MUHU UUDISSED: Inglid ja oabitsad

Liiva linnas kõlgutab koa nüid üks Ingel oma jalgu ja vahib rinki. Oo ikka puhtapuru Muhu nänne nägu teene. Sõuke töösis-möösis moega, kut nie vanad Muhu Inglid ja Mared ja Risted ja Ruudud kõik ollidkid. Aga nende pilgu iest es jäe ju miskit varju ja naad pannid so oma pilguga paika. Just nõnna oo Koguva Laasu Kadri “Muhu Inglite” roamatus kirjutan ja nõnna sie ju olli koa. “Muhu Inglid” ise oo nüid inglise kieles koa kirja pantud ja nõnna soab tulisema kangetest Muhu naestest terve moailm nüid tiada.

Aga järgmine muhukielne roamat, mis piaks rükikojase minema, oo kindlapiale oabits. Murdevõistlus oo lõppen ja nüid lähäb arutamiseks, et mis sõnna oabitsa sisse siis kokku soab puhas. Värki oo ja ühna uhkeid asju kohe. Eks taaga nüid ikka natukse tüöd tuleb, aga juu ta ühekorra ikka valmis soab. Katsub sedasi tassakeste. Aitüma kõikidele, kis omad tüöd murdevõistlusele soatsid ja kis muedu oo oma kirjatükkisid meite kätte toimetan, et nendest soaks oabitsa kokku panna.

Ja üks teene oabits akkab koa nüid Liiva linnas valmima. Koa sedasi tassakeste. Avatud ajaluo oabits ühe ehitismälestise näitel oleks selle oabitsa nimi olavad, kui kenaste katsuda muhu kielde ümber panna. Sõuksi muistseid maju oo Muhus vähämaste nelisada tükki, kus igapäiselt sihes elatse või siis paljast suitigid. Aga ega nende kordaspidamine, et naad viel sada voastad ja seda rohkem vastu piaks, sie põle mitte koa niisamma. Ja et nie ehituse võtted ikka õiged soaksid ja oleksid, siis seda võib ajaluooabitsast nüid varsi õppima akata. Neh, oabits ise oo avatud… neh, mudud, Liiva pasturaatis. Kus siis viel. Kuolitusi viiasse läbi oktoobrikuuni ja kis oo misegist uvitat, siis pärandikuoli kodulehe pialt soab kohe kindlaste tiada, millal midad õpetatse. Ja veispukist mudud koa. Sial ju ikka rahvas köib ja uurib.

Aga natusse ikka muid uudissime koa, et põleks paljast oabitsad mitte. Täna pääva kellu kolmest oo Koguvas Tooma talu väravate vahel pissike kontsert. Üks laulukuor tuleb Kambjast ja teene Põlvast ja kaks soomlast oo koa viel kampas. Kontsert oo kuulajatele tuimuidu. Ja tänasega akkab pihta järjekordne Juu Jääb koa. Neid kontsertisid oo kolme pääva joosul Muhus kohe ikka robikond ja kokku kolmes kohtas – Muhu muusikatalus, Pädaste mõisas ja Liiva Suures kirkus.

Neh et juu siis jälle sedakorda jääb, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email