Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu istungid

Vallavalitsuse 24. juuli istungil otsustati

• Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne ja pikendada kahe toetuslepingu tähtaega.
• Toetada 3000 euroga MTÜ Kultuuriselts Kevade tegevust.
• Kinnitada Kuressaare linna projektitoetuste taotlemise II vooru tingimused.
• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks (rallispordi treening; Kuressaare koolilaat; “Laula mu laulu” suvetuur; Saaremaa Cup 2018; pop-up restoran Suuriku pangal).
• Moodustada Pärsama lasteaia direktori valimiseks konkursikomisjon.
• Määrata preemia Kuressaare vapilaeva EML Admiral Cowan tegevteenistuses olevale kaitseväelasele (saaja avalikustatakse Kuressaare merepäevadel).
• Eraldada MTÜ-le Väinamere Uisk 180 eurot ja MTÜ-le EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kogudus 310 eurot (kontsertide korraldamiseks).
• Eraldada eelarve reservfondist 1000 eurot AS-ile Kuressaare Sanatoorium (Shanghai ooperiteatri toitlustamiseks) ja 5565 eurot Orissaare lasteaiale Päikesekiir (asenduspindadel toitlustamise korraldamiseks).
• Kuulutada välja avalik konkurss lastekaitsespetsialisti tähtajalise ametikoha täitmiseks.
• Kehtestada Kuressaare Perekodu tasuliste teenuste hinnakiri.
• Tagada eluruumid (sotsiaalteenus).
• Sõlmida MTÜ-ga Saaremaa Surfiklubi Kalda pst 1 maa-ala kasutamise leping.
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS-i kasuks.
• Määrata esindaja korteriühistu üldkoosolekule (Tornimäel).
• Kinnitada riigihanke “Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Level pakkumus kogumaksumusega 151 980,88 eurot.
• Anda nõusolek katastriüksuste jagamiseks.
• Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Nõustuda keskkonnaameti otsusega pikendada AS-i Saare Erek maavara kaevandamise luba (Lagenõmme maardla).
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine” eelnõu.
• Kutsuda tagasi SA Saare Arenduskeskus nõukogu liikmed Anu Vares ja Margus Puust ning määrata nõukogu liikmeteks Maire Forsel ja Nalmond Meri.
• Kutsuda tagasi SA Lääne-Saare Kultuurivara nõukogu liikmed Andres Tinno, Urmas Lehtsalu ja Tõnu Munk ning määrata nõukogu liikmeteks Liina Jürisson, Tiina Luks ja Priit Penu.

Vallavolikogu 25. juuli erakorralisel istungil otsustati

• Omandada Saaremaa vallale enamusosalus Kitsas 16 Kodu OÜ-s.
• Määrata Kitsas 16 Kodu OÜ täitma elamumajanduse alaseid avalikke ülesandeid.

Vallavalitsuse 31. juuli istungil otsustati

• Tagada eluruum (sotsiaalteenus).
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluv kinnistu.
• Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse teenuste hinnakiri.
• Kinnitada lihthanke “Elektrienergia ostmine 2018” tulemused ja tunnistada edukaks INTER RAO Eesti OÜ pakkumus (elektrienergia börsihinnale lisatav marginaal on 0,42 eurot ilma käibemaksuta).
• Korraldada riigihange “Traktori kapitalirent”.
• Eraldada OÜ-le Kuressaare Bussijaam bussijaama haldamiskulude katmiseks 2500 eurot.
• Eraldada MTÜ-le Jööri Küla Selts 500 eurot, hallatavale asutusele Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam 900 ja MTÜ-le Saarte Traallaevade Omanike Ühing 3000 eurot.
• Kaasfinantseerida OÜ Raunakivi ja MTÜ Tahula Küla projektitaotlust “Tahula küla uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine” summas 6988,20 eurot.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Eraldada eelarve reservfondist 6053,60 eurot SA-le Eesti Kontsert.
• Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.
• Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Print Friendly, PDF & Email