Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

12. juuni istungil otsustati:

• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Kinnitada lihthanke „Lümanda koolihoone katuse rekonstrueerimine“ tulemused ja tunnistada edukaks Ösel Projekt OÜ pakkumus maksumusega 89 988 eurot.
• Kinnitada avaliku ürituse loa taotluse ja turvaplaani vorm.
• Anda avaliku ürituse load.
• Eraldada 2200 eurot Eesti Meestelaulu Seltsile X Eesti väikesaarte laulupeo korraldamiseks (Kihelkonnal 21. ja 22.07), 9717 eurot mittetulundusühingutele sporditoetusteks (endise Lääne-Saare valla piirkonnas), 350 eurot MTÜ-le Vanakubja Külaselts.
• Määrata Kuressaare kaunite kunstide ja aasta gümnasisti stipendiumid.
• Sõlmida MTÜ-ga Jalgpalliklubi FC Kuressaare tähtajaline leping (meistriliiga kodumängudeks).
• Muuta töölepinguid (linnateater, Kultuurivara).
• Maksta ühekordset koolilõputoetust (Pihtla, Torgu, Salme ja Laimjala).
• Lõpetada Kihelkonna vallavalitsuse ja Omniva vahel sõlmitud rendileping ja sõlmida uus leping Lümanda mnt 1 hoone kasutamiseks.
• Korraldada lihthange „Elektrienergia ostmine 2018“.
• Kinnitada riigihanke „Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal“ tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Üle pakkumus kogumaksumusega 390 150,90 eurot.
• Peatada MTÜ-ga Orissaare Tugikeskus sõlmitud ruumide tasuta kasutamise leping (seoses lasteaia ehitustöödega).
• Eraldada reservfondist 1380 eurot Saaremaa Arengupuuetega Inimeste Tugiühing MTÜ-le.
• Anda volitused eestkostespetsialistile.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping, tagada eluruum, seada hooldus (eraisikud).
• Tunnistada kehtetuks Pihtla Vallavalitsuse 4.03.2013. a korraldus nr 35.
• Jätta rahastamata arengutoetuse taotlus.
• Kaasfinantseerida MTÜ Salme Rahva Maja Seltsi LEADER II meetmesse esitatud projektitaotlust summas 700 eurot (muinassepikoda).
• Rahastada Elme mõisa elektriliitumist 50% kaasfinantseerimisega.
• Toetada Suur-Randvere küla seltsimaja põranda remonti 50% ulatuses.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Toetada vastavalt taotlustele MTÜ-d Kõrkvere Selts 250 euroga, MTÜ-d Sitme Ranna Selts 1000 euroga, Pöide Maarja Kiriku SA-d 300 euroga.
• Muuta vallavalitsuse 29.05.2018 korraldust nr 2-3/564 (hajaasustuse programmi hindamiskomisjon).
• Muuta vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu.

19. juuni istungil otsustati:

• Kinnitada riigihanke „Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal“ tulemused ja tunnistada osas 1 edukaks OÜ Üle pakkumus kogumaksumusega 366 400,74 eurot ja osas 2 OÜ Valicecar pakkumus kogumaksumusega 9600 eurot.
• Sõlmida Kalda pst 1 rannavalve ruumi tasuta kasutamise leping.
• Anda nõusolek Kuressaare linnas Tolli tn 29 elamus kahe uue korteriomandi moodustamiseks.
• Väljastada teenindajakaart.
• Lubada seada reaalservituut valla omandis olevale kinnistule.
• Kinnitada riigihanke „Kütuse ostmine“ tulemused.
• Lahendada vaided.
• Anda avaliku ürituse load.
• Kuulutada välja konkurss Pärsama lasteaia direktori ametikohale.
• Eraldada 200 eurot MTÜ-le Leisi Spordiselts.
• Eraldada 7609,60 eurot Kuressaare Kultuurivarale EV 100 ürituste korralduskulude katteks.
• Maksta ühekordset koolilõputoetust (Valjala, Pöide).
• Kinnitada Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2017/2018–2020/2021.
• Määrata Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projektitoetused.
• Kinnitada lihthanke „Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks Insenerehituse AS pakkumus maksumusega 124 707,90 eurot (lisandub käibemaks).
• Anda nõusolek erinevateks maakorralduslikeks toiminguteks.
• Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kuulutada välja avalik konkurss arhitekti ametikohale.
• Nõustuda Keskkonnaameti otsusega keelduda maavara kaevandamise loa andmisest (Lagenõmme VI kruusakarjäär).
• Kehtestada Nasva alevik Sadama tee 26a detailplaneering.
• Muuta sotsiaaltööspetsialisti ametikoht hoolduskoordinaatori ametikohaks ja kuulutada sellele kohale välja avalik konkurss.
• Tagada eluruum (eraisik).
• Tunnistada kahte kahjunõuet (sõidukite kahjustused).
• Muuta vallavalitsuse 6.03.2018. a korraldust nr 2-3/196.
• Kehtestada Saaremaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu ja eelarve eelnõu seletuskirja koostamise ajagraafik.
• Anda seisukoht volikogu eelnõudele esitatud muudatusettepanekutele suhtes.

Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Print Friendly, PDF & Email