RETROGALERII: Tervitame kõiki kalureid ja kalasõpru!

Kätte on saabunud kalatööstuste remontide aeg

Kuna kala esineb juulis-augustis oluliselt vähem, on see periood tsehhide remontimiseks sobivaim. Seda aega kasutatakse töötajaile kollektiivpuhkuse andmiseks.

Kõige mahukam on see aga mehaanikatöökoja tsehhide remonditeenistustele ja ehitajatele, kelle õlgadel lasub remontide teostamine ja nende õigeaegne lõpetamine. Defektaktid tsehhide remontide kohta koostati juba paar kuud tagasi. Neis määrati kindlaks remontide ajal tegemisele kuuluvad tööd ja samuti materjalide vajadus. Ehkki materjalide hankimisega oli raskusi, on need tänu varustajatele põhiliselt saadud.

Suuremahulised remonttööd viiakse igal aastal läbi Muhu ja Läätsa kalatööstustes. Muhu kalatööstuses alustati remondiga 27. juunil ja see lõpetati 18. juulil. Praegu annab tööstus juba toodangut. Remonditi konservipakkimisruum ja abiruumid, viidi läbi kõikide tehnoloogiliste seadmete jooksev remont. Remondi käigus püüti likvideerida kõik need kitsaskohad, mis olid takistanud tootmist. Uutest seadmetest jääb paigaldada konservikarpide automaatkaal.

Läätsa kalatööstuses alustati remondiga 17. juulil. Remont on tarvis lõpetada 14. augustiks. Läätsal ei ole remontide käigus kunagi nii suuremahulisi töid teostatud. Suur on ehituslike tööde maht. Peaaegu täies ulatuses kuulub välja vahetamisele konservipakkimisruumi ja autoklaaviruumi lagi, mis on amortiseerunud. Kuna töö on suuremahuline, siis töötab objektil kaks vahetust ehitajaid.

Mitte väiksem töömaht lasub ka mehaanikateenistusel ja seepärast on Nasva mehaanikatöökojast suunatud Läätsale terve brigaad. Täielikult kuulub rekonstrueerimisele autoklaaviruum, kusjuures paigaldatakse juurde täiendavalt autoklaave. Vananenud seadmed asendatakse uutega ja kõikidele tehnoloogilistele seadmetele teostatakse jooksev remont. Kuna tööd Läätsa kalatööstuses on tõesti suuremahulised, nõuab see nii kalatööstuse juhtkonna kui ka kõikide asjaosaliste spetsialistide head tööde koordineerimist.

10. juulil läks remonti Kõrkvere suitsutsehh. Põhilisteks remonttöödeks on seal suitsuahju ja tsehhi- ning abiruumide remont. Remonttööd peavad olema lõpetatud 21. juuliks.

Kärsa preservi- ja suitsutsehhis on ette nähtud remonti teostada 17. juulist kuni 7. augustini. Kõige suuremaks tööks on seal vee- ja aurutorustike väljavahetamine, põhiliselt on see juba teostatud. Ülejäänud tööd viib lõpuni tsehhi oma kollektiiv.

Remonttööd käivad ka Veere preservitsehhis. Praegu käib küttesüsteemi rekonstrueerimine ja tsehhiruumide värvimine. Need lõpetatakse juulikuu lõpul.

Kuna mõlemad konservitööstused on remondis erinevatel aegadel, siis peab plekk-karbitsehh neid varustama taaraga ja seepärast tsehhi täielikult seisata ei saa. Seadmete remont teostatakse siin töö käigus.

Remontide läbiviimine nõuab täpset graafikutest kinnipidamist. Iga kauem remondis oldud päev tähendab kolhoosile saamata jäänud kümneid tuhandeid rublasid. Remontide õigeaegseks läbiviimiseks on vajalik kõikide vastavate osakondade ja talituste omavaheline hea koostöö.

Oskar Jõgi
Ajalehest Saare Kalur 24. juulil 1978

MUHU KALAROOKIMISE TSEHH: remondiga alustati 27. juunil ja see lõpetati 18. juulil.

 

SAARE KALURI püünistehoone Nasval.

 

LÄÄTSA TSEHH: Läätsal ei ole remontide käigus kunagi nii suuremahulisi töid teostatud.

 

PLEKK-KARBITSEHH: kuna mõlemad konservitööstused on remondis erinevatel aegadel, siis peab plekk-karbitsehh neid varustama taaraga.

 

NASVA SADAMAS: remonti vajab ka kalapüügitraaler.

 

VEERE KALATÖÖSTUS: remonttööd käivad ka Veere preservitsehhis.

 

KONTOR: suuremahulised tööd nõuavad nii kalatööstuse juhtkonna kui ka kõikide asjaosaliste spetsialistide head koordineerimist.
7 x EESTI MEREMUUSEUM

 

 

Print Friendly, PDF & Email