Töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale inimesele

Põhjused, miks haridustee on kunagi pooleli jäänud, on erinevad. Kindlasti tuleb julgustada neid, kes on otsustanud aastaid hiljem uuesti kooli minna, seega on töötukassa otsustanud toetada nii töötute kui ka töötavate inimeste kutse- ja kõrghariduse õpinguid.

Tööl käiva inimese jaoks on taas kooli minek suur samm ja kindlasti tekib küsimus: kuidas töö- ja pereelu kõrvalt õppimisega toime tulla? Täiskasvanutel takistab hariduse omandamist eelkõige vajadus töötada ja sissetulekut teenida ning tihe töögraafik. Neid takistusi aitabki ületada töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest. Olgu nendeks näiteks kulu transpordile või lapsehoiule, aga ka kaotus palgas, kui õpingute ajal tuleb töötada väiksema töökoormusega.

Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt viis aastat. Toetust makstakse ka neile inimestele, kel on eri- või kutsehariduse omandamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetuse suurus sõltub sellest, kas inimesel on sissetulek. Kui sissetulekuid pole, on toetuse suurus 260 eurot kuus. Kui tulevane õppur saab aga töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot kuus.

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ja see täieneb igal aastal.

Inimestel, kes peavad töökohta vahetama tulenevalt oma terviseprobleemidest, on võimalik  õppida sellist eriala, mis on inimesele tervisest tulenevalt sobilik. Toetuse saamise eelduseks on töötukassa karjäärinõustajaga kohtumine. Nõustamise aja saab broneerida e-töötukassas või telefoni teel.

 

Print Friendly, PDF & Email