Erinevad põlvkonnad, erinevad ootused (1)

Janne Raun

“Erinevate generatsioonide inimeste ootused oma juhile, ettevõttele ja kaastöötajatele on erinevad,” kirjutab tänavu TTÜ Kuressaare meremajanduse keskuse ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava cum laude lõpetanud Janne Raun.

Vananev tööjõud, vanuseline mitmekesisus, töötajate suurem valikuvõimalus, Z-generatsiooni uutmoodi suhtumine töösse ja sellega seotud muutunud ootused ettevõttele on muutnud juhtide elu keerulisemaks ja raskendavad vabade töökohtade täitmist. Juhile on töötajate palkamine, tööl hoidmine ja juhtimine vanuseliselt mitmekesisemas töökeskkonnas üks raskemaid väljakutseid.

Mitte kunagi varem ei ole tööturul olnud esindatud nii erinevad põlvkonnad kui täna. Esimest korda ajaloos on ettevõtetes tööl neli erinevat generatsiooni, kelle vanusevahe võib ulatuda 60 aastani ja kellel kõigil on oma ootused. Nii palju, kui on erinevaid generatsioone meeskonnas, on erinevaid ootusi juhile, ettevõttele ja kaastöötajatele.

Tööga rahulolematus on kerge tulema, kui juhid ei tunnista generatsioonide erinevusi ega arvesta nendega töökohal. Kui juht suudab mõista generatsioonide ootusi ettevõttele, juhile ja kaastöötajatele, on töötajad aga rahulolevamad, tulemuslikumad ja pühendunud. Tõsi, suuremate ettevõtete juhtidel võib aga osutuda raskeks iga töötaja ootusi individuaalselt täitma hakata. Kui juht mõistab teatud vanusegrupi ootusi, on tal lihtsam neid ka täita.

Vanematel madalamad ootused

Teenindusvaldkonnas on viimase paarikümne aastaga toimunud suured muudatused. Tehnoloogia areng, e-kaubandus, teadlikumad kliendid, tihe konkurents on tegevuse selles valdkonnas muutnud keerulisemaks. Probleemiks on kvalifitseeritud töötajate leidmine ja nende hoidmine. Kui juhid teadvustaksid rohkem selle valdkonna töötajate ootusi ja neid täidaksid, väheneks tööjõu liikumine ja tõuseks ka töötajate rahulolu. Seega peavad juhid vaeva nägema kvalifitseeritud ja erinevas vanuses töötajate leidmisega ning nende ettevõttes hoidmisega. Seda lihtsustab erinevas vanuses töötajate ootuste teadvustamine ja nende täitmine.

Selgitamaks, millised on erinevate generatsioonide töötajate ootused juhile Saaremaa teenindusettevõtetes, viisin läbi uuringu, milles osales 142 Saaremaa teenindusettevõtete töötajat. Töö raames võtsin luubi alla nelja põlvkonna tööealiste inimeste ootused juhile.

Uuringu tulemusena leidsin, et kõige märgatavamad erinevused tulid välja vanema generatsiooni (sündinud vahemikus 1946−1964, mu lõputöö koostamise ajal 54−72aastased) ja noorima ehk Z-generatsiooni (s 1995−2010, 15−23aastased) ootustest juhile.

X-generatsiooni (1965−1977, 41−53a) ja Y-generatsiooni (1978−1994, 24−40a) ootused on omavahel sarnasemad. Kui nende ootused omavahel kuigivõrd ei erine, siis valdkonniti erinevad need siiski vanema ja Z-põlvkonna ootustest.

Juhi tegevus mõjutab kõige enam just Z-generatsiooni. Uuringust selgus, et vanem generatsioon on tööga rahulolevam kui X- ja Y-generatsioon ning neil on töökohale (sealhulgas juhile) madalamad ootused kui teiste põlvkondade esindajail. Nende jaoks on teistega võrreldes olulisem võrdsus, tunnustamine, tööasjadest näost näkku rääkimine.

X-generatsiooni esindavad töötajad peavad oluliseks võrdsust, vabadust ise otsustada oma tööülesannete täitmise üle, koolitustel osalemist, vastutusrikkamate ja iseseisvate tööülesannete täitmist ning tehnikaseadmete kaasaegsust.

Y-generatsioon hindab vabadust ise otsustada oma tööülesannete täitmise üle, ametialaseid saavutusi, paindlikku tööaega, ettevõtte tegevusse kaasamist, erinevaid arenguvõimalusi, meeskonnatööd, tunnustust ja tehnikaseadmete kaasaegsust.

Noorima, Z-generatsiooni jaoks on aga kõige tähtsam kaasaegsete tehnikaseadmete olemasolu, tööalased väljakutsed, kiire ja tihe tagasiside oma töö kohta, tunnustamine ja juhi või kogenuma kolleegi poolne juhendamine.

Kõige mobiilsem põlvkond

Z-põlvkond on ka kõige mobiilsem generatsioon. Nende puhul ilmnes kõige suurem tõenäosus, et nad vahetavad töökohta, kui juhid ei täida nende ootusi piisaval määral.

Kõigi nelja põlvkonna puhul selgus, et nad on valmis töökohta vahetama, kui juhiga rahul ei ole.

Ettevõtte edu sõltub paljuski sellest, kuidas juht oma alluvaid juhib. Ta saab anda suure panuse, et töötajad oleksid lojaalsed, rahulolevad, produktiivsed. Seda kõike saab juht teha läbi teadlikult valitud ja suunatud tegevuse. Teadvustades erinevate põlvkondade ootusi, saab juht oma käitumisega luua neile sobiva töökeskkonna ja seeläbi neid efektiivsemalt juhtida. Erinevate põlvkondade ootuste teadvustamine aitab juhil uusi töötajaid leida ja neid tööl hoida.

Print Friendly, PDF & Email