Saaremaa vallavolikogu ja -valitsuse istungite ülevaade

Vallavolikogu 21. juuni istungil otsustati:

 • Anda välja määrused “Saaremaa valla 2018. aasta lisaeelarve kinnitamine”, “Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine”, “Mittetulundustegevuse toetamise kord”, “Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord”, “Pädevuse delegeerimine”.
 • Kiita heaks ja suunata teisele lugemise määruse “Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides” eelnõu.
 • Anda nõusolek lepingu pikendamiseks Kuressaare Ametikooli ruumide kasutamiseks perioodil 1.06.2018–31.08.2021 ja rahalise kohustuse võtmiseks.
 • Osaleda asutajana valla osalusega sihtasutuse Kuressaare Linnateater asutamisel.
 • Taotleda valla omandisse Sauvere külas asuvast Vaheliku maaüksusest 1 ha (avalikus kasutuses puhke- ja virgestusmaa).
 • Seada tasuta hoonestusõigus MTÜ Mäebe Rannaselts kasuks vallale kuuluvale Mäebe külaplatsi kinnistule.
 • Kinnitada 2017. aasta majandusaasta aruanded (Kuressaare, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu, Valjala).
 • Tunnistada osaliselt kehtetuks Kihelkonna vallavolikogu  28.02.2017 otsus nr 10 ja 21.09.2017 otsus nr 60.
 • Anda nõusolek osalemiseks Sotsiaalministeeriumi poolt planeeritavas sotsiaaltransporditeenuse pilootprojektis.
 • Algatada Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering, Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering ja Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering.
 • Kehtestada Mäebe küla Ranniku detailplaneering.
 • Tunnistada kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering.
 • Jätta algatamata Nasva alevikus Aaduni detailplaneering.
 • Muuta katastriüksuse sihtotstarvet (Ilpla, Vana-Nurga).
 • Määrata katastriüksuse sihtotstarve (Salevere, Saadu).

Vallavalitsuse 26. juuni istungil otsustati:

 • Maksta ühekordset koolilõputoetust (Kihelkonna).
 • Eraldada MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Kuressaare 10 000 eurot tegevustoetuseks.
 • Eraldada MTÜ-le Reinuldi 1400 eurot Laadla küla jaanipäeva ja leivapäeva korraldamiseks.
 • Anda avaliku ürituse load.
 • Kuulutada välja avalik konkurss sporditööspetsialisti töökohale.
 • Eraldada reservfondist 569 eurot Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuse lõpetaja stipendiumiks.
 • Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping, tagada eluruum, seada hooldus (eraisikud).
 • Kiita heaks hajaasustuse programmist 2017. a rahastatud projektide toetuse kasutamise aruanne.
 • Toetada 50 euroga MTÜ Orissaare Tugikeskust eakate suvepäeva korraldamisel.
 • Toetada MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsi Võhma küla kivi paigaldamist 200 euroga.
 • Koormata kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Võõrandada vallavara (elektrivõrk).
 • Eraldada reservfondist 7200 eurot nõudetranspordi pilootprojekti käivitamiseks.
 • Väljastada teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks.
 • Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
 • Seada sundvaldus Eletrilevi OÜ kasuks.
 • Kuulutada välja avalik konkurss registrispetsialisti vaba töökoha täitmiseks.
 • Kehtestada Vanamõisa küla Kiti detailplaneering.
 • Kehtestada Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering.
 •  Loobuda SÜGi koolihoonele kavandatud juurdeehitusest ja sellega seoses vähendada Innove kaudu taotletava toetuse summat juurdeehituse mahu ulatuses 461 777,3 euro võrra.
 • Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu “Saaremaa valla üldplaneeringute ülevaatus” kohta.

Vallavalitsuse 3. juuli istungil otsustati:

 • Anda luba avalike ürituste “Suveõhtu koos ansambliga JÄÄÄÄR” (26.07), Orissaare piirkonna hoovikohvikute päeva (11.08), Kõljala suvepeo (13.07–14.07), Mototoober 2018 (20.07.–22.07), mootorrataste paraadi (20.07), ACE Xdream III osavõistluse (03.08–04.08) ja Saaremaa ooperipäevade (19.07–29.07) korraldamiseks.
 • Eraldada MTÜ-le Bulla Maja 2000 eurot Karl Bullaga seotud ürituste korraldamiseks ja majamuuseumi avamiseks.
 • Eraldada 300 eurot MTÜ-le Laimjala Arenguselts Laimjala Aerurammu korraldamiseks.
 • Suunata Nasva aleviku Luha detailplaneering avalikule väljapanekule.
 • Kuulutada välja avalik konkurss vallavalitsuse tugiteenuste osakonna rahandusteenistuse raamatupidaja töökohale lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks.
 • Kuulutada välja sisekonkurss vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikohale.
 • Jätta rahuldamata vaie elukohajärgse kooli määramisel.  
 • Sõlmida väljaspool kodu osutatavad üldhooldusteenuse lepingud. 
 • Tõsta projektis “Koduteenuste arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” töötavate koduhooldajate palku.
 • Anda üürile eluruum Salme külas Mere 9-8. 
 • Kinnitada kogukondliku turvalisuse 2018.–2020. aasta toetusvoorude tingimused.
 • Nimetada väikesaarte programmi hindamiskomisjoni Saaremaa vallavalitsuse esindaja.
 • Toetada 1000 euroga MTÜ Laimjala Arenguseltsi projektipõhist tegevust “Vana Postitõlla tee peatuskoht Laimjalas”.
 • Tunnistada kehtetuks Saaremaa vallavalitsuse 19.06.2018 korraldus “KOP projektitoetused 2018 kevadvoor”.
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
 • Anda rendile vallale kuuluv bürooruum.
 • Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
Print Friendly, PDF & Email