MUHU UUDISSED: oome ja tunaoome kuuleb palju valju laulu

Irena Tarvis

Sievoasta jäeb joanipäe nii kenaste nädalivahetuse piale. Oo sie nüid sellest või misestkist muust, aga sõuke pidude rall kut igavoasta oo oln joaninädali aegas, akkab juba nüid oome õhtaga pihta.

Just oome õhta kellu kahessast oo küll üks õeti kange kontsert tulemas. Nimi oo küll nii vägev ja koht oo koa ikka kohe mehine. Üükus soab kuulda kellu kahessast Üügu üürgeid. Ja kui koht oo mehine ja nimi oo koa mehine, siis esinejad oo koa änamaste mehised. Üles astuvad Tartu akadeemiline mies­kuor, Virumoa poestekuor ja ooperilaulja Reigo Tamm. Ja Muhu taidlejad koa viel kauba piale.

Pileti innaks oo kahessa eurut ja lastel ja pensiunääridel oo viis eurut. Nõnna et väge ja jõudu ja rammu piaks sest üürgamisest soama küll igaüks, kis viisib kuulama tulla.

Ja kui juba pidujärg sihes oo, siis ju muhulane ep katke änam ää. Neh, võta või nie muistsed jõulutöngid, kis masu kaks nädalt rinki kuipisid.

Ja tunaoome õhta soab kenad laulu edasi kuulata. Neh, taris paljast ennassid Üügust katsuda miskitmuodi Hellamoale aada. Sest laupa õhta oo Hellamoa laululaval suur sünnipäävakontsert. Nimesid oo teesel kohe kaks tükki. “Muhu segakoor 30” ja “15 aastat Peegli ees”. Neh, seda kuorilaulu oo ju Muhus ikka oln. Ühtes külas ja teises ja änamaste ikka kohe mitmes külas korraga. Ja vahepial oo tükid-tombid vaikust koa oln, et põlegid laulukuori oln. Aga kolmkümmend voastad tagasi olli nõuke aeg, kustmoalt akkas esiteks kaloosi ja pärast valla buss kõiki lauljaid üle Muhumoa kokku korjama ja Hellamoa rahvamajase proovi vädama. Pärastpuole mudud kolisid proovid Liiva linna üle. Ja sest aast soadik oo Muhu segakuor laulupidude registris koa kirjas. Ja nõnna võibkid mureta ühte kenad juubelid tähista. Ja viistesn voastad oo lauljad pidan Peegliga tõtt vahtima. Neh, sest aast soadik oo kuori iest vädan Leena Peegel. Seda sie Peegel tähändabkid. Ja sial kontserdi pial laalab mudud kõege rohkem ja kõege pitkemalt sie juubilar ise. Aga kõik teesed Muhu taidlejad ikka astuvad koa iga üks poari numbriga üles. Ja Lätimoalt tuleb külla muhulaste sõpruskuor. Nõnna et kuuleb isegid läti kielt.

Ja piletiraha ep küsitagid. Taris oo paljast enne kellu seitset latsis olla, et midad kenad kuulmata ja nägemata ep jäe. Ja siis tuleb viel nädalipäävad kipet eenategu, kui ikka Taevatuaet ilma annab ja siis oogid juba joanid käe! Kenad pidulusti siis kõikidele ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email