LUGEJA KÜSIB: Töötan sellises ettevõttes…

Töötan sellises ettevõttes, kus valmistatakse mööblit ja mõni tööoperatsioon näeb ette kemikaalide kasutamist. Kemikaalide kasutamise kohad on varustatud kohtäratõmbega, kuid töökoht ei asu eraldatud ruumis. Kuigi kohtäratõmme töötab, ei välista see kemikaalide levikut ka teistele töökohtadele. Selline kontakt kemikaalidega võib halvasti mõjuda teiste läheduses töötavate töötajate tervisele, kes on kemikaalide mõjuväljas. Nendele ei ole väljastatud ka isikukaitsevahendeid. Kas on võimalik mingi seaduse või määruse kaudu juhtida tööandja tähelepanu sellele, kuidas oleks võimalik välistada kemikaalide levik teistele töökohtadele.


Vastab töötervishoiu tööinspektor Kaja Niinlaup:

Õigusakt, mis kohustab tagama töötajatele ohutuse ja tervislikud töötingimused, on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mille § 4 lg 3 näeb ette, et kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumine koguses, mis võib töötaja tervist kahjustada, tuleb vältida heitme levikut töökeskkonda, tagada selle eemaldamine tekkekohast ja kahjutuks muutmine. Sama seaduse § 12 lõike 1 kohaselt tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras tööandja.

Ka teil on võimalus teha tööandjale ettepanekuid, kuidas korraldada tööd nii, et see võimalikult vähe häiriks normaalset töötegemist. Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lõikest 5 on tööandja ja töötajad kohustatud ohutu töökeskkonna nimel koostööd tegema. Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökeskkonnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia ja töövahendite valikut ja rakendamist. Tööandja arvestab võimaluse korral tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad kavandatu elluviimisse.

Print Friendly, PDF & Email