ja toetusi, soodsaid käibelaenusid.

• Võimalusel vabastada tootjaid KSM-i nõudest kasvatada 30% ulatuses liblikõielisi kultuure ja hoida 30% toetusõiguslikust maast talvise taimkatte all. Kuna liblikõieliste külvid ei ole tärganud ja põldudel lokkab umbrohi, saastaks liblikõieliste jätmine mitmeaastaseks taimkatteks põllud umbrohuga. Lisaks on maa kuivanud panka ega ole harimiskõlblik. Sellest tulenevalt ei ole kesade ettevalmistamine külviks võimalik. Tulemustele mitteorienteeritud kulutuste tegemine ei ole mõistlik, tootjad vajavad paindlikumat lähenemist nõuete täitmisel.

• Lubada mahetootjatel kolme aasta asemel nelja-aastast lühiajalist rohumaad. Et kevadised rohumaade uuendamise külvid on enamasti hukkunud, pole mõistlik lühiajalisi rohumaid üles künda ja külvata sinna uut kultuuri, kui oleks võimalik uuel aastal karjatada või sööta varuda.

• Lubada mahetootjatel varuda sööta mittemahedalt alalt.

• Olla paindlik noortaluniku toetusega (meede 6.1) kaasneva nõude suhtes, mille kohaselt tootja käive peab 5. aasta majandusaasta lõpuks ulatuma 80 protsendini toetuse summast. Arvestades kahte viimast keerulist aastat põllumajanduses, ei ole nõuet võimalik täita. Lisaks tuleks kaaluda väikepõllumajandustootja toetuse 10% käibekasvu nõuete tühistamist. Uued alustavad ettevõtted ja väikesed põllumajandustootjad on käibevahendite nappuse tõttu tunduvalt haavatavamas olukorras.

• Anda EMTA maksuvõlgadele pikemaks perioodiks maksepuhkust.

• Riiklike rendimaade rendimakse pikendamine vähemalt märtsini, et oleks võimalik tasuda rent tulevatest toetustest.

• Luua seadusandlik alus nn eriolukorra kirjeldamiseks ja väljakuulutamiseks, mis annaks riigile võimaluse kujundada seisukoht ja leppida kokku fikseeritud tingimustes põllumajandussektoris eriolukordades toimimiseks, et ametkondadel oleks võimalik probleemide lahendamisele paindlikumalt läheneda.

• Pikendada meetmes 4.1.2017. aasta taotlusvoorus positiivse otsuse saanud põllumajandusettevõtete investeeringute elluviimise tähtaega kahelt aastalt kolmele aastale.

• Mitte rakendada 2019. aastal põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saajale kaasnevat kohustust teha esimese aasta jooksul investeeringuid 20% ulatuses. Arvestades 2018. aasta keerulist olukord, on tootjate investeerimisvõimekus nõrk.

• Ilmutada niisutamiseks paindlikumat lähenemist vee-erikasutuslubade väljastamisel.

Print Friendly, PDF & Email