Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud

Paaste külas Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/45 tunnistati kehtetuks Kadaka detailplaneering, mille on 30.08.2004 korraldusega nr 226 kehtestanud Leisi vallavalitsus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahusmaatüki kaheks jagamine, sellele ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise avalduse esitasid detailplaneeringu alasse jäävate Rannakadaka (katastritunnus 40302:001:0345) ja Kivikadaka (katastritunnus 40302:001:0346) katastriüksuste omanikud. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Tirbi külas Neeme detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/43 lõpetati Tirbi külas Neeme (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0509) detailplaneeringu koostamine, mis algatati Pihtla Vallavolikogu 15.02.2017 otsusega nr 14.

Planeeringu eesmärk oli kaasomandis maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks, mõlemale kinnistule hoonestusalade planeerimine ja ehitusõiguse andmine kuni kolme hoone rajamiseks ja liikluskorralduse määramine.

Detailplaneering oli vastuolus kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga, kuna planeeritavate elamute vaheline kaugus oli alla 75 m.

Huvitatud isik esitas 7.02.2018 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna ei soovi täiendavat ehitusõigust. Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on ca 0,6 ha ja hõlmab Tallinna tn 78 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0092) ja 80 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0178) katastriüksusi.

Planeeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee ja vallavalitsuses Tallinna tn 10 (Kätlin Kallas, tel 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee).

Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 2-3/685 kehtestati Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elektrituuliku Siemens SWT-2,3-82 asendamiseks Siemens SWT-4.0-120 elektrituulikuga, lahendada tehnovõrgud ning seada keskkonnatingimused.

Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Korraldusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering eesmärgiga planeerida 4 elamumaa krunti ning määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks.

Volikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoonte ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Mäebe külas Ranniku detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/75 kehtestati Mäebe külas Ranniku katastriüksuse (katastritunnus 80701:002:0266, suurus 4,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks, vähendada ranna ehituskeeluvööndit, jagada maaüksust, määrata tehnovõrkude, servituutide ja juurdepääsu asukoht.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Torgu valla ranna-alade osaüldplaneeringut, kuna eesmärkide saavutamiseks vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering.

Maaüksuse omanik ei ole pärast detailplaneeringu kehtestamist soovinud seda ellu viia ja esitas avalduse planeeringu kehtetuks tunnistamiseks.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Nasva alevikus Luha detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Saaremaa Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 2-3/759 suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Luha detailplaneering, millega planeeritakse kinnistule üks puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni kuuele inimesele ning üks abihoone inventari hoidmiseks.

Lisaks planeeritakse üks paadisild ning kolmest kalatiigist kahte on kavas laiendada.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07.–1.08.2018.

Materjalidega on võimalik tutvuda Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, kabinetis 313) ja valla kodulehel www.saaremaavald.ee. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 8.08.2018 kell 16 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis.

Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/72 algatati Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus tootmishoonete püstitamiseks ja piiritleda hoonestusala, vähendada ehituskeeluvööndit, määrata liikluskorraldus ning  tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoht ning siduda need olemasolevatega, samuti määrata hoonestuse ja haljastuse põhimõtted ja ulatus ning seada keskkonnatingimused  planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Kuna üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete rajamine, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit. Seetõttu on detailplaneering vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74 algatati Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarve, liikluskorraldus, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoht ning siduda need olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.

Seetõttu on detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 2-3/758 kehtestati Kuressaare linnas Merikotka tn 1 detailplaneering eesmärgiga määrata ehitusõigus vabaajakeskuse püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha. 

Alal eelnevalt kehtinud detailplaneeringuga võrreldes on planeeritava hoone maksimaalne kõrgus suurenenud 4 m, seega on hoone kõrgus kuni 11 m maapinnast.

Planeering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Korraldusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/73 algatati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering (katastriüksuse tunnus 55001:008:0346, pindala ca 1,1 ha) eesmärgiga jagada katastriüksus 5 katastriüksuseks, muuta nende sihtotstarve elamumaaks, anda kruntidele ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovõrgud.

Detailplaneeringuga kaasneb Orissaare aleviku üldplaneeringu juhtotstarbe muutmise vajadus ärimaast elamumaaks.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda www.saaremaavald.ee.

Vanamõisa külas Kiti detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse 26.06.2018 otsusega nr 2-3/757 kehtestati Vanamõisa küla Kiti detailplaneering (katastriüksuse tunnus 59201:005:0104, pindala 7,65 ha) eesmärgiga jagada maaüksus 7 eraldi kinnistuks, muuta uute kinnistute sihtotstarve elamumaaks, planeerida ja paigaldada igale kinnistule üks elamu ja kuni kaks abihoonet, määrata liikluskorraldus, seada  keskkonnatingimused ja lahendada tehnovõrgud.

Igale elamukrundile on planeeritud puurkaev ning heitvete kogumismahuti. Juurdepääs Kiti katastriüksusele on Vaivere-Vätta riigimaanteelt nr 21136 ja Vanamõisa-Ennu tee kaudu (nr 5920006). Rajatav tee on avaliku kasutusega.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Otsusega on võimalik tutvuda www.saaremaavald.ee.

 

Print Friendly, PDF & Email